Гренюх Володимир Петрович

Посада: науковий співробітник кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: grenuh@gmail.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Біоенергетика мітохондрій пухлинних та нормальних клітин, машинне навчання.

Публікації

 1. Гренюх В. П. Порівняльна характеристика параметрів дихання і окисного фосфорилювання у мітохондріях лімфоми NK/Ly та печінки миші / В. П. Гренюх, М. Д. Луцик, Р. А. Cтойка, А. М. Бабський. // Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 39–50.
 2. Гренюх В. Вплив ландоміцину А на дихання та окисне фосфорилювання мітохондрій / В. Легка Л., Єлісєєва О., Панчук Р., Cтойка Р., Бабський А. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Т.69. – С. 49–56.
 3. Бичкова С., Гренюх В. АТФазна активність мікросомальної фракції лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ // Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 31–38.
 4. Гренюх В. П., Манько Б. О., Сідорова О. О., Царик Й. В., Голубєв М. І., Бабський А. М.  Максимальна окисна здатність мітохондрій клітин лімфоми NK/Ly за використання метилових естерів енергетичних субстратів // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 42–48.
 5. Hreniukh V., Manko B., Sidorova O., Babsky A. Maximal oxidative capacity of NK/Ly lymphoma cells upon glucose, pyruvate and glutamine oxidation // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2016. – Vol. 71, №1. – P. 65–71 .
 6. Babsky A. M. Contribution of perfusion in diffusion-weighted 1H-MRI of intrahepatic and subcutaneous hepatocellular carcinoma in rat / A. M. Babsky, В. George, V. P. Greniukh, N. Bansal // Studia Biologica. – 2013. – Vol. 7, № 2. – P. 5–14 .
 7. Hreniukh V., Bychkova S., Kulachkovsky O., Babsky A. Effect of bafilomycin and NAADP on membrane-associated ATPases and respiration of isolated mitochondria of the murine Nemeth-Kellner lymphoma // Cell Biochem. – 2016. – Vol. 34. – P. 579–587. doi: 10.1002/cbf.3231.
 8. Finiuk N. S., Hreniuh V. P., Ostapiuk Yu. V., Matiychuk V. S., Frolov D. A., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. Antineoplastic activity of novel thiazole derivatives // Biopolym. Cell. – 2017. – V. 33, N. 2. – P :135-146. http://dx.doi.org/10.7124/bc.00094B
 9. Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Фінюк Н. С., Бабський А. М. Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу // Вісник проблем біології і медицини – 2018; Вип.1, том 2 (143): 234-238
 10. Finiuk N. S., Ostapiuk Yu. V., Hreniuh V. P. Shalai Ya. R., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. Evaluation of antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives. Ukr. J., 2018; 90(2): 16-23.
 11. Шалай Я. Р., Мушкета П. Г., Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Бабський А. М. Рівень активності ключових ферментів антиоксидантного захисту у клітинах печінки та лімфоми мишей за дії нового похідного тіазолу. ECPB., 2018; 2(82):38-42
 12. Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Фінюк Н. С., Бабський А. М. Процеси ліпопероксидації та дихання мітохондрій у печінці щура за дії похідних тіазолів in vitro. Stud., 2018; 12(2):35-44
 13. Finiuk N., Klyuchivska O., Ivasechko I., Hreniukh V., Ostapiuk Yu., Shalai Ya., Panchuk R., Matiychuk V., Obushak M., Stoika R., Babsky A. Proapoptotic effects of novel thiazole derivative on human glioma cells. ACD., 2018; 1(3) DOI: 10.1097/CAD.0000000000000686
 14. Finiuk N. S., Hreniukh V. P., Ostapiuk Yu. V., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M.. Effects of new derivatives of 2-amino-5-benzylthiazole on genotoxicity and acute toxicity in allium bioassay. Stud. 2018: 12(2); 25–34 DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1202.568

Біографія

Народився 16 січня 1991 року в с. Колоденці.

У 1996 році був прийнятий до Колоденецької неповносередньої школи, яку закінчив у 2005 році. Того ж року перейшов до Жовтанецького НВК “Школа І-ІІІ ступеня – ДЗ”, яку закінчив у 2007 році з золотою медаллю.

У 2007 році поступив на 1 курс біологічного факультету. 2011 року здобув ступінь бакалавра, 2012 – магістра (фізіологія людини і тварин). Того ж року поступив в аспірантуру кафедри фізіології людини і тварин, яку успішно завершив у 2015 році. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Особливості біоенергетичних процесів у мітохондріях клітин лімфоми Немет-Келнера” за напрямом  03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Проекти

 1. Грант WUBMRC-2015 “Influence of bafilomicine A1 on ATPase activity of lymphoma NK/Ly and liver microsomal fraction”
 2. Грант WUBMRC-2016 “Influence of TLC on oxygen consumption and ATP synthesis in liver and NK/Ly mitochondria”
 3. Держбюджетна тема БФ-24Ф “Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю”
 4. Держбюджетна тема БФ-81Ф “Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!