Протозоологія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Іванець О. Р.БЛБ - 12с, БЛБ-11, БЛО - 11с
132доцент Хамар І. С.БЛБ-14с, БЛБ-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116БЛБ-11Колтун І. О., Колтун І. О.
БЛО - 11сКолтун І. О., Колтун І. О.
БЛБ - 12сЛєснік В. В., Лєснік В. В.
БЛБ-13сЛєснік В. В., Лєснік В. В.
БЛБ-14сКолтун І. О., Колтун І. О.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є біологія, екологія, філогенія одноклітинних організмів.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Будова і розвиток представників типу Саркомастигофори, підтипу Джгутикові, підтипу Опалінові, підтипу Саркодові
2. Будова і розвиток представників типів Апікомплексні, Мікроспоридії, Мікроспоридії, Інфузорії.
  Метою викладання навчальної дисципліни “Протозоологія” є ознайомити студентів морфологією, анатомією, фізіологією, систематикою, екологією та філогенією одноклітинних організмів.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Протозоологія” є навчити студентів аналізувати значення найпростіших у природних екосистемах, зв’язок між будовою та функцією окремих органел та організму найпростіших як єдиного цілого.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати:
–        особливості живлення і розмноження одноклітинних організмів у цілому та окремих систематичних груп;
–        конкретних представників різних систематичних груп, їх життєві цикли та особливості життєдіяльності у залежності від умов проживання
вміти:
–         використовуючи методи мікроскопії та техніку препарування зоологічних об’єктів на основі аналізу зразка зробити морфологічний опис безхребетних тварин, достатній для їх визначення;
–         керуючись інформацією про ступінь загрози здоров’ю людини певних видів тварин (в тому числі і паразитів) приймати обгрунтовані рішення щодо запобігання нещасних випадків, в тому числі зараження паразитами та ураження їхніми метаболітами;
–         на основі візуальних спостережень та характеристик онтогенетичних перетворень організмів представників різних таксономічних груп тварин, для невизначеного тваринного об’єкту визначати тип статевого циклу;
–         на основі камеральної обробки відібраного матеріалу та його польових описів виявляти хвороби, спричинені тваринами-паразитами.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _216_ годин /_3_ кредити ECTS

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1.      Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. К.:Либідь, 1995.
2.      Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981.
3.      Хаусман К. Протозоология. М.:Мир, 1988.
4.      Жизнь животных. 1 том. Под. ред. Ю.И.Полянского. М.:Просвещение, 1987
5.      Абрикосов Т.Т. и др. Ред. Матвеев Б.С., Матекли П.В. Курс зоологии. М., Высшая школа, І977.
6.      Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Amoeba, Testacea, Foraminifera, Radiolaria, Heliozoa) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2000. 20 c.
7.      Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Euglenoidea, Phytomonadina, Dinoflagellata, Kinetiplastida, Polymastigina, Opalinina) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2001. 24 c.
8.      Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Gregarinina, Coccidiida, Haemosporidia, Cnidosporidia, Microsporidia, Ciliophora) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2006. 40 c.
9.      Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. К., Вища школа, 1977.
Допоміжна
10. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология М.: Высш. Школа, 1978.
11. Догель В.А. Общая паразитология. Л.: 1962
12. Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні. К., 1974.
13. Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу. К., 1964.
14. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989
15. Юськів І.Д. Ветеринарна протозоологія, Львів: Каменяр, 1997
 Інформаційні ресурси 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму