Галан Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Біофізика, цитологія та гістологія.

Курси

Публікації

  • Галан М.Б. Біофізика: методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія заочної форми навчання / М.Б. Галан, М.В. Бура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 36с
  • Целевич М.В., Р.В. Фафула, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський Ідентифікація Ca2+-активованої, Mg2+-залежної АТP-гідролазної ферментативної активності мікросомної фракції мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) // Український Біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, №1. – С. 53-57.
  • Н. П. Головчак, Тарновська А. В. , Галан М. Б., Коцюмбас Г. І., Санагурський Д. І. Кореляційні зв’язки між продуктами процесів перекисного окиснення ліпідів, активністю ключових ферментів антиоксидантного захисту та їхньою взаємодією у корі головного мозку при Т-2-токсикозі / // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2009.– № 2. – С. 17–20.
  • Арапетян Е. Р.,. Могиляк М. Г, Галан М. Б. Стимуляція проростання насіння Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками міді та бору / // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64, № 6. –С. 885–891.
  • Олейник Я.В., Градюк М.Б. Каталитическая активность трансаминаз при действии катионов металлов // Львов. гос. ун-т. – 1986. – 9 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ 17.09.86. – №2181-Ук68.
  • Івашків Л., Градюк М., Санагурський Д. Аналіз крос-кореляцій у часових змінах фізико-хімічних показників розвитку зародків в’юна // Вісник Львівського ун-ту. – Сер. біологічна. – 2001.

Біографія

Народилася у м.Львові, закінчила біологічний факультет 1979 року та аспірантуру при кафедрі біофізики. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему ““Характеристика каталитических параметров трансаминаз, выделенных из тканей интактных и облученных белых крыс при воздействии катионов металлов” зі спеціальності “Біофізика”. З 1994 перейшла на викладацьку роботу на кафедру біофізики та математичних методів у біології

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!