Черник Ярослава-Іванна Іванівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-2964768

Електронна пошта: yaroslava-ivanna.chernyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Механізми нестабільності геному, генетика індивідуального розвитку, нейрогенетика, генетика міопатій.

Публікації

 1. Матійців Н., Чад М., Труш О., Макаренко О., Черник Я. Вплив препарату Мітохондрин-2 на нейродегенеративний фенотип мутантів swiss cheese Drosophila melanogaster // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т.X. – №3(37). – С.158–161.
 2. Рішко В. М. Фенотипи Drosophila melanogaster, зумовлені порушеннями функціонування дистрофіну та дистроглікану / В.М. Рішко, Н.Я. Голуб, Я.І. Черник // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 423–431.
 3. Могиляк І.І. Чутливість нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster групи Swiss cheese до умов оксидативного стресу / І.І. Могиляк, Н.П. Матійців, Н.І. Груник, Я.І. Черник // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 453–458.
 4. Матійців Н.П. Пошук генів-кандидатів, що зумовлюють нейродегенеративний фенотип у мутантів Drosophila melanogaster за Х-хромосомою / Н.П. Матійців, І.І. Могиляк,  Я.І. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 111–117.
 5. Шаловило Ю. Вплив імовірних генів-модифікаторів nAchRα-30D та Cam на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у Drosophila melanogaster / Ю. Шаловило, Я. Черник, Р. Білий, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 102–110.
 6. Матийцив Н.П. Влияние церебрала и митохондрина-2 на жизнеспособность и динамику развития дегенеративных изменений ткани мозга мутантов Drosophila melanogaster/ Н.П. Матийцив, А.Н. Макаренко, Я.И. Черник // Биофармацевтический журнал. – 2012. – Т.4, №4. – С. 54–56.
 7. Рішко В.М. Вплив функціонального нокауту генів Dys, Dg,Cam, capt у нервовій тканині на локомоторну активність та життєздатність Drosophila melanogaster / В.М. Рішко, Я.І. Черник // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2012. – Т.10, №1. – С. 71–77.
 8. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Н.П. Матійців та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 9. Голуб О. Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster за впливу додаткових копій генів nAchRα-30D, Cam, Sema-1a та Sema-2a / О. Голуб, Я. Черник, Р. Білий, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – – Вип. 61. – С. 83–90.
 10. Вітушинська М. Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя та нейродегенеративні зміни в структурі мозку у мутантів Drosophila melanogaster за генами супероксиддисмутази / М. Вітушинська, Н. Матійців, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 108–116.
 11. Могиляк І. Вплив тканинно-специфічного функціонального інгібування гена sws на формування структури складного ока Drosophila melanogaster / І. Могиляк, Н. Матійців, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С.117–122.
 12. Боруцька В. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв фенотипових ознак і рівень іонів Ca2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster. / В. Боруцька, Х. Дронська, Я. Черник, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 127–135.
 13. Матійців Н. Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster / Н. Матійців, М. Вітушинська, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 135–142.
 14. Труш О. Модифікуючий вплив Wolbachia на нейродегенеративний фенотип Drosophila melanogaster / О. Труш, Н. Матійців, Ю. Наконечна, С. Саранцева, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С.142–151.
 15. Vitushynskа M. V. I. Influence of Tissue-Specific Superoxide Dismutase Genes Expression in Brain Cells on Drosophila melanogaster: Sensitivity to Oxidative Stress and Viability / Vitushynskа M. V., Matiytsiv N. P. and Chernyk Y.  // Сytology and Genetics. – 2015. – Vol. 49, № 2. – Р. 95–101.
 16. Makarenko O. M. The influence of mitochondrin-2 and cerebrolysin on the survival of Drosophila melanogaster individuals with the functional knockout of Sod1 gene in glia / O.M. Makarenko, N.P. Matiytsiv, M. V. Vitushynska, Y. I. Chernyk // Brain Disord. Ther. – 2015. – V4. – № 5. – P. 76.
 17. Матійців Н.П. Терапевтичний вплив церебрала при нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster / Н. П. Матійців, Х. А. Дронська, Н. М. Артимович, А. Н. Макаренко, Я. І. Черник // Біологічні студії /Studia Biologica. – 2015. – Т. 9. – № 2. – C. 99–106.
 18. Вітушинська М. Нейродегенеративні зміни та рухова активність у Drosophila melanogaster у разі тканинно-специфічної експресії гена Sod1 в гліоцитах / М. Вітушинська, Н. Матійців, Я. Черник // Вісник Харківського університету. Серія: біологія. – 2016. – Вип. 26. – С. 54–59.
 19. Могиляк І. І. Функціонування глії та нейродегенерація у Drosophila melanogaster / І. Могиляк, Я. Черник (оглядова стаття) // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51. – №3. – 66–78 с. IF: 0,324.
 20. Голуб Н. Дослідження комплексного впливу рентгенівського опромінення та кофеїну на частоту мутування у Drosophila melanogaster / Н. Голуб, Я. Черник // Acta Carpathica. – Vol. 24. – 2016. – С. 23–31.
 21. Матійців Н. Рухова активність личинок Drosophila melanogaster із зміненою функцією гена swiss cheese / Н. Матійців, О. Труш, О. Гудима, Я. Черник // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр.– К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2017. – Т. 21. – С. 37–40.
 22. Дронська Х. Дія лікарського засобу Мітохондрин-2 на особин Drosophila melanogaster із sws– та Sod-залежною нейродегенерацією / Х. Дронська, М. Вітушинська, Я. Черник, О. Макаренко, Н. Матійців // VI Міжнар. конф. “Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”. – Харків – 2018. – С. 31–34.
 23. Новосядла З. Життєздатність та відповідь на оксидативний стрес у мутантів Drosophila melanogaster за геном Sod1 / З. Новосядла, Я. Черник // VI Міжнар. конф. “Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”. – Харків – 2018. – С. 53–55.

Біографія

Народилася в 1954 році у Львові. В 1976 р. закінчила з відзнакою кафедру біохімії Львівського університету ім.І.Франка. З 1976 по 1985 роки працювала на різних посадах (ст.лаборанта, інженера, наукового співробітника) в лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології. Була відповідальним виконавцем госпдоговірних і держбюджетних тематик.

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Алкоголь-, малат-, лактатдегідрогенази, α-амілаза, аспартат- і аланінамінотрансферази в процесі старіння Drosophila melanogaster” в Київському університеті ім.Т.Шевченка (наукові керівники – проф.Бердишев Г.Д., проф. Белоконь О.М.). У 1986-1990 роках працювала асистентом кафедри генетики  ЛНУ ім.І.Франка, а з 1990 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання  отримала в 1992 році.

Читає загальні курси “Генетика”, “Біологія індивідуального розвитку”, спецкурси “Генетичний аналіз”, “Генетика вищих еукаріот”, “Регулювання активності генів”. Стажувалася в Інституті молекулярної генетики РАН (Москва, 1990 р.), в Інституті спадкової патології АМН України (Львів, 1994 р.), в Інституті біології клітини НАН України (Львів, 1999 р., 2007 р., 2012 р., 2017 р.), в Університеті Дж. Вашінгтона (США, Сіетл, 2005 р.). Була головою предметної комісії з біології в ЛНУ ім.І.Франка (1997–1999). Є співавтором трьох видань тестів з біології для вступникіа у вищі навчальні заклади.

Була науковим керівником проектів “Дослідження закономірностей і механізмів дестабілізації геному у лабораторних ліній і природних популяцій Drosophila melanogaster з зони Чорнобильської АЕС” (ДКНТ України), “Мінливість геному в процесі старіння і під впливом екстремальних факторів” (Міністерство освіти і науки України), співкерівником міжнародних проектів INTAS-Україна 96-1459 “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли” та CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язової дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу”). Була відповідальним виконавцем тематики “Методичні підходи детекції мутацій, які спричинюють моногенні захворювання людини, та використання модельної тест-системи Drosophila melanogaster  для вивчення молекулярно-генетичних механізмів виникнення цих захворювань” (Міністерство освіти і науки України, 2007–2009 рр.).

Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації Бобак Я., Голуб Н., Ріщко В., Яценко А., Могиляк І. Є автором більше 170 наукових публікацій.

Проекти

Виконавець міжнародного проекту “Дослідження молекулярних механізмів нейродегенерацій і протекторної ролі міРНК при SWS/NTE залежній невропатії у дрозофіли” у співпраці з Інститутом біофізичної хімії імені Макса Планка (Німеччина, 2016–2019 рр).

Науковий керівник теми “Механізми відповіді на дію стресових чинників і біологічно-активних речовин у мутантів Drosophila melanogaster з порушенням функціонування нервової і м’язової систем; корекція мутагенного впливу ароматизаторів продуктів харчування” ( № державної реєстрації 0119U002394, термін виконання: 01.01.2019–31.12.2022 рр.).

Нагороди

Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (4 жовтня 2011 року, Ректор – І.О. Вакарчук).

Грамота Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у навчання і виховання молоді, формування творчих особистостей та високий професіоналізм ( 21 травня 2014 року, Голова Львівської обласної ради – П. Колодій).

 

Методичні матеріали

 1. Гудзь С.П., Черник Я.І., Волгін С.О., Коструба М.Ф., Яворський І.П., Чайка Я.П. Тестові завдання з біології для вступників у вузи. Вид. друге. – Львів: «Бібльос», 1998. – 255 с.
 2. Гудзь С.П., Царик Й.В., Черник Я.І., Волгін С.О., Клевець М.Ю., Гнатуш С.О. Конкурсні тестові завдання з біології. Вид третє, перероблене і доповнене. – Львів: вид-во ЛНУ,. 2000. – 368 с.
 3. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики / В.О. Федоренко, Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Л.С. Боднар. – Львів: “Оріяна-Нова”, 2009. – 598 с.
 4. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Н.П. Матійців та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!