Вірусологія (заочне)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
68доцент Перетятко Т. Б.
78доцент Перетятко Т. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
62
74БЛЕ-41здоцент Перетятко Т. Б.

Опис курсу

«Вірусологія» є нормативною дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Вірусологія» є ознайомлення студентів з будовою вірусів рослин, тварин і мікроорганізмів. Розглядаються питання взаємодії вірусів з клітинами прокаріотів та еукаріотів. Акцентується увага на будові віроїдів та пріонів, а також захворювань, що ними спричиняються. Основними цілями дисципліни є сформувати в здобувачів цілісну систему знань про природу вірусів, пріонів і віроїдів, їхньої будови, взаємодії з клітинами та наслідків, до яких ця взаємодія призводить;  доцільність застосовувати різномантіні методи для детекції вірусних нуклеїнових кислот та білків, структурно-функціональну організацію віріонів зоопатогенних і фітопатогенних вірусів, бактеріофагів; різноманітність, будову та механізми реплікації вірусних нуклеїнових кислот; етапи взаємодії різних груп вірусів з клітинами–хазяїнами.

Навчальну дисципліну розроблено так, щоб надати здобувачам необхідні знання для аналізу механізмів впливу вірусів, віроїдів та пріонів на клітину та багатоклітинний організм. Тому у дисципліні представлено розуміння причинно-наслідкових зв’язків між будовою та механізмами впливу вірусів на клітину.

Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати природу вірусів, особливості будови вірусів, взаємодії з клітинами, методи виділення, культивування та дослідження вірусів, особливості перебігу інфекцій вірусної природи; роль різних чинників у формуванні противірусного імунітету, питання хіміотерапії вірусних інфекцій, особливості будови віроїдів та пріонів, а також захворювань, що ними спричиняються.
 • вміти порівнювати специфічність і чутливість методів дослідження вірусів; використовуючи інформацію щодо способу реплікації вірусної нуклеїнової кислоти, визначати особливості внутрішньоклітинного розвитку вірусу; порівнювати стратегії реплікації генома ДНК– та РНК–вмісних вірусів; порівнювати внутрішньоклітинний розвиток вірусів та патогенів, які мають клітинну будову; за інформацією про структуру та життєвий цикл певних вірусів, користуючись стандартними методиками, розробляти схему експерименту по детекції вірусу; за інформацією про особливості молекулярно-генетичної організації зоопатогенних вірусів, в тому числі і вірусного генома, передбачати можливі напрями патогенетичних змін в організмі хазяїна.

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=930

Рекомендована література

Основна

 1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А. Вірусологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 536 с.
 2. Flint S. J., Enquist L., Racaniello V. et al. Principles of virology. 4 ed. – Washington: ASM Press, – 437 p.
 3. Lostroh P. Molecular and Cellular Biology of Viruses. – CRC Press, 2019. – 501 p.
 4. Ryu W.-S. Molecular virology of human pathogenic viruses. London, San Diego: Academic Press, 2017. – 440 p.
 5. Viruses of microorganisms / by P. Hyman, S. T. Abedon. Caister Academic Press, 2018. – 374 p.

Додаткова

 1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Загальна вірусологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с.
 2. Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В. и др. Вирусология. –С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 432 с.
 3. Bacteriophage: genetics and molecular biology / Ed. by S. McGrath, D. Van Sinderen. – Norfolk: Caister. Acad. Press, 2007. – 343 p.
 4. Cann A. Principles of Molecular Virology. 6 ed. – Academic Press, 2015. – 318 p.
 5. Clokie M. R. J., Kropinski A. M. B. Bacteriophages: methods and protocols: isolation, characterization, and interaction. – Totowa: Humana Press, 2009. – 307 p.
 6. Dimmock N. , Easton A., Leppard K. Introduction to Modern Virology. 7 ed. – Wiley Blackwell Publishing, 2016. – 544 p.
 7. Fields Virology / by B. N. Fields, D. M. Knipe, P. M. Howley, D. E. Griffin. 5 ed. – LippincottWilliams & Wilkins, 2007. – 3177 p.
 8. Hull R. Matthews’ Plant Virology. 5 ed. – San Diego: Elseiver. Academic Press, 2014. – 1104 p.
 9. Voyles B. A. The biology of viruses. 2 ed. – New York: Mc Graw Hill, 2002. – 408 p.
 10. Witzany G. Biocommunication of phages. – Cham, Schweiz: Springer, 2020. – 508.

Pесурси

 1. https://talk.ictvonline.org (таксономія вірусів).
 2. https://viralzone.expasy.org (будова вірусів, експресія вірусних геномів).

Матеріали

Теми практичних занять з курсу “Вірусологія”

1. Методи культивування вірусів. Індикація та ідентифікація вірусів. Кількісне
визначення вірусів.

2. Будова та особливості взаємодії з клітиною ДНК- (φХ174, М13, Р1, Mu) та РНК-
вмісних бактеріофагів (R17, MS2, Qβ, φ6).

3. Родини Arenaviridae, Togaviridae, Filoviridae, Picornaviridae, Coronaviridae.

Силабус:

Завантажити силабус