Загальна екологія і середовищезнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21с
432доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛЕ - 21сдоцент Цвілинюк О. М.
Драч Ю. А.
432БЛЕ - 21сдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Загальна екологія та середовищезнавство» є нормативною навчальною дисципліною зі спеціальності  101 «Екологія для освітньої програми бакалавра».

Програма навчальної дисципліни складається з двох частин:

  1. Теоретичні аспекти загальної екології.
  2. Екологія трансформованого середовища.

Дисципліна закладає слухачам базові знання про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, її місце у системі природничих і гуманітарних наук. Студенти вивчають основні положення та закономірності аут-, дем-, синекології, екосистемології та біосферології; Аналізують функціонування трансформованих людиною екосистем (агро-, промислових екосистем), їхнього впливу на довкілля.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с.
  2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум.- К.: В-во “Лібра”, 2002.-351 с.
  3. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія: практичний курс. Частина І. Чернівці.: Рута, 2003. 320 с.
  4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 408 с.
  5. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія, dtv-Atlas.- Київ, 2001.-287 с.

Додаткова література:

  1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К., 1995.-364 с.
  2. Андрієнко Т., Артеменко В., Біляк М., та ін. Заповідники і національні природні парки України / Мінекобезпеки України. – К.: Вища шк., 1999. – 232 с.
  3. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: В-во “Світ”, 1999 – 360 с.

Силабус:

Завантажити силабус