Зоогеографія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Решетило О. С.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мст. наук. співробітник Решетило О. С.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із основними питаннями, які стосуються походження і
закономірностей сучасного поширення фауни Землі
Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо типових характеристик тваринних
комплексів різних фауністичних областей і регіонів Землі та їхніх особливостей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні базові засади й принципи зоогеографічного районування, загальну
характеристику фауни кожної з фауністичних областей (регіонів), їхні особливості, зоогеографічні аспекти
фауни України
вміти: застосовувати здобуті теоретичні і фауністичні знання під час виконання
індивідуальних науково-дослідних завдань, дипломних робіт, а також для вирішення конкретних
природоохоронних проблем і планування сучасних ощадливих підходів до раціонального використання
ресурсів тваринного світу

Рекомендована література

Базова

1. Абдурахманов Г.М., Лопатин И.К., Исмаилов Ш.И. Основы зоологии и зоогеографии. – М.: Academia,
2001. – 464 c.
2. Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. – К.: Вища школа, 1982. – 240 с .
3. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 304 с.
4. Зоогеография: Курс лекций / Состав. Прохоренко Э.В. / Бишкек, 2004. – 96 с.
5. Решетило О. Зоогеографія. Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2013. – 232 с. – (Серія «Біологічні Студії»)

Допоміжна

6. Бобринский Н.А., Зенкевич Л.А., Бирштейн Я.А. География животных. – М.: Сов. наука, 1946. – 451 с.
7. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. – М.: Просвещение, 1985. – 272 с.
8. Дарлингтон Ф. Зоогеография. – М.: Прогресс, 1966. – 518 с.
9. Зедлаг У. Животный мир Земли. – М.: Мир, 1975. – 208 с.
10. Кістяківський О.Б., Корнєв О.П. Посібник з зоогеографії. – К.: Радянська школа, 1968. – 132 с.
11. Лопатин И.А. Зоогеография. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 283 с.
12. Пузанов І.І. Зоогеографія. – К.-Л.: Радянська школа, 1949. – 504 с.
13. Шарлемань М.В. Зоогеографія УРСР. – К., 1937. – 324 с.
Інформаційні ресурси

http://biogeografers.dvo.ru
http://zoogeografia.ru

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму