Основи гідробіології

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Іванець О. Р.БЛБ - 31с

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія становлення та розвитку гідробіології, фізико-хімічні умови існування гідробіонтів водойм різного типу та їх адаптації до умов існування, екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів, умови раціонального засвоєння гідроекосистем.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Гідросфера як середовище життя гідробіонтів.
2. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів.
 Метою навчальної дисципліни є ознайомити студентів з основними проблемами та завданнями гідробіології, охарактеризувати фізико-хімічні умови існування гідробіонтів, населення водойм різного типу.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна гідробіологія” є сформувати у студентів систему знань щодо особливостей життєвих форм та адаптацій гідробіонтів до різноманітних факторів середовища.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати :
·    особливості живлення і розмноження гідробіонтів, особливості впливу на них факторів середовища;
·  особливості різноманітних гідроекосистем та екологічні основи їхнього раціонального освоєння
 вміти :
·    характеризувати фізико-хімічні особливості води та визначати їх екологічну роль для гідробіонтів;
·    характеризувати фізико-хімічні властивості ґрунту та визначати його екологічну роль для гідробіонтів;
·    характеризувати адаптації гідробіонтів до умов зовнішнього середовища;
·    визначати особливості життєвих функцій гідробіонтів залежно від характеристики біотопів.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ годин /_3_ кредитив ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. М., 1982.
2. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология.М.,1980.
3. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоëмов. Минск, 1960.
4. Вопросы гидробиологии водоймов Украины: Сб.науч. тр. К.,1988.
5. Жизнь пресных вод СССР. Т. 1 – 4 / Под ред. Е.Н. Павловского и В.И.Жадина, М.;Л., 1940 – 1959.
6. Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря. М.,1951.
7. Зенкевич Л.А. Моря СССР, их фауна и флора. М.,1956.
8. Зенкевич Л.А. Биология морей СССР. М., 1963.
9. Зернов С.А. Общая гидробиология. М.;Л.,1949.
10. Зимбалевская Л.Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ. К., 1981.
11. Іванець О.Р. Методичні вказівки до систематико-фауністичного вивчення коловерток (Rotatoria) для студентів ІІІ–V курсів біологічного факультету. Львів. ЛНУ, 1996.
12. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоëмов. Т.1, 2. Л., 1969, 1980.
13. Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України. К.,1971.
14. Константинов А.С. Общая гидробиология. М.,1986.
15. Романенко В.Д. Основи гідроекології. К., 2001.
Допоміжна
1.        Одум Ю. Экология.Т.1, 2. М., 1986.
2.        Планка Э. Эволюционная экология. М., 1981.
3.        Структура и сукцессии литоральных биоценозов Днепровских водохранилищ / Под ред. Л.Н. Зимбалевской. К.,1987.
4.        Хатчисон Д. Лимнология. М., 1969.

Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии. М.,1969.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму