Гайбонюк Іванна Єлисеївна

Наукові інтереси

Генетика людина. Генетичні чинники ідіопатичних гепатобіліарних порушень.

Публікації

І. Гайбонюк, Н. Віштак, Г. Макух . Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних
локусів CYP2C9* гена CYP2C9 та G1639A гена VKORC . XI Міжнар. конф. студ. аспір.
„Молодь і поступ в біології” : Тези доп. Львів, 20 – 23 квітня 2015 р. – Львів, 2015. –
С. 172–173.
2. Гайбонюк І.Є., Тиркус М. Я., Макух Г.В. Частота термінальної делеції SY160 серед
чоловіків з мікроделеціями AZFc регіону y-хромосоми / «Фактори експериментальної
еволюції організмів» Товариство селекціонерів та генетиків.-2017.- Вип.XIV.с.301-
305.
3. І. Гайбонюк, М. Тиркус, Г. Макух. Частота мутації F508del та 5Т алелі локусу
IVS8polyT гена ТРБМ у чоловіків з порушеннями сперматогенезу. Шевченківська
весна. – 2016.-Вип. XII.-с.62- 63
4. Макух Г., Гайбонюк І., Перші результати генетичної діагностики хвороби Вільсона.
Науково-практична конференція «Муковісцидоз в Україні: стан та перспективи
діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів» із симпозіумом «Орфанні
захворювання у дітей та дорослих». Львів. 2017.
5. I. Haiboniuk, M. Tyrkus, H. Makukh. The incidence of cftr gene mutations among man
with aspermia/azoospermia . XIІ Міжнар. конф. студ. аспір. „Молодь і поступ біології”:
Тези доп. Львів, 19 – 21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 137–138.
6. I. Haiboniuk, M. Tyrkus, H. Makukh. The extensional analysis of heterochromatin
marker SY160 among man with AZF microdeletionsof Y chromosome/ Youth and progress
of biology.-2017.-Vol. XIII.-P. 122-133 •
7. Haiboniuk І., Tyrkus M., Makukh H. The extensional analysis of heterochromatin marker
sY160 among man with of AZF microdeletions of Y-chromosome. XIIІ Міжнародна

наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології" 25-27 квітня
2017 року
8. Г.В. Макух, І. Є Гайбонюк, Л. П’єкусе. Перші результати генетичної діагностики
Хвороби Вільсона. Муковісцидоз в Україні. 2017.
9. Гайбонюк І., Макух Г.В., Завгородня Н.Г., Лук’яненко О.Ю., Семеряк О. Результати
генетичної діагностики мутацій гена ATP7B серед осіб високого ризику хвороби
Вільсона. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена
25-ти річчю національної академії медичних наук України. Київ. 2018. 108-109.
10. Haiboniuk I., Makukh H., Zarina A., Gailite L. The molecular-genetic diagnostic of
Wilson`s disease among patients from Ukraine. 5 th annual international Remote Conference
science and society. Canada. 2020. Р.109-110.
11. Haiboniuk I., Zarina A., Rots D., Gailite L., Makukh H., Kovaliv I. The results of genetic
diagnostic of ATP7B gene mutations among individuals with high-risk of Wilson’s disease.
ESHG Conference, Gothenburg. Sweden. 2019.
12. I. Haiboniuk, M. Dats-Opoka, H. Makukh, Ya. Bojko, I. Kiselyk. Genetic diagnostics and
clinical features of Wilson's disease in children. EUREKA. Life sciences. 2020. Vol.2. P. 3-
9.
13. I.Haiboniuk, A. Zarina, D. Rots, L. Piekuse, H. Makukh. Frequencies of common
ATP7B gene mutations among high-risk Wilson’s disease patients from Ukraine.
14. Y. Sharhorodska, H. Makukh, H. Akopyan, I. Haiboniuk, I. Kovaliv. Study of
polymorphic genes relevant to folic acid metabolism in pregnant women from West Ukraine
with prenatally diagnosed fetal heart defects. EP05.06.
15. Г. Макух, I. Гайбонюк, A. Заріна , О. Семеряк, Л. Гайліте. Мутації гена ATP7B серед
пацієнтів високого ризику хвороби Вільсона з України. Цитологія і генетика. 2020. Т.
54. Вип. 4. C. 53-61. (Дисертант особисто провела частину молекулярно-генетичних
досліджень, статистичний аналіз результатів, прийняла участь у підготовці матеріалів
статті до публікації).
16. Гайбонюк І. Спектр і частота мутацій гена ATP7B в різних популяціях та етнічних
групах. Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 2019. № 80. С.
3-12.
17. Гайбонюк І.Є., Кравченко С.А., Макух Г.В., Дац –Опока М.І., Пампуха В.М.2, Третяк
Б.І.1 , Кіселик І.О. Частота асоційованого з синдромом Жильбера низько
функціонального алелю 7(ТА) гена UGT1A1 (rs8175347) в Україні. Вісник проблем
біології і медицини. 2020. Подано до друку.
18. Гайбонюк І.Є., Макух Г.В. Генотипування низько функціональної алелі 7(ТА) гена
UGT1A1 серед вибірки практично здорових осіб Західного регіону України. Вісник

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія біологічна. 2019. №
33. С.28-34.
19. Гайбонюк І.Є., Макух Г.В., Генетична діагностика при ураженнях гепатобіліарної
системи нез’ясованого генезу. XVI-й Міжнародній конференції студентів, молодих
вчених та фахівців, присвячена 25-річчю від дня відродження кафедр внутрішньої
медицини, внутрішніх хвороб, загальної та клінічної імунології та алергології
медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Харків. 2019. 64-65.
20. Гайбонюк І.Є., Макух Г.В., Тиркус М.Я., Третяк Б.І., Яджин Л. М. Мутації H1069Q
гена ATP7B та C282Y та H63D гена HFE в осіб з гепатобіліарними захворюваннями
нез’ясованого ґенезу. Вісник проблем біології і медицини. 2019. № 3 (152). с. 227-231.
21. Макух Г.В., Гайбонюк І., Семеряк О., Яджин Л.М. Результати генетичної діагностики
хвороби Вільсона-Коновалова. Київ, 2019.

Біографія

Народилась 13 січня 1993 у смт. Великий Любінь. У 2011 році закінчила місцеву школу та
вступила до Львівського університету ім. Івана Франка на біологічний факультет.  У 2015 р.
закінчила навчання на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ та отримала диплом бакалавра.
У 2015 р. вступила до магістратури кафедри генетики та біотехнології та у 2017 р. отримала
диплом магістра. З 2015 р. працює в інституті спадкової патології НАМН України, з 2017
року по даний час на посаді молодшого наукового співробітника. У 2016 році отримала
гранд на стажування “From blood to sequence”, Рига (Латвія), У 2020 р. отримала гранд на
стажування в університеті Ряшівська Політехніка, Ряшів (Польща). У 2020 р. вступила до
аспірантури на кафедру генетики і біотехнології ЛНУ.