Теорія еволюції

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Іванець О. Р.БЛБ - 41с, БЛБ - 42с, БЛБ - 43с, БЛБ - 44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності еволюційного процесу.
 Міждисциплінарні зв’язки:
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Додарвінівськмй і дарвінівський періоди в розвитку біології. Мікроеволюція.
2. Проблеми макроеволюції.
  Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія еволюції” є ознайомити студентів з шляхами і закономірностями розвитку органічного світу, які ґрунтуються на мікро- і макроеволюційних процесах.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія еволюції” є  сформувати у студентів систему знань щодо сучасного стану еволюційного вчення – сучасного дарвінізму, доказів еволюції, філогенії органічного світу, антропогенезу, вчення Ламарка, вчення Дарвіна, синтетичної теорії еволюції, виду і видоутворення, еволюції органів і функцій та еволюції онтогенезу.
  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати :
–  історію еволюційних ідей в біології в додарвінівський період;
– дарвінівську концепцію штучного та природного добору;
– сучасні уявлення про закономірності філогенезу, вид та видоутворення, фактори мікро- та макроеволюції.
вміти :
–  розрізняти різні течії еволюційних уявлень в біології;
–  засвоїти логіку і аргументацію дарвінівських уявлень щодо походження видів шляхом природного добору;
–  орієнтуватися в проблемах і завданнях науки про причини, напрямки, результати, закономірності філогенезу;
–  застосовувати різні методи у вивченні історичного розвитку рослинного та тваринного світу, а також загальної картини історичного розвитку живого (біологічних систем).
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108 (денна форма); 74 (заочна форма) годин /__3_ кредити ECTS.

 

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Аносов И.П., Кулинич И.П. Основи зволюционной теории. – К.: Твім інтер,1999. – 286с.
2. Дарвин Чарльз Происхождение видов путем естественного отбора. – Л.: Наука, 1991. – 539с.
3. Корж О.П. Основи еволюції. – Суми: університетська книга, 2006. – 381 с.
4. Парамонов О.О. Дарвінізм. К.: Вища школа, 1982. – 271с.
5. Северцов А.С. Введение в теорію эволюции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 318 с.
6. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. – Л.: Наука, 1969. – 492с.
7. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высшая школа, 1989. – 335с.
 Допоміжна
1. Моррис Д. Голая обезьяна. Человек с точки зрения зоолога. – СПб.: Амфора, 2001. – 269 с.
2. Грант В. Эволюция организмов. – М.: Мир, 1980. – 407с.
3. Концепция современного естествознания / Тютюнников Ю.Б., Шульга И.В., Филоненко Ю.Я., Чешко В.Ф. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 400 с.
4. Лима де Фариа А. Эволюция без отбора. – М.: Мир, 1991. – 455 с.
5. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. – М.: Мир, 1974. – 460с.
6. Макдугалл Дж. Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед. – СПб.: Амфора, 2001. – 383 с.
7. Медников Б.М. Дарвинизм в XX веке. – М.: Сов. Россия, 1975. – 224с.
8. Шпинар З.В. История жизни на Земле. – Прага: Артия, 1977. – 228с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму