Климишин Наталія Ігорівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Біохімія мембран, структурна організація та функції біологічних мембран за патологічних процесів,

Наукова робота: виконавець держбюджетної теми Бх-48Ф “Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах”, яка виконується за кошти державного бюджету.

 

Курси

Публікації

Статті:

 • Л.С., Дацюк Л.О., Старанко У.В., Климишин Н.І., Трикуленко О.В., Клевета Г.Я., Витичак М.Є., Стойка Р.С. Дослідження прогностичної ролі активності ензимів антиоксидантного захисту в окисній модифікації білків після дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання // Лаб. діагностика. – 2008. – Т. 1, № 43. – С. 57-60.
 • Sybirna N., Buslyk T., Klymyshyn N., Hnatush A., Duk M., Lisowska E. Structural changes in erythrocyte membranes under type 1 diabetes mellitus // Annal. univers. Mariae Curie-Sklodovska, sectio AA Biologia – 2008. – IX. – P. 122-127.
 • Буслик Т., Похила А., Климишин Н., Сибірна Н. Дослідження впливу системи L-аргінін /NO на функціональний стан еритроцитів у нормі та за умов стрептозотоцинового діабету // Лабораторна діагностика. – 2009, № 1 (47). – С. 29–33.
 • Н. О. Сибірна, М. Я. Люта, Н. І. Климишин. Молекулярні механізми депонування оксиду азоту в еритроцитах // Біологічні Студії (Studia Biologica). – 2010. – Т. 4, № 1. – С. 143–160.
 • Стасик О. Г., Денега І. О., Климишин Н. І., Сибірна Н. О., Стасик О. В. Особливості регуляції транспорту гексоз і катаболітної репресії сенсорами гексоз HpGcr1 і HpHxs1 дріжджів Hansenula polymorpha // Біологічні Студії. – 2012. – Т.6, №2. – С. 33–44
 • Лупак М. І., Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Климишин Н. І., Чайка Я. П., Скибіцька М. , І., Сибірна Н. О. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету // Український біохімічний журнал. – 2015. – 87, №4. – С. 78 – 86.
 • Стасик О. Г., Романишин О. Р., Денега І. О., Климишин Н. І., Стасик О. В. Вплив різних концентрацій позаклітинної глюкози на цитотоксичність α-синуклеїну людини у модельних штамах дріжджів Hansenula polymorpha // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Випуск 73. – 85-95.

Розділ у монографії

 • Стасик О. Г., Матійців Н. П., Дронська Х. А., Климишин Н. І., Бобак Я. П., Стасик О. В. Шляхи деградації аномальних форм альфа-синуклеїну та їхня роль у патогенезі хвороби Паркінсона // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 480 с. – С. 172-180.

Навчальні посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Молекулярні механізми інтеграції метаболізму: навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [М. М. Великий, Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 228 с
 • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
 • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 316 с.

Навчальний посібник:

 • Ферментативні методи досліджень Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, М. М. Великий – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Старикович Л. С., Климишин Н. І., Пермякова Н. Ю. Методичні вказівки до виконанння лабораторних робіт із спецкурсу «Методи біохімічних досліджень» Львів: ЛНУ, 2003. – 21 с
 • Коробов В. М., Голубій Є. М., Климишин Н. І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біоорганічної хімії для студентів біологічного факультету Львів: ЛДУ, 1998. – 32 с.

 

 

Біографія

У 1974 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Активність Mg2+– залежної АТФази і лактатдегідрогенази печінки і головного мозку щурів за дії іонізуючого випромінювання в умовах гіпоксичної гіпоксії” за спеціальністю 03.00.04-біохімія.

Професійна діяльність: 1974-1975 – лаборант кафедри біохімії, 1975-1986 – провідний інженер проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології, 1986-2000 – асистент, а з 2000 – доцент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Проекти

Виконавець держбюджетної теми Бх-48Ф “Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах”, яка виконується за кошти державного бюджету.

Методичні матеріали

 • Навчальні посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:
  • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Молекулярні механізми інтеграції метаболізму: навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [М. М. Великий, Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 228 с
  • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
  • Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка,
  • Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 316 с.

  Навчальні посібники:

  • Ферментативні методи досліджень Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, М. М. Великий – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.
  • Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина I: навчально-методичний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностіми “Біологія”, “Біотехнологія”
  • / Н.І. Климишин, О.Г. Стасик, Г.Я. Гачкова, М.В. Сабадашка, Н.О. Сибірна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.

  Методичні вказівки:

  • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
  • Старикович Л. С., Климишин Н. І., Пермякова Н. Ю. Методичні вказівки до виконанння лабораторних робіт із спецкурсу «Методи біохімічних досліджень» Львів: ЛНУ, 2003. – 21 с
  • Коробов В. М., Голубій Є. М., Климишин Н. І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біоорганічної хімії для студентів біологічного факультету Львів: ЛДУ, 1998. – 32 с.

   

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!