Великий практикум з мікробіології

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
890БЛБ - 43сМороз О. М.

Рекомендована література

Базова

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
  2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
  3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.

Допоміжна

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с.
  2. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. − Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с.
  3. Теппер Е. 3., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. − М.: Дрофа, 2004. − 256 с.
  4. Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований / Под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой, А. С. Ещиной. – М.: ОАО “Издательство Медицина”, 2005. – 600 с.

Матеріали

Програму вивчення вибіркової навчальної дисципліни складено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 091 Біологія. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток у студентів умінь проводити мікробіологічну експертизу ґрунту, предметів довкілля і харчових продуктів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з методами мікробіологічного дослідження ґрунту, предметів довкілля і харчових продуктів; формування у студентів системи умінь і навичок щодо виявлення різних груп мікроорганізмів у ґрунті, на предметах довкілля і у харчових продуктах; ознайомлення студентів з методами визначення властивостей мікроорганізмів, важливих для їх ідентифікації.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати:
– санітарні норми вмісту різних груп мікроорганізмів у ґрунті, на предметах довкілля і у продуктах харчування;
– методи дослідження кількісного та якісного складу мікробіоти ґрунту, предметів довкілля і продуктів харчування;
– методи дослідження культуральних, морфологічних і біохімічних властивостей мікроорганізмів;
вміти:
– планувати експериментальні дослідження;
– застосовуючи дані про рецептуру, виготовляти поживні середовища для заданих груп мікроорганізмів;
– використовувати різні методи посіву культур мікроорганізмів на середовища, які відрізняються за консистенцією та хімічним складом;
– використовуючи систематизовані дані про принципи стерилізації, проводити стерилізацію лабораторного посуду та поживних середовищ для культивування мікроорганізмів;
– проводити санітарно-мікробіологічні дослідження ґрунту;
– проводити санітарно-мікробіологічний аналіз предметів побуту, устаткування, інвентарю;
– виконувати санітарно-мікробіологічні дослідження продуктів харчування;
– виконувати санітарно-мікробіологічні дослідження якості пресованих пекарських дріжджів;
– використовуючи спеціальні методи виділення мікроорганізмів, визначити їх кількість у заданому об’єкті;
– досліджувати біологічні властивості мікроорганізмів, виділених з різних біотопів;
– проводити фізіолого-біохімічні тести для ідентифікації мікроорганізмів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму