Великий практикум з біохімії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76.5Немає
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
796БЛБ - 44сСабадашка М. В., доцент Нагалєвська М. Р.
880БЛБ - 44сдоцент Стасик О. Г.

Опис курсу

Програма великого спеціалізованого практикуму складена з урахуванням сучасних фізико-хімічних методів у біохімії та молекулярній біології. Програма базується на знаннях студентів, отриманих після засвоєння цілого ряду курсів і спецкурсів.

Для студентів денної форми навчання програма великого спеціалізованого практикуму поділена на три частини: дослідження системи крові, визначення активності окремих ензимів за дії стресових факторів та конструювання та аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки.

Великий спеціалізований практикум включає лабораторні роботи по методах дослідження окремих біохімічних показників крові. Ці дослідження та їхня інтерпретація займають провідне місце у лабораторній практиці при дослідженнях чисельних патологічних процесів. На великому практикумі студенти вчаться визначати загальні клінічні показники крові такі як: концентрація гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів, кольоровий показник, лейкоцитарна формула, опис особливостей морфології клітин; набувають практичних навичок проведення безперервних та stopped методик визначення ферментативної активності (лактатдегідрогенази, синтази оксиду азоту, каталази). Фракціонують еритроцити периферичної крові у градієнті густини сахарози, визначають кислотну резистентність еритроцитів; лужностійкий та термолабільний гемоглобін, прямий та загальний білірубін; досліджують систему гемостазу (кількість тромбоцитів, адгезивну здатність тромбоцитів, тривалість зсідання крові, кількість фібриногену).

Ферменти широко використовуються в промисловості, наприклад у виробництві шкіри, хутра, в хлібопекарстві, пивоварінні, виноробстві, сироварінні та ін. В останні роки ферменти почали конкурувати з хімічними каталізаторами в тонкій хімічній індустрії, де вони з успіхом використовуються в реакціях окиснення, відновлення, дезамінування, дегідратації, конденсації і т. і. Ферменти також використовуються в медицині та мікроаналізі. Перспективним є застосування ферментів для переробки промислових відходів, а також для створення біоелектрохімічних перетворювачів енергії. Відповідно до вищезазначеного, методи дослідження активності ензимів є необхідними у промисловості, науці та медицині. Практикум складається з однієї частини, яка включає вивчення методів визначення активності антиоксидантних ензимів, продуктів окисної модифікації білків та ліпідів, дослідження стану систем глутатіону та L-аргінін / оксид нітрогену. Студенти вчаться виготовляти безклітинні ектстракти різних тканин у рідкому азоті та одержувати 10% гомогенати тканин у екстрагуючих буферах; розраховувати необхідну кількість одиниць ферментів для аналізу вмісту різних метаболітів у кислотних екстрактах; опрацювати різні методики визначення вмісту метаболітів (лактату, пірувату, малату, NAD+ ) у кислотних екстрактах тканин з викоритстанням спряжених і неспряжених систем.