Nataliia Dzhura

Position: Associate Professor, Ecology Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-46-40

Email: nataliya.dzhura@lnu.edu.ua

Web page: bioweb.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Academia.edu profile: www.researcherid.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Environmental education, phytoremediation of oil polluted soil,  phytomonitoring, methods of ecological research.

Publications

Natalia Dzhura has authored more than 130 publications (2005-2019): 3 Declarative Patents, 38 papers, more than 90 theses (for conferences in Ukraine and abroad), 6 textbooks. Here are some selected publications:

Selected papers:

 1. Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища / Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», Р. 2. – С. 541-556   DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
 2. Джура Н. М., Цвілинюк О. М., Думич О. Я. Вміст деяких макро- та мікроелементів у рослинах Сarex hirta L. на території Бориславського нафтового родовища // «SWorldJournal»,  Issue №6, Part 2, №06-02 (2020), December 2020. – С. 95-99 (Index Copernicus) https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj06-02/swj06-02
 3. Джура Н.М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності  як складової професійної підготовки  магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 3 (36). Ч. ІІ (2020). – С. 37 – 43. ISSN 2522-4360. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-05 http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/issue/view/84
 4. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери / Н. М. Джура // Polish Journal of Science (Volume 2. Biological sciences). – №28 (2020). – С. 3 – 5.  ISSN 3353-2389 https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/06/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9628-2020-VOL.-2.pdf
 5. Мамчур З. І. Освіта для сталого розвитку в підготовці біологів та екологів / З. І. Мамчур, Н. М. Джура // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 195 https://www.researchgate.net/publication/345259352_6-J_MIZNARODNIJ_KONGRES_STALIJ_ROZVITOK_ZAHIST_NAVKOLISNOGO_SEREDOVISA_ENERGOOSADNIST_ZBALANSOVANE_PRIRODOKORISTUVANNA_23_-25_veresna_2020_roku
 6. Dzhura N. M. Education for sustainable development in the New Ukrainian School / N. M. Dzhura,  Z.I. Mamchur, M. R. Dzhura // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 194. https://www.researchgate.net/publication/345259352_6-J_MIZNARODNIJ_KONGRES_STALIJ_ROZVITOK_ZAHIST_NAVKOLISNOGO_SEREDOVISA_ENERGOOSADNIST_ZBALANSOVANE_PRIRODOKORISTUVANNA_23_-25_veresna_2020_roku
 7. Подан І. І., Джура Н. М. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин міскантусу // Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019. – № 2(25). – С. 182 – 186.
 8. Джура Н. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. – С. 52–62. ISSN 2078-5526. file:///C:/Users/user/Downloads/10573-20658-1-PB.pdf
 9. Джура Н.М. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України / Н. М. Джура, З. І. Мамчур // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. VІІІ Всеукр. науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 305 – 307. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/3142/1/3365_IR.pdf
 10. Джура Н.М. Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі / Н.М. Джура, І.І. Подан // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – Вип. 76, 2017. – С. 120-127.
 11. Джура Н. Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища) / Н. Джура, І. Подан, З. Мамчур / «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти // Біологічні студії. – Том 11, №3-4, 2017. – С. 88 – 89.
 12. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії / Н. М. Джура // Екологічний вісник. – №5, 2016. – С. 10-12.
 13. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 14. Мамчур З. Кафедра екології Львівського національного університету імені Івана Франка / З. Мамчур, Н. Джура, С. Хруник // Зелені Карпати. – №1-4, 2016. – С. 69 – 72.
 15. Мекіч М. Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (Zea mays ) / М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. С. 140–147
 16. Мекіч М.З. Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту / Мекіч М.З., Джура Н.М., Терек О.І. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7, №3. – С. 183-198.
 17. Горон М.З. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / М.З. Горон, Н.М. Джура, О.І. Романюк, Л.З. Шевчик, Н.П. Сенечин, О.І. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 58. С. 185–192.
 18. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) / Н.М. Джура // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 19. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. Том 5/№3. С. 183–196. (ISSN 1996-4536).
 20. Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105-112.
 21. Джура Н. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами / Н. Джура, О. Романюк, Я. Гонсьор, О. Цвілинюк, О. Терек // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1-2. – С. 55-60.
 22. Джура Н.М. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64, №1. – С. 122-131.
 23. Терек О.І. Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О.І. Терек, Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2008. – Т. 40., №3. – С. 238-244.
 24. Русин І.Б. Мікробіота нафтозабрудненого ґрунту, рекультивованого рослинами Carex hirta / І.Б. Русин, О.М. Фігурка, У.М. Фігурка, Н.М. Джура, О.М. Мороз, В.П. Новіков // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №8. – С. 41-47.
 25. Dzhura N. Using plants for recultivation of oil-polluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek, A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental protection and ecology. – 2008. – Vol. 9, No 1. – pp. 55-59.

Biography

1995 – graduated from Lviv Pedagogical College (Diploma with Honor)

2001 –  graduated from Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Biology

2006 – finished postgraduate studies at Department of Plant Physiology and Ecology, Faculty of Biology,  Ivan Franko National University of Lviv

2007 – defended PhD Thesis “Physiological aspects of adaptation of Carex hirta L. plants to oil pollution” (scientific supervisor – O. Terek).

1995-2006 — biology and chemistry teacher at comprehensive schools

2006 – 2009 – Research Assistant, Department of Plant Physiology and Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

2010 – Research Officer, Department of Plant Physiology and Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

2011 – 2012 рр. – Senior Research Officer, Department of Plant Physiology and Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

2007 – 2009 – teaching assistant, Department of Plant Physiology and Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

2009-2011 рр. – docent, Department of Plant Physiology and Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

2012 – present – docent, Department of Ecology, Ivan Franko National University of Lviv

Projects

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7 с.
 2. Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
 3. Патент 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.

Teaching materials

Екологічна освіта для якості життя кожної людини!

Textbooks:

 1. Джура Н. М. Вступ до екологічної діяльності : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / Н. М. Джура, З. І.  Мамчур. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.
 2. Мамчур З. І. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / З. І.  Мамчур, Н. М. Джура, Г. Л. Антоняк, Ю. А. Драч. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 47 с.
 3. Мамчур З.І., Джура Н.М.  Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 4. Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В. ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 5. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 6. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.
 7. Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та екології. Методичні матеріали для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної Малої академії наук / укл. : Н.А. Кулецька, Н.М. Джура. – Львів : Львівська обласна МАН учнівської молоді, 2016. – 36 с.
 8. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!