Проблеми сучасної біології

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
52доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Дисципліна Проблеми сучасної біології є нормативною дисципліною зі спеціальності 091 “Біологія”
для освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії,
яка викладається на ІІІ році навчання в 5 семестрі в обсязі 3,0 кредитів (2 змістових модулі).

Курс базується на засадах системної біології, яка розглядає життя на всіх рівнях організації живого; вивчає фізіологічні і патологічні процеси, що від-буваються в організмі у процесі життєдіяльності, а також під час розвитку захворювань та їхнього лікування на системному рівні. Дисципліна присвя-чена характеристиці генів (геноміка), інформаційних РНК (транскриптоміка), білків (протеоміка), гліканів глікокон’югатів (глікоміка), взаємодія біомолекул (інтерактоміка), а також механізмів взаємодії різних регуляторних систем клітин, тканин, органів в організмі та їх регуляції за розвитку патологій різної етіології (діабету, серцево-судинних, онкологічних захворювань, імунодефіцитів, атеросклерозу, ожиріння та ін.). Тому у курсі представлено як теоретичні, так і практичні знання щодо особливостей функціонування живих організмів на молекулярному рівні за розвитку найпоширеніших захворювань.

В курсі розглянуто головні проблеми і тенденції розвитку сучасної біології, а також аналіз прикладних аспектів застосування досягнень сучасної біології в медицині та біотехнології. Схарактеризовано геном, транскриптом, протеом, гліком, інтерактом, фізіом, а також методи дослідження цих систем. Висвітлено біоетичні норми, яких необхідно дотримуватися під час вивчення живих організмів. Розглянуто соціальні й етичні проблеми в біології і медицині.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб набути компетентності з питань сучасної біології, їхнього фундаментального і прикладного значення для вирішення завдань біохімії, молекулярної і клітинної біології.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Д. Молекулярная биология клетки. В 3-х томах. ИКИ (РХД), 2013. 808 с.
 2. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієв. Львів: БАК, 2003. 168 с.
 3. Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології. Підручник. Полтава, 2016. 395 с.
 4. Запорожан В. М., Аряєв М. Л. Біоетика. К.: Здоров’я, 2005. 130 с.
 5. Карпов О. В., Демидов С. В., Кир’яченко С. С. Клітинна та генна інженерія: Підручник. К.: Фітосоціоцентр, 2010. 208 с.
 6. Малишев В., Кущевська Н., Папроцька О., Терещенко О. Наноматеріали та нанотехнології: навч. посіб. Київ: Університет “Україна”, 2018. 140 с.
 7. Околітенко Н. І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології. Навч.посібн. для студ. вищих навч.закладів., К.:«Либідь», 2005. 357с.
 8. Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 492 с.
 9. Системні дослідження навколишнього середовища. Корпоративні екологічні системи, хімічна екологія: підручник / Моисеев В. та ін. Суми: Університетська книга, 2018. 460 с.
 10. Столяр О. Молекулярна біологія: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 226 с.
 11. Трохимчук І., Плюта Н., Логвиненко І., Сачук Р. Біотехнологія з основами екології: навч. посіб. Київ: Кондор, 2019. 304 с.
 12. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл. ] / [Сибірна Н.О. , Гачкова Г.Я., Бродяк І.В., та ін.]; за ред.. проф. Сибірної Н.О. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644с. – (Серія «Біологічні Студії» ).
 13. Фільченков О. О., Стойка Р. С. Апоптоз і рак: від теорії до практики. Тернопіль.: Укрмедкнига, 2006. 524 с.
 14. Mader S.S. Biology. 9th ed. McGraw-Hill Science Engineering, 2007. 952 p.

 

Додаткова література:

 1. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. С. 264–271.
 2. Кунах В.А. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин. Київ: Логос, 2013. 288 с.
 3. Кундієв Ю. І. Біоетика в Україні: стан та перспективи. Другий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю. Київ, 2004. С. 25–28.
 4. Кундієв Ю., Дембновецький О., Чащин М., Рудий Р. Біоетика – новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук. Вісн. НАН України. 2002. № 11. С. 11–17.
 5. Кундієв Ю.І. Біоетика – шлях до більш майбутнього. Четвертий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю. Київ, 2010. С. 28–30.
 6. Лисиця А. Біохімія. Практикум: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2019. 240 с.
 7. Медична біологія / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вінниця: Нова книга, 2009. 608 с.
 8. Москаленко В. Ф., Попов М. В. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. Вінниця: Нова Книга, 2005. 206 с.
 9. Найкращі пошукові системи та електронні бібліотеки. https://studway.com.ua/poshukovi-sistemi/
 10. Основи біоетики: учеб. пособие / под ред. Я. С. Яскевич, С. Д. Денисова. Мінськ: Висш. шк., 2009. 324 с.
 11. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив: підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 221 с.
 12. Пошукові системи наукової інформації. http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/poshukovi_sistemi_naukovoi_informacii/
 13. Шмід Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / пер. А. Виноградова, А. Синюшин. Бином. Лаборатория знаний, 2014. 328 с.
 14. Akunuru, Geiger H. Aging, Clonality, and Rejuvenation of Hematopoietic Stem Cells. Trends in Molecular Medicine. 2016. Vol. 22(8): 701–712.
 15. Ashley P. Ng., Warren S. A. Haematopoietic stem cells: past, present and future. Cell Death. Discovery., 3: 17002. doi:10.1038/cddiscovery.2017.2
 16. Ding C., Leow M. K.-S., Magkos F. Oxytocin in metabolic homeostasis: implications for obesity and diabetes management. Obesity. 2019.20: 22–40. doi: 10.1111/obr.12757
 17. Galluzzi L., Vitale I., Aaronson S. A. et al. Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018. Cell Death Differ. 2018. Vol. 25(3). P. 486–541.
 18. Herold KC, Vignali DAA, Cooke A, Bluestone JA. Type 1 diabetes: translating mechanistic observations into effective clinical outcomes. Nat Rev Immunol. 2013;13(4):243–56. DOI: 10.1038/nri3422
 19. Lushchak O., Strilbytska O. M., Yurkevych I., Vaiserman A. M., Storey K. B. Implications of amino acid sensing and dietary protein to the aging process. Experimental Gerontology. 2019. 115: 69–78. https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.11.021
 20. Nakamura-Ishizu A., Takizawa H., Suda T. The analysis, roles and regulation of quiescence in hematopoietic stem cells. Development. 2014. 141: 4656–4666. doi:10.1242/dev.106575
 21. Springer SA, Gagneux P. Glycomics: revealing the dynamic ecology and evolution of sugar molecules. J Proteomics. 2016; 135: 90–100. DOI: 10.1016/j.jprot.2015.11.022
 22. Sukhendu B. Dev. Unsolved problems in biology. The state of current thinking. Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2015. 117: 232e239. http://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2015.02.001
 23. Svarovsky SA, Joshi L. Cancer glycan biomarkers and their detection – past, present and future. Anal Methods. 2014;6(12):3918–36. DOI: 10.1039/C3AY42243G
 24. Tamassia N., Bianchetto-Aguilera F., Arruda-Silva F., Gardiman E., Gasperini S., Calzetti F., Cassatella M. A. Cytokine production by human neutrophils: Revisiting the “dark side of the moon”. European Journal of Clinical Investigation. 2018. 48(2): e12952. DOI: 10.1111/eci.12952
 25. Vaiserman A., Koliada A., Lushchak O. Developmental programming of aging trajectory. Ageing Research Reviews. 47: 105–122. https://doi.org/10.1016/j.arr.2018.07.007
 26. Vaiserman A., Lushchak O. Developmental origins of type 2 diabetes: Focus on epigenetics. Ageing Research Reviews. 2019. 55: 100957. https://doi.org/10.1016/j.arr.2019.100957
 27. Varki A, Cummings RD, Esko JD, Stanley P, Hart GW, Aebi M, et al. Essentials of Glycobiology. 3rd ed. Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2015. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310274/
 28. Zhang P, Li T, Wu X, Nice EC, Huang C, Zhang Y. Oxidative stress and diabetes: antioxidative strategies. Front Med. 2020;14(5):583–600. DOI: 10.1007/s11684-019-0729-1
 29. Zimmerman RS. Diabetes mellitus: management of microvascular and macrovascular complications. 2016. Available from: https://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/endocrinology/diabetes-mellitus/

Силабус:

Завантажити силабус