Зоологія хордових

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Назарук К. М.БЛБ - 23с, БЛБ - 24с
316доцент Дикий  І. В.БЛО - 21с, БЛБ - 21с, БЛБ - 22с
416Назарук К. М.БЛБ - 24с, БЛБ - 23с
416доцент Дикий  І. В.БЛО - 21с, БЛБ - 21с, БЛБ - 22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432
316

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості систематики, біології, анатомії, фізіології та екології представників типу Хордові.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальна характеристика хордових тварин. Нижчі хордові та безщелепні.
2. Клас Риби: походження, систематика, будова, фізіологія, екологія, практичне значення.
3. Пойкілотермні чотириногі: походження, систематика, будова, фізіологія, екологія, практичне значення.
4. Гомойотермні чотириногі : філогенія, систематика, будова, фізіологія, екологія, практичне значення.
Метою викладання навчальної дисципліни “Зоологія хребетних”  є засвоєння студентами знань із систематики, морфології, фізіології екології та поведінки представників основних таксонів типу хордових.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Зоологія хребетних” є ознайомити студентів з різноманітністю представників типу хордових, розкрити взаємозв’язки, існуючі між хордовими тваринами та навколишнім середовищем, показати необхідність раціонального використання та охорони хребетних тварин. Навчити студентів с позицій системного підходу аналізувати видовий, популяційний, ценотичний та екосистемний рівні прояву різноманіття хордових тварин.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати :
– загальну характеристику нижчих і вищих хордових тварин
– основні риси організації представників хордових;
– походження, філогенію й систематику хордових;
– таксономічне різноманіття хордових;
– сучасну систематику та вітчизняну номенклатуру хордових;
– вітчизняних і закордонних вчених які зробили суттєвий внесок у зоологічну науку;
– рідкісні та зниклі види світової фауни та фауни України занесені до ЧКУ;
вміти:
–  визначити приналежність тварини до певного виду або систематичної групи вищого рангу;
– застосовувати теоретичні знання для вирішення проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _268_ годин /_4,5_ кредити ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
3. Наумов С.П. Зоология позвоночных.– М.: Просвещение, 1982.
4. В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов. Зоологія
хордових: Навч. посібник. – Д.: ДНУ, 2009. – 128 с– К.: Вища школа, 1976.
Допоміжна
1. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Соловій І.П., Рудишин І.П. Облік диких тварин. Практичні рекомендації.– Львів: Вільна Україна, 1989.
3. Ильичёв В.Д., Вилке Е.К. Пространственная ориентация птиц. – М.: Наука , 1978.– 286 с.
5. Кафанова В.В. Методы определения возраста и роста рыб.– Томск, 1984.
6. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981.–208с.
9.  Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Вид-во, “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 407.
10. Щербак КН., Щербань М.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат.– К.: Наукова думка, 1980.–268 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму