Advisers

Advisers:

BLB – 11, N. Matviitsiv, Assoc. Prof.,

BLB -12, A. Odintsova, Assoc. Prof.,

BLB – 13, S. Bychkova, Assoc. Prof.,

BLB – 14, A. Halushka, Assoc. Prof.,

BLB – 15, I. Brodyak, Assoc. Prof.,

BLB – 16, A. Heneha, Assoc. Prof.,

BLO – 11, R. Andreichuk, Assoc. Prof.,

BLE – 11 N. Dzhura, Assoc. Prof.,

BLB – 21, T. Peretiato, Assoc. Prof.,

BLB – 22, O. Statyk, Assoc. Prof.,

BLB – 23, I. Ostash, Assoc. Prof.,

BLB – 24, I. Mykiievych, Assoc. Prof.,

BLB – 25, O. Ivanets, Assoc. Prof.,

BLB – 26, V. Liesnik, assistant

BLO – 21, V. Merlavskyi, Assoc. Prof.,

BLE – 21, O. Tsvilyniuk, Assoc. Prof.,

BLB – 31, I. Koltun (zoologists), O. Zhuk (botanists)

BLB – 32, O. Mamchur, Assoc. Prof.; O. Ikkert, , Assoc. Prof.,

BLB – 33, O. Maslovska, Assoc. Prof. (microbiology), V. Syrvatka, assistant (genetics)

BLB – 34, M. Dyka, Assoc. Prof., M. Nahalevska, Assoc. Prof.,

BLB – 35, I. Honcharenko, Assoc. Prof.,

BLB – 36, A. Tarnovska, Assoc. Prof.,

BLO – 31, N. Romaniuk, Assoc. Prof.,

BLE – 31, Y. Drach, assistant

BLB – 41, O. Hnatyshyn, Assoc. Prof., (zoology), O. Dyka, assistant (botany)

BLB – 42, O. Patsula, Assoc. Prof.; O. Velykopolska, Assoc. Prof.,

BLB – 43, N. Holub, Assoc. Prof., (genetics); H. Zvir, Assoc. Prof., (microbiology)

BLB – 44, M. Sabadashka, Assoc. Prof.; N. Harasym, Assoc. Prof.,

BLO – 41, O. Velychko, Assoc. Prof.,

BLE – 41, O. Dumych, Assoc. Prof.,

Monitors:

BLB – 34, (biochemistry) Khrystyna-Yuliia Skrynnyk

BLO – 41, Yuliia Malachanska

BLE – 41, Nataliia Trishch

BLB – 41, (botany) Diana Kryvda

BLB – 41, (zoology) Mariana Ihnat

BLB – 42, (plant physiology) Svitlana Hois

BLB – 42, (human and animal physiology) Tetiana Topilnytska

BLB – 43, (microbiology) Iryna Boretska

BLB – 43, (genetics) Anastasiia Stepanyshyn

BLB – 44, (biophysics) Diana Lutsiovych

BLB – 44, (biochemistry) Mariia Chaban