Теріологія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент Дикий  І. В.БЛБ - 31с

Опис курсу

Теріологія (Систематика тварин)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості систематики, біології та екології представників класу Ссавці.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальна характеристика ссавців. Походження та еволюція ссавців.

2. Систематика ссавців. П/кл Первісні звірі та п/кл Живородячі.

Метою викладання навчальної дисципліни “Теріологія (систематика тварин)” є ознайомити студентів із основами систематики, біології, екології, морфології, анатомії та етологічними особливостями ссавців.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Теріологія (систематика тварин)” є сформувати у студентів систему знань щодо принципів номенклатури ссавців, анатомо-морфологічних відмінностей їх будови, місця ссавців у системі органічного світу та значення ссавців у природі та житті людини; вміння студентів визначати ссавців за тушками, відбитками лап та слідами їх життєдіяльності. Навчитися визначати вік та стать тварин за краніологічними ознаками черепів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– загальну характеристику ссавців;
– основні риси організації представників різних таксономічних груп ссавців;
– походження, філогенію й систематику ссавців;
– сучасну систематику та вітчизняну номенклатуру ссавців;
– вітчизняних і закордонних вчених які зробили суттєвий внесок у теріологію;
– рідкісні та зниклі види світової фауни та фауни ссавців України занесені до ЧКУ.
вміти:
–  визначити приналежність ссавця за морфологічними ознаками до певного виду або систематичної групи вищого рангу;
– визначити за краніологічними ознаками стать та вік ссавця.
– застосовувати теоретичні знання для вирішення проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _171_ година /__4__ кредити ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
  1. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
  2. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
  3. Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Соловій І. П., Рудишин М. П.Облік диких тварин. Практичні рекомендації. Львів, 1989. – 67 с.
  4. Абелєнцев В. І., Підоплічко І. Г., Попов Б. М. Загальна характеристика ссавців: Комахоїдні, кажани. // Фауна України: Ссавці. – К.: АН УРСР, 1956. – Т. 1. – Вип. 1. – 478 с.
  5. Абелєнцев В. І. Фауна України. Ссавці. Куницеві, Т. 1. – Вип. 3. – К., 1968. – 312 с.
  6. Татаринов К. А. Фауна хребетних заходу України. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – 260 с.
  7. Гептнер В. Г., Наумов Н. П., Юргенсон П. Б., Слудский А. А., Чиркова А. Ф., Банников А. Г. Млекопитающие Советского Союза. – М.: Высш. школа, 1967. – Т. 2. – Ч. 1.– 1004 с.
  8. Гептнер В. Г., Слудский А. А. Млекопитающие Советского Союза. Хищные (гиены и кошки). – Т. 2. – Ч. 2. – М.: Висшая школа, 1972. – 552 с.
 Допоміжна
1. Бобринский Н. А., Кузнецов Б. А., Кузякин А. П. Определитель млекопитающих СССР. – М.: Просвещение, 1965. – 382 с
2. Волох А. М. Великі ссавці Південної України в ХХ ст. (Динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) // Автореф. дис… доктора біол. наук. – К, 2004. – 35 с.
3. Дикий І. В., Сребродольська Є. Б., Башта А.-Т. В. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне // Європейська ніч кажанів ’98 в Україні. – Київ. – 1998. – Вип. 1. – С. 153–155.
4. Дикий І. В. Борсук (Meles meles L. 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона). Автореф. дис…канд. біол. наук. – Київ, 2004. – 20 с.
5. Загороднюк І. Польовий визначник дрібних ссавців України. – Українське теріологічне товариство НАНУ. Київ, 2002. – 60 с.
6. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії. – Ужгород: НУО “Екосфера”, 2004. – 48 с.
7. Загороднюк І., Дикий І. Публікації про великих хижих ссавців України // Novitates The­riologicae. – 2001. – Pars 4. – С. 63–70.
8. Кондратенко О. В. Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів. – Автореф. дис…. канд. біол. наук. – Київ, 2003. – 20 с.
9. Корытин С. А. Повадки диких зверей. – М.: Агропромиздат, 1986. – 319 с
10. Кучеренко С. П. Хищные звери леса. – М.: Агропромиздат, 1988. – 255 с.
11. Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Харків.: Вид-во АН УРСР, 1938. – 426 с.
12. Новиков Г. А. Хищные млекопитающие фауны СССР.– М-Л. АН СССР, 1956. – 294 с.
13. Полушина Н. А. Экология, распространение и народнохозяйственное значение семейства куньих западных областей Украинской ССР // Автореф. дисс…. канд. биол. наук. Львов: ЛГУ им. И. Франка, 1955. – 14 с.
14. Роженко М. В., Волох А. М. Поява звичайного шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) на пiвднi України // Вестник зоологии. – К., 2000. – Т. 34. – № 1–2 . – С. 125–129.
15. Рудишин М. П. Екологія популяцій гризунів західного регіону України // Автореф. дис…. д-ра біол. наук. – Дніпропетровськ, 1998. – 42 с.
16. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров). – М.: Высшая школа, 1973. – 432 с.
17.  Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. (Отряды: зайцеобразных, грызунов). – М.: Высшая школа, 1977. – 494 с.
18. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные). – М.: Высшая школа, 1979. – 528 с.
19. Сокур І. Т. Ссавці фауни України і їх господарське значення. – К.: Радянська школа, 1960 А. – 212 с.
20. Cокур I. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавцiв України. – К.: АН УРСР, 1961 Б. – 84 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму