Зоологія безхребетних

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Іванець О. Р.БЛБ-13с, БЛБ-14с
232доцент Хамар І. С.БЛБ-11, БЛБ - 12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Лєснік В. В., Колтун І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232БЛБ-14с
БЛБ-13с
БЛБ - 12сКолтун І. О., Лєснік В. В.
БЛБ-11
БЛО - 11сКолтун І. О., Колтун І. О.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія становлення та розвитку зоології безхребетних, місце зоології безхребетних в системі біологічних дисциплін, головні гіпотези походження багатоклітинних організмів, загальна характеристика головних таксонів безхребетних.
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Класифікація будова і розвиток представників типів Губки, Кишковопорожнинні, Реброплави, Плоскі черви, Первиннопорожнинні, Коловертки, Скреблянки, Кільчасті черви .
2. Класифікація, будова і розвиток представників типів Членистоногі, Молюски, Голкошкірі
Метою навчальної дисципліни є ознайомити студентів з основами біології, екології, морфології та життєвими циклами безхребетних .
Основними завданнями вивчення дисципліни “Зоологія безхребетних” є ознайомити студентів з сучасною класифікацією та систематикою тваринного світу, показати значення безхребетних у природних екосистемах та житті людини, висвітлити адаптації безхребетних до умов середовища.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 
знати :
·      особливості живлення і розмноження безхребетних організмів у цілому та окремих систематичних груп;
·      конкретних представників різних систематичних груп, їх життєві цикли та особливості життєдіяльності у залежності від умов проживання.
 
вміти :
·      визначати видову приналежність вільно існуючих безхребетних організмів;
практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем та проблем, зумовлених поширенням паразитичних безхребетних.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ годин /_3_  кредити ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Догель В.А.Зоология беспозвоночных.М.,Высшая школа, І975.
2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981.
3. 3еликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. М., Высшая школа, 1969.
4. Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. К., Вища школа, 1977.
5. Мельник Л.М., Іванець О.Р., Лєснік В.В., Хамар І.С. Практикум із зоології безхребетних. Львів, 2004
6. Савчук М.П. Зоологія безхребетних. К., Рад. школа, 1965.
7. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г.Зоологія безхребетних: підручник у З кн. Т.1., 2, 3. К., Либідь,І996.
Допоміжна
1. Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні. К., 1974.
2. Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу. К., 1964.
3. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму