Військова діяльність і довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Джура Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

(ІІІ семестр, 32 год. – лекції; 16 год. – практичні)

Зміст навчальної дисципліни побудовано з акцентом на підготовку висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони  довкілля та сталого природокористування. Здобувачі отримають необхідні знання про зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військових дій, наукові та гуманітарні аспекти екологічної безпеки з питань ліквідації наслідків бойових дій у зоні ООС, організаційно-правові засади державного управління щодо ліквідації екологічних наслідків військових дій.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вплив військової діяльності на природу України: посібник / О. Василюк, К. Норенко; [за заг. ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія “Ману-скрипт”» — Львів, 2019. – 68 с. ISBN 978-966-2400-80-9
 2. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери / Н. М. Джура // Polish Journal of Science (Volume Biological sciences). – №28 (2020). – С. 3 – 5. ISSN 3353-2389
 1. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії / Н. М. Джура // Екологічний вісник. – №5, 2016. – С. 10-12.
 2. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 3. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів // Біологічні Студії / Studia Biologica. Том 5/№3. С. 183–196. (ISSN 1996-4536).
 4. Кравченко О.Дослідження впливу військових дій на довкілля на Сході України / О. Кравченко, О. Василюк, А. Войціховська, К. Норенко // Схід. – 2015. – № 2. – С. 118-123. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_2_23
 5. Крушельницький О.Д., Огороднійчук І.В., Іванько О.М. Ландшафтні зміни навколишнього середовища внаслідок воєнних дій та їх епідемічні ризики // Профілактична медицина. – 16 (Том XXІ). – 2. – С.103-105.
 1. Мамин Р.Г. Экология войны / Р.Г. Мамин. – Москва: Экономика, 2011. – 493с.
 2. Мелень-Забрамна О. Воєнні дії на Сході України – цивілізаційний виклик людству / О. Мелень-Забрамна, С. Шутяк, А. Войціховська та ін. – Л. : ЕПЛ. – 2015. – 136 с.
 3. Настасенко О. Г. Системний підхід щодо ліквідації загроз екологічної катастрофи у зоні антитерористичної операції / О. Г. Настасенко, О. І. Бондар, О. А. Машкова – Київ, 2014. – 120 с.
 4. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на Сході України. – К.: ВАІТЕ, 2017. – 88 с. ISBN 978-966-2310-77-1.
 5. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 6. Петрухін С.Ю., Пісня Л.А., Чеботарьова О.В., Кірієнко М.М. Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України // Інженерія природокористування, 2015, №2(4), С. 106 – 118.
 7. Пат. 16345 Україна, МПК А01В 79/00 А01В 79/02 2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2005 11816; заявл. 12.05; опубл. 15.08.06. Бюл. №8.
 8. Пат. 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u2010 12943; Заявл. 11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. – 9 с.
 9. Пат. 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.
 10. Dzhura N. Phytoevaluation of toxicity of soils under the influence of military actions in Ukraine / N. Dzhura, N.Trishch, І. Podan, М. Dzhura, Z. Mamchur // ХІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 10 – 12 квітня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 157.

Додаткова:

 • Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року.
 • Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi
 • Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/donetska%202012.pdf
 • Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/luganska_2012.pdf
 • Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. – Електронний ресурс : http:// dnop.gov.ua/index.php/uk/operativna-informatsiya/neshchasni-vipadki/658-uncategorised/5858-242

Інтернет-джерела:

 1. http://eco.com.ua/content/ekologichni-naslidki-viiskovikh-dii
 2. https://focus.ua/society/332561/
 3. Василюк О. Довкілля та війна : Життєво необхідні ресурси в зоні АТО небезпечні для здоров’я та життя // Екологія  Право Людина  http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/2574-zhyttievo-neobkhidni-resursy-v-zoni-ato-nebezpechni-dlia-zdorov-ia-ta-zhyttia-chastyna-2-povitria
 4. http://www.epl. org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/1852-ziomka-reklamy-dnr
 5. Войціховська Г. Довкілля та війна: Вода і війна / Г. Войціховська, О. Кравченко, О. Василюк // Екологія Право Людина. – Львів, 2015. // http://www.epl.org.ua/ecology/ dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/91-voda-i-viina.
 6. Норенко К. Довкілля та війна : Заповідники в зоні АТО / К. Норенко / Екологія Право Людина. – Львів, 2015  // http://org.rybalka.com /blog/view/12706/#!/blog/view/127.
 7. Норенко К. Довкілля та війна. Тварини – мовчазні жертви війни / К. Норенко, О. Василюк // Екологія Право Людина. – Львів, 2015 // http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/novyny/2061-tvaryny-movchazni-zhertvy-viiny
 8. Сіпакова К. Донбас на порозі екологічної катастрофи //  КліматІнфо. – Київ, 2014 // climateinfo.org.ua/ content/donbas-na-porozi-ekologichnoj-katastrofi
 9. Терещенко Т. Війна в Україні залишає довгий слід забруднень, хвороб та зруйнованої промисловості // КліматІнфо. – Київ, 2014 // http://www.climateinfo.org.ua/content/viina-v-ukrajni-zalishae-dovgii-slid-zabrudnen-khvorob-ta-zruinovanoj-promislovosti.
 10. Шутяк С. Довкілля та війна : Наслідки для довкілля військових дій // Екологія  Право Людина. – Львів, 2015 // http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/95-naslidky-dlia-dovkillia-vnaslidok-viiskovykh-dii

Силабус:

Завантажити силабус