Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842БЛБ - 43сМороз О. М.

Опис курсу

Практика студентів є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти. Вона входить до навчальних планів та наскрізної практики студентів біологічного факультету, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія і спеціалізуються на кафедрі мікробіології.

Мета: формування, закріплення та актуалізація в студентів вмінь та навиків мікробіологічних досліджень.

Завдання: забезпечити засвоєння студентами методів мікробіологічних досліджень, формування навиків, необхідних для науково-дослідної роботи; сприяти якісному виконанню студентами бакалаврських робіт.

У результаті проходження практики студенти повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі з мікроорганізмами, обладнанням, інструментами і хімічними речовинами;
 • методи планування експерименту, збору даних, аналізу результатів;
 • методики виконання мікробіологічних досліджень.

Уміти:

 • планувати роботу й отримувати результати дослідження;
 • працювати з літературою, базами даних;
 • проводити дослідження відповідно до обраних методик, інструкцій;
 • користуватися сучасними методами оброблення результатів і їхнього оформлення;
 • аналізувати, узагальнювати результати;
 • оформлювати документацію.

Рекомендована література

Навчальні посібники

 1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
 2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с.
 3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С., Яворська Г.В.,Борсукевич Б.М.  Практикум з мікробіології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 4. Гусев М. В., Минеева Л.А. Микробиология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 464 с.
 5. Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної статистики. – К.: Вища школа,1977. – 210 с.
 6. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита и др. – М.: Мир, 1997. Т. 1–2.
 7. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: підручник. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.
 8. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 232 с.
 9. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. Мікробіологія: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 375 с.
 10. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 253 с.
 11. Atlas R. M. Principles of microbiology. – Missouri: Mosby, 1995. – 888 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму