Cанагурський Дмитро Іванович

Посада: професор кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: dmytro.sanahurskyy@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Список патентів:

 1. Гарасим, Н. П.; Бішко, О. І.; Зинь, А. Р.; Генега, А. Б.; Санагурський, Д. І. (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка). Спосіб Моделювання Оксидативного Стресу у Щурів. Патент України № 111832, МПК G09В23/28 (2006.01). Листоп 25, 2016.
 2. Максимюк Г.В., Воробець Д.З., Лаповець Л.Є., Максимюк В.М. Спосіб визначення концентрації вільних та зв’язаних іонів у водних екстрактах проб біологічного матеріалу. Патент на корисну модель: № 69773, 10.05.2012 р. (Власник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).
 3. Косенко М.В., Тесляр Г.І., Петлична Г.В. та ін. Спосіб визначення лікарських препаратів комплексонометричним титруванням. Опис винаходу до авт. Свідоцтво №98042098 у Держ.-патенті України, 1996. – 4 с.
 4. Иванкив Й.Й., Сергиенко А.Й. Средство для повышения резистентности организма поросят. Описание изобретения к авт. Свидетельству № 1630041, 1992. – 4 с.

 

Список наукової і методичної літератури:

 1. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М. В. Дика, А. В. Тарновська, М. М. Яремчук, А. Б. Генега, Д. І. Санагурський // Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 100 с.
 2. Бура М.В., Санагурський Д.І. Біофізика сенсорних систем. Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні студії»), – 192 c. З грифом МОН України.
 3. Монографія. Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. І. Санагурський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с.
 4. Бура М.В., Мандзинець С.М., Галан М.Б., Санагурський Д.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з курсу «Біофізика». (для студентів біологічного факультету). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 65 с.
 5. Практикум з біофізики. Навчальний посібник. / А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Н. П. Головчак, М. В. Бура, Д. І. Санагурський. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. (Серія «Біологічні студії»). З грифом МОН України.
 6. Санагурський Д.І. Об’єкти біофізики. Монографія – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 522 с.
 7. Галан М.Б., Целевич М.В., Тарновська А.В., Дика М.В., Санагурський Д.І. Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 8. Чабан М.Є., Демчук В.Л., Санагурський Д.І. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт (малий практикум з біофізики) для студентів біологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 16 с.

 

Список статей:

 1. Гарасим Н., Бішко-Москалюк О., Пстрий С., Санагурський Д. Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на прооксидантний стан і рівень сіалових кислот в еритроцитах щурів. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2019. – Вип. 80. – С. 31–43. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.04
 2. Боднарчук Н., Гарасим Н., Санагурський Д. Кластерний аналіз впливу флуренізиду на показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2019. – Вип. 80. – С. 44–51. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.05
 3. Галик Г.В., Федорович З.Я., Личковський Е.І., Санагурський Д.І. Аналіз трансмембранного потенціалу зародків в’юна за дії нікелю, кобальту, олова та цинку // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – 9 (2). – C. 216–222. doi: 10.15421/021832. http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fbem/program_5c4621b772c53.pdf
 4. Harasym, N. P.; Bishko-Moskalyuk, O. I.; Wozniak, M. V.; Mandzynets, S. M.; Sanahursky, D. I. State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes Under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite. Український журнал медицини, біології та спорту20183, 6 (15), с 279–287. https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.279
 5. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Шумська, А.М.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Cтруктурні Зміни Міокарда Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2018, 79, с 162–175. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.79
 6. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Шумська, А. М.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни у Нирках Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію.  Біологія тварин201820 (2), с 30–42. https://doi.org/10.15407/animbiol20.02.030
 7. Гарасим, Н.; Бішко-Москалюк, О.; Кулачковський, О.; Луцик, М.; Санагурський, Д. Cтруктурні Зміни Легень Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2018, 77, с 16–30. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.77
 8. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Мандзинець, C. М.; Отчич, В. П.; Берещак, О. О.; Чижевська, О. М.; Санагурський, Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси в Селезінці Щурів. Фізіологічний журнал201864 (2), с 80–89. https://doi.org/10.15407/fz64.02.080
 9. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Луцик, М. В.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни Печінки Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник проблем біології і медицини2017, 4, 3 (141), с 292–304. https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-4-tom-3-(141),-2017/9892
 10. Harasym, N. P.; Bishko, O. I.; Mandzynets, S. M.; Heneha, А. B.; Halan, M. B.; Otchych, V. P.; Sanahursky, D. I. Activity of Key Enzymes of Antioxidant System in Rat Blood Plasma Under the Effect of Histamine and Sodium Hypochlorite. StudiaBiologica 201711 (1), c 33–40. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/10/
 11. Bezkorovaynyj A. O. Loach embryos prooxidant-antioxidant status under the influence of amide derivatives of 1,4-naphthoquinone / A. O. Bezkorovaynyj, A. R. Zyn, N. P. Harasym, J. T. Len, O. M. Figurka, D. I. Sanagursky // Biochem. – 2016. – Vol. 88, № 3. – P. 46–53.
 12. Боднарчук Н. О. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії Флуренізиду / Н. О. Боднарчук, С. М. Мандзинець, Л. І. Петрух, Д. І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, №1. – С. 53–60.
 13. Гарасим, Н. П.; Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Санагурський Д. І. Глутатіон-S-трансферзна Активність Зародків В’юна Впродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 201610 (2), с 23–32.
 14. Боднарчук Н. О. Стан системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С. М. Мандзинець, Л. І. Петрух, Д. І. Санагурський // Біологія тварин. – Т. 18, №2. – 2016. – С. 9–17.
 15. Романюк М. С. Температурна залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФазою ембріональних клітин в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу He-Ne лазера / М. С. Романюк, С. М. Мандзинець, М. В. Бура, Д. І. Санагурський // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 88–93.
 16. Безкоровайний А. Активність Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу за дії амідних похідних нафтохінону / А. Безкоровайний, А. Зинь, Н. Гарасим, Ю. Лень, Д. Санагурський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 22–27. Web of Science.
 17. Безкоровайний А. Ультраструктура зародків в’юна за впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону / А. Безкоровайний, А. Зинь, Ю. Лень, Н. Гарасим, Д. Санагурський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ ІV. Фізіологія людини і тварин. – 2016. – № 12. – С. 149–156.
 18. Bodnarchuk N. O. Structural changes of loach embryos during embryogenesis under the influence of Flurenizyd / N. O. Bodnarchuk, O. R. Kulachkovsky, S. M. Mandzynets, D. I. Sanagurskiy // Annales UMCS, sectio ee zootechnica. – 2016. – Vol. XXXIV (4). – P. 19–30.
 19. Безкоровайний А. О. Морфологічні зміни зародків і личинок в’юна за впливу амідних похідних 1,4-нафтохінону / А. О. Безкоровайний, А. Р. Зинь, Н. П. Гарасим, Ю. Т. Лень, О. М. Фігурка, Д. І.Санагурський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, №3–4. – С. 79–88.
 20. Боднарчук Н. О. Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна MisgurnusFossilis  за впливу Флуренізиду / Н. О. Боднарчук, Н. П. Гарасим, Л. І. Петрух, Д. І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2015. – Вип. 34(2). – С. 43–51.
 21. Stadnyk I. V. Analytical description of genetic controlling systems in cells in a state of proliferation and differentiation / I. V. Stadnyk, D. I. Sanagursky // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9 (1). – С. 67–84.
 22. Яремчук М.М. Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 97–108.
 23. Мажак К.Д. Біометричний аналіз прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за дії гелій-неонового лазерного випромінювання та озонованого фізіологічного розчину в крові хворих на туберкульоз легень на тлі хіміотерапії / К.Д. Мажак, О.О. Отчич, Д.І. Санагурський // Експерементальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2015. – Т. 3, № 71. – С. 47–55.
 24. Романюк М.С. Часова залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФази ембріональних клітин в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу He-Ne лазерного випромінювання / М.С. Романюк, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – №3 (71). – С. 13–19.
 25. Яремчук М.М. Порівняльний аналіз впливу мікрохвильового випромінювання на активність Na+, K+–АТФази зародків в’юна / М.М. Яремчук, М.В. Дика, С.М. Мандзинець, Д.І.Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 32–38.
 26. Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Гарасим, Н. П.; Кулачковський, О. Р.; Санагурський Д. І. Морфологічні й Ультраструктурні Зміни у Зародках В’юна Впродовж Ембріогенезу та за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2014, 67, с 18–28.
 27. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бойко, М. Я.; Санагурський Д. І. Вільнорадикальні Процеси в Тканинах Щура за Дії Гіпохлориту Натрію та Гістаміну. Біофізичний вісник2014, 31 (1), с 14–26.
 28. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Стан Системи Антиоксидантного Захисту в Плазмі Крові та Серцевому М’язі Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Biochem. J. 201486 (6), рр 56–65.
 29. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Система Антиоксидантного Захисту у Печінці та Нирках Щура за Впливу Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія2014, 3, с 33–43.
 30. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Вміст Первинних і Вторинних Продуктів Ліпопероксидації у Тканинах Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 20148 (2), с 75–90.
 31. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси у Легеневій Тканині Щура. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2013(3), с 97–106.
 32. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський, Д. І. Окисна Модифікація Білків у Зародках В’юна MisgurnusFossilis Упродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна 2013, 61, 11–19.
 33. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Вплив Гіпохлориту Натрію на Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Зародків В’юна Протягом Раннього Ембріогенезу. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2012,6 (1), с 67–76.
 34. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Мандзинець, С. М.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Сумарна Активність Са2+, Mg2+-АТФази Мембран Зародків В’юна Упродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія2012, 2, с 39–44.
 35. Зинь, А. Р.; Мандзинець, С. М.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Активність Nа+, K+-АТФази Мембран Зародків В’юна Впродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 20115 (3), с 59–66.
 36. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Галан, М. Б.; Бойко, М. Я.; Санагурський, Д. І. Зміна Інтенсивності Ліпопероксидації й Активності Ферментів Системи Антиоксидантного Захисту у Тканині Нирок Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2011, 5 (1), с 77–84.
 37. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Бішко, О. І.; Санагурський, Д. І. Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Печінки Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Фізика живого201018 (2), с 146–152.

 

Біографія

Д.І. Санагурський народився у с.Жовчів, Рогатинського району, Івано-Франківської області. Закінчив хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка  за спеціальністю «хімічна кібернетика» у 1970 році та почав працювати  молодшим науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту біохімії ім. О.В.Паладіна АН УРСР.  У 1977 р. вперше для зародкових клітин в’юна зареєстрував коливання трансмембранного потенціалу, синхронні з клітинними циклами поділу. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансмембранний потенціал у ранньому ембріогенезі  в’юна (Misgurnus fossilis L.) за дії гормональних препаратів» . З 1987 по 1997 роки працював у Львівському державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів і кормових добавок старшим науковим співробітником, згодом завідувачем лабораторії інструментальних методів контролю, яку особисто спланував і створив. У Львівському національному університеті працює з 1997 р. як завідувач кафедри біофізики та математичних методів у біології.
Докторська дисертація на тему: «Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі» була захищена Д.І.Санагурським у 2006 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди

27 вересня 2017 р. присвоєно почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!