Хруник Софія Ярославівна

Посада: лаборант кафедри екології

Наукові інтереси

Поводження з відходами, альтернативне паливо з відходів, термічні методи утилізації відходів, оцінювання впливу на довкілля, глобальне потепління, екологічна свідомість, лабораторне і польове дослідження діоксинів і діоксиноподібних сполук, екологічна геологія, статистична обробка даних.

Публікації

 1. Хруник С. Я. Екологічний стан геологічного середовища Стебницького родовища калійних солей та шляхи його оптимізації / С. Я. Хруник, М. В. Лебединець // Ресурси природних вод Карпатського регіону : Збірник наукових статей. – Львів. – 2003. – С. 107–111.
 2. Хруник С. Еколого-соціальні проблеми міст-центрів гірничо-видобувної промисловості на прикладі м. Стебника / С. Хруник, П. Ніколенко // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи вирішення. Мат. Міжнародної кон. студентів і молодих вчених (Львів, 11-13 квітня 2003 р.). – Львів: СПОЛОМ. – 2003. – С. 238–241.
 3. Khrunyk S. Rozpoznanie i ocena ilościowa przemysłowych źródeł emisji dioksyn i furanów z Regionu Lwowskiego / S. Khrunyk // VIII Konferencja Naukowa „Dioksyny w przemyśle i środowisku” (Kraków – Tomaszowice 16-17.06.2005). – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, 2005. – S. 87–99.
 4. Сеньковський А. Джерела емісії діоксинів і фуранів у Львівській області / А. Сеньковський, С. Хруник // Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ століття: тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2005. – С. 106–107.
 5. Хруник С. Я. Джерела емісії діоксинів і фуранів у Львівській області / Хруник С. Я., Сеньковський А. Ю. // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2006. – Вип. 20. – С. 199–210. (ISSN 0201-758Х, ISSN 0206-8036).
 6. Khrunyk S. Study of the Hexabromocyclododecane (HBCD) determination in the Environment / S. Khrunyk, A. Grochowalski // The Jubilee XXXth Symposium “Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds” (June 12th-14th, 2006, Katowice – Szczyrk, Poland). Katowice : Silesian University, 2006. – P. 142. (Poster session IV, P12).
 7. Використання альтернативних палив у цементній промисловості / М. А. Саницький, С. Я. Хруник, Т. Є. Марків, О. Т. Мазурак // Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. “Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні”. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2007. – С. 152–156.
 8. Проблеми використання та безпеки альтернативних видів палива під час виготовлення продукції з мінеральної сировини / С. Я. Хруник, О. Т. Мазурак, А. В. Мазурак, С. В. Зубик // Науковий вісник НЛТУ.  – 2007. – Вип. 17.2. – С. 97–101.
 9. Використання альтернативного палива  в цементній промисловості / [М. А. Саницький та ін.] // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 600 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2007.  – С. 258–264.
 10. Екологічні аспекти спалювання вторинних паливних матеріалів у цементних печах / М. А. Саницький, С. Я. Хруник, О. Т. Мазурак, І. І. Кіракевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 602 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2007.  – С. 160–165.
 11. Energetyczne wykorzystanie odpadów w przemyśle  cementowym / J. Bień, М. Sanytsky, K. Rećko, S. Khrunyk // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Prаса zbiorowa / pod red. T. Bobko – Częstochowa (Poland), 2007. – S. 11–16.
 12. Khrunyk S. Bezpieczeństwo ekologiczne wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów w przemyśle cementowym / S. Khrunyk // IX Konferencja Naukowa „Dioksyny w przemyśle i środowisku” (Kraków – Tomaszowice 12-13.06.2008). – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, 2008. – S. 110–117.
 13. Хруник С. Екологічна безпека термічної утилізації відходів як альтернативного палива в цементній промисловості / С. Хруник, М. Саницький, К. Чернер // Матер. 5-ої міжнар. наук.-практ. конференції „Проблеми економії енергії”. – Львів, 2008. – С. 364–368.
 14. Хруник С. Екологічні аспекти використання альтернативних палив в цементному виробництві / С. Хруник, М. Саницький, К. Рецько // Матер. IV міжнар. наук.-практ. конференції „Новини наукової думки 2008”. – Прага (Чехія). –  т. 12. –  С. 67–74. Режим доступу до статті –  http://www.rusnauka.com/29_NNM _2008/Stroitelstvo/35988.doc.htm
 15. Смертенко П. EUREKA проект Е!3723 «AFP-CEMIND» – для енергозбереження в цементній промисловості України / П. Смертенко, М. Саницький, С. Хруник // “Світ”. – № 25-26. – 2008. – С. 3.
 16. Хруник С. Перспективи диверсифікації енергоресурсів та підвищення екологічної безпеки в цементній промисловості / С. Хруник // Геодезія, архітектура та будівництво: Матер. ІІ міжнар. конф. молодих вчених GAC-2009. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. – С. 109–110.
 17. Khrunyk S. Gospodarka odpadami i zalety termicznej utylizacji odpadów w piecach cementowych na ukrainie // X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Dioksyny w przemyśle i środowisku” (Kraków – Tomaszowice 04-05.06.2009). – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, 2009. – S. 112–117.
 18. Саницький М. А. Інноваційний досвід використання альтернативних видів палива у цементній промисловості України [Електронний ресурс] / М. А. Саницький, Т. Є. Марків, С. Я. Хруник // Принципи EUREKA та інших європейських програм як чинники інноваційного розвитку України: Наук. практ. семінар. – К. : ФО-П Т.А. Кінько, 2009. – С. 39–47. Режим доступу – http://cstei.lviv.ua/upload/pub/publications/1258058716_94.pdf
 19. Саницька О. М. Екологічна політика в напрямку утилізації побутових відходів / О. М. Саницька, С. Я. Хруник // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2009». – Прага (Чехія), 2009. – т. 8. –  С. 92–98.
 20.  Хруник С. Я. Математико-статистична оцінка викидів від співспалювання альтернативного палива у цементній промисловості / С. Я. Хруник, М. А. Саницький, А. Гроховальський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 664 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2010.  – С. 293–300.
 21. Мазурак О. Т. Дослідження викидів цементних виробництв у разі використання природних і альтернативних палив / О. Т. Мазурак, Т. М. Лозовицька, С. Я. Хруник, У. Д. Марущак // Науковий вісник НЛТУ. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 44–48.
 22. Хруник С. Співспалювання горючих відходів у цементних печах / С. Хруник // Геодезія, архітектура та будівництво: Матер. ІІІ міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 94–95.
 23. Саницький М. А. Екологічні аспекти співспалювання альтернативного палива в обертових цементних печах / М. А. Саницький, С. Я. Хруник, К. Чернер // Будівельні матеріали та вироби. – 2011. – № 1 (66). – С. 2–6.
 24. Хруник С. Я. Екологічні аспекти комплексної утилізації горючих відходів в цементних печах / С. Я. Хруник, М. А. Саницький // «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів : зб. тез доп. – ч. 2. – К. : КНУБА, 2011. – С. 144–147.
 25. Хруник С. Я. Стале управління відходами як засіб глобального зниження впливу на довкілля / С. Я. Хруник, М. А. Саницький // «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики» : Міжнар. конф. – Львів : ЛТПП, 2011. – С. 46–47.
 26. Дослідження механізмів забруднення біосфери діоксинами / О. Т. Мазурак, Р. С. Шкумбатюк, Т. М. Лозовицька, С. Я. Хруник // Науковий вісник НЛТУ України.  – 2011. – Вип. 21.12. – С. 122–127.
 27. Хруник С. Я. Оцінка впливу на довкілля спільного спалювання вугілля і альтернативного палива в цементній промисловості / С. Я. Хруник, М. А. Саницький, О. Т. Мазурак // «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики» : Міжнар. конф. – Львів : ЛТПП, 2012. – С. 30–35.
 28. Хруник С. Я. Екологічна безпека використання альтернативного палива в цементній промисловості / С. Я. Хруник // КАЗАНТИП-ЭКО-2012. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: сборник трудов ХХ Юбилейной Международной научно-практической конференции, 4-8 июня 2012., г. Щелкино, АР Крым : в 3 т. Т. 3 / ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». – Х. : НТМТ, 2012. – С. 322–329.
 29. Хруник С. Я. Оцінка впливу на довкілля утилізації горючих відходів в обертових печах / С. Я. Хруник, М. А. Саницький, К. Рецько // «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» : 2 Міжнар. конгрес : зб. мат. – Секція 3. – Львів : «ЗУКЦ», 2012. – С. 75.
 30. Енергетичне використання горючих відходів як спосіб зниження негативного впливу на довкілля / С. Я. Хруник, Ю. Л. Новицький,  М. А. Саницький, О. Т. Мазурак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 737 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2012.  – С. 201–207.
 31. Хруник С. Я. Екологічні проблеми термічної утилізації відходів / С. Я. Хруник, О. Т. Мазурак, Н. В. Качмар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 100–104.
 32. Мазурак О. Перспективи екологічно безпечного знешкодження відходів у цементному виробництві / О. Мазурак, А. Мазурак, С. Хруник // Вісник Львівського національного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2012. – № 13. – С. 80–85.
 33. Хруник С. Я. Комплексна утилізація відходів у цементній промисловості як збалансований спосіб зниження негативного впливу на довкілля / С. Я. Хруник, М. А. Саницький // «Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики» : Екологічний форум. – Львів : ЛТПП, 2013. – С. 32–36.
 34. Тверде альтернативне паливо для цементної промисловості : пат. 83071 Україна : МПК C10L 5/48, C10L 5/44, C10L 5/46 / Хруник С. Я., Саницький М. А. ; власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2013 02698 ; заявл. 04.03.13 ; опубл. 27.08.13, Бюл. № 16. – 3 с.
 35. Енергетичне використання осадів стічних вод у цементній промисловості / С. Я. Хруник, О. Т. Мазурак, М. А. Саницький, К. Рецько // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 755 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2013.  – С. 457–461. (ISSN 0321-0499).
 36. Khrunyk S. Environmental impact assessment of combustible wastes utilization in rotary cement kilns / S. Khrunyk // Geodesy, Architecture & Construction: Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – P. 86–87. (ISBN 978-617-607-516-5).
 37. Хрунык С. Расчет выбросов диоксида серы в атмосферу от вращающихся обжиговых печей при использовании альтернативного топлива / С. Хрунык // Устойчивое развитие. – Варна : Евро-Експерт ЕООД, 2014. – № 18, апрель. – С. 35–40. (ISSN: 1314-4138).
 38. Хруник С. Я. Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості / С. Я. Хруник // Екологічна безпека та природокористування. – 2014. – Вип. 14. – С. 107–115.
 39. Khrunyk S. Environmental impact assessment of alternative fuels co-processing in rotary cement kilns / S. Khrunyk, M. Sanytskyy // Inżynieria i Ochrona Środowiska. – 2014. – t. 17, nr 1. – S. 147–155. (ISSN: 1505-3695).
 40. Khrunyk S. Environmental impact of alternative fuels from wastes usage / S. Khrunyk // Alternative & renewable energy sources as alternative primary energy sources in the region : VIІI International scientific conference, April 2–3 2015, Lviv. – Lviv : LSCSII, P. 279–281.

Біографія

Закінчила кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету національного університету імені Івана Франка у 2005 році.

Кандидатська дисертація на тему “Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві”, захищена у 2015 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Івано-Франківськ) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Email: sofiya_khrunyk@yahoo.com

Наукові інтереси: поводження з відходами, альтернативне паливо з відходів, термічні методи утилізації відходів, оцінювання впливу на довкілля, глобальне потепління, екологічна свідомість, лабораторне і польове дослідження діоксинів і діоксиноподібних сполук, екологічна геологія, статистична обробка даних.

З 2006 до 2007 рр. працювала в НУ “Львівська політехніка” штатним співробітником на посаді інженера, а з 2011 до 2015 рр. – на посаді молодшого наукового співробітника.

В рамках стипендіальної програми Міжнародного Вишеградського Фонду для молодих українських науковців реалізувала 2 науково-дослідні проекти в Лабораторії аналізу слідів Краківського політехнічного університету ім. Тадея Костюшко:

·  «Визначення стійких органічних сполук (Н-СОЗ) у довкіллі з використанням для очищення зразків напівпроникних мембран (SPM) і газової хроматошрафії-масс спектрометрії (GC-MS/MS)» (2005–2006 рр.)

·  «Визначення стійких органічних сполук (Н-СОЗ), що утворюються у процесі утилізації відходів для оцінювання їх впливу на довкілля в Україні» (2009–2010 рр.).

Співавтор патенту України № 83071 на тверде альтернативне паливо для цементної промисловості та проектів технічних умов на альтернативне паливо для цементної промисловості: ТУ У 37.2-02071010-122:2007 «Вторинні паливні матеріали для енергетичного використання в цементній промисловості (Сировина вторинна гумова. Зношені автомобільні шини)», ТУ У 37.2-02071010-123:2007 «Вторинні паливні матеріали для енергетичного використання в цементній промисловості (Відходи виробництва целюлози, паперу та виробів паперових)», ТУ У 37.2-02071010-124:2007 «Вторинні паливні матеріали для енергетичного використання в цементній промисловості (Відходи виробництва прокладок поролонових шумо-, термоізоляційних)», ТУ У 37.2-02071010-125:2007 «Вторинні паливні матеріали для енергетичного використання в цементній промисловості (Тирса деревинна)», ТУ У 37.2-02071010-126:2007 «Вторинні паливні матеріали для енергетичного використання в цементній промисловості (Тара пластикова дрібна використана)»