Стратегія енергетичного обміну живих систем

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Люта М. Я.
532доцент Нагалєвська М. Р.БЛБ - 34с

Опис курсу

Дисципліна «Стратегія енергетичного обміну живих систем» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 «Біологія» для освітньої програми бакалавра, яка викладається в VІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Метою вивчення дисципліни «Стратегія енергетичного обміну живих систем» є сформувати уявлення про структуру, хімічний склад та сучасну методологію дослідження біологічних мембран, внутрішньоклітинні компартменти і сортування білків як основу для вивчення різноманіття функцій біомембран; вивчення стратегії енергетичного обміну живих організмів в процесі становлення життя на Землі; становлення у студентів навичок аналізувати напрямки і стратегію енергетичного обміну живих систем в залежності від складності їх структурної організації.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Склад і структурно-функціональна організація біологічних мембран.
  2. Компартменти клітини та внутрішньоклітинний транспорт.
  3. Генератори протонного потенціалу
  4. Споживачі протонного потенціалу

Матеріали

Тиждень Тема занять (перелік питань)
1 Предмет і завдання біоенергетики. Принципи біоенергетики. Мембрана як універсальний компонент біологічних систем.
2 Структурно – функціональні особливості мембранних білків та ліпідів.
3 Модельні мембранні системи та мембранна ензимологія
4 Мембрани і міжклітинна взаємодія. Ушкодження мембран як чинник порушення метаболічних процесів.
5 Структурна організація та функції ядерних та мітохондріальних мембран.
6 Внутрішньоклітинний везикулярний транспорт.
7 Мембрани ендоплазматичного ретикулуму та комплексу Гольджі.
8 Еволюція біоенергетичних механізмів.
9 Хемотрофна енергетика та метаболізм гетеротрофних організмів.
10 Гліколіз та ферментація
11 Глюконеогенез. Регуляція гліколізу і глюконеогенезу.
12 Загальні принципи аеробного дихання. Цикл трикарбонових кислот
13 Ліпіди та протеїни, як джерело енергії в клітині
14 Система транспорту електронів: потік електронів від коферментів до кисню
15 Синтез АТФ за рахунок електрохімічного протонного градієнту
16 Регуляція, транспорт і стабілізація протонного потенціалу.