Solomiia Komplikevych

Research interests

Thesis topic: “Relationships between prooxidant and antioxidant indicators of metal-resistant bacteria isolated from different habitats”

Supervisor: Head of the Department of Microbiology, prof. Hnatush S. O.

Publications

In journals indexed by the scientometric database Web of Science:

Тарабас О. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – 2017. – Вип. 25, № 3. – С. 181–185. doi: 10.15421/011727. https://ecology.dp.ua

 

Publications in Ukrainian proffessional journals:

 1. Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. − 2020. – Vol. 1. – P. 82−92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381. http://uaj.uac.gov.ua/
 2. Segin T. Synthesis of glycogen by Chlorobium limicola IMV K-8 while growth in wastewater / T. Segin, S. Hnatush, O. Maslovska, S. Komplikevych // Вісн. Львів. Унів. Сер. Біол. – 2020. – Вип. 83. – С. 67 – 73.

 

Articles in other journals of Ukraine:

Komplikevych S. Properties of Antarctic isolates that grow on waste waters / S. Komplikevych, O. Maslovska, S. Hnatush // International Summer School Conference “Biology, Biotechnology, Biomedicine”. Modern Problems of Biology, Biotechnology, Biomedicine, June 29 – July 10, 2020. – P. 44–51.

 

Other scientific publications

Co-author of the translation of the manual:

Liang T. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment [Electronic resource] / T. Liang // transl. S. Ya. Komplikevych et al. – 2020. – 67 p. – [Cited 2021, 16 Febr.]. − Available from : http://bit.ly/covid19handbookUA.

 

List of security documents (patents, copyright registration certificates) for intellectual property rights:

 1. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 2. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.

 

Abstracts of reports at the conference:

 1. Комплікевич С. Я. Метаболічна активність металорезистентних бактерій із антарктичних біотопів / Комплікевич С. Я., Груна І. І., Масловська О. Д // 1. 6-й Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. енергоощадність. збалансоване природокористування», 9-10 лютого,2021: тези доп. – Львів, 2020. – С. 272.
 2. Груна І. Амілолітична активність мікроорганізмів, виділених із антарктичних біотопів / І. Груна, С. Комплікевич, О. Масловська, Т. Перетятко, О. Мороз, С. Гнатуш // ХIX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв′язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Яновича Вадима Георгійовича, 3 – 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Львів, 2020. – С. 49.
 3. Komplikevych S. Physiological and biochemical characteristics of metal-resistant strains of microorganisms from Antarctic biotopes / Komplikevych S, Hruna I, Maslovska O. // II Young Scientists Conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine, November 23−26, 2020 : abstract book. – Kyiv, Ukraine, 2020. – P.
 4. Komplikevych S. Ability of Antarctic microorganisms to synthesis of substances with antibiotic activity / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P.
 5. Komplikevych S. Identification of psychrophilic microorganisms, isolated from Antarctic samples / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P. 159–160.
 6. Komplikevych S. Metal resistant strains of microorganisms from different Antarctic substrates – morphological, physiological and biochemical properties / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P. 160–161.
 7. Komplikevych S. Transformation of cobalt chloride by bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620 / Komplikevych S., Maslovska O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – 161.
 8. Кулішко Н. Окисна модифікація білків бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / Кулішко Н., Іщак О., Булка І., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. // XVI Міжнародна наукова конференція для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 27 – 29 квітня: тези доп. – Львів, 2020. – С. 144–145. (Стендова доповідь – диплом І ступеня).
 9. Bulka I. The intensity of lipid peroxidation processes of Rhodopseudomonas yavorovii ІМV В-7620 under the influence of cobalt (II) chloride and ferric citrate / Bulka I., Komplikevych S., Zinkovska V., Kulishko N., Ishchak O., Maslovska O. // Young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, Kyiv, 12 – 14 November: abstracts. – Kyiv, 2019. – P. 13.
 10. Bulka I. The content оf lipid peroxidation products of bacteria Rhodopseudomonas yavorovii ІМV В-7620 under the influence of ferric citrate / Bulka I., Komplikevych S., Zinkovska V., Kulishko N., Ishchak O., Maslovska O. // Abstracts of the XІV International Young Scientists’ Conference «Biology: from a molecule up to the biosphere», Kharkiv, 27 – 29 November: abstracts. Kharkiv, 2019. – P. 110–111.
 11. Комплікевич С. Вплив йонів важких металів на бактерії Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / Комплікевич С., Дудар О., Масловська О., Гнатуш С. // Збірник науково-практичної конференції “Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів”, Харків, 16 – 17 травня: тези доп. – Харків, 2019. – С. 52 – 53.
 12. Зіньковська В. Ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 за впливу сполук кадмію, хрому (VI), мангану (ІІ), феруму (ІІІ), кобальту (II), цинку та купруму (ІІ) / Зіньковська В., Булка І., Дудар О., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. // XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 9 – 11 квітня: тези доп. – Львів, 2019. – С. 116 – 117.
 13. Komplikevych S. Lipid peroxidation processes in Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620 cells under the influence of cobalt chloride / Komplikevych S., Dudar O., Bulka I., Zinkovska V., Maslovska O., Hnatush S. // XV International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 9 – 11 April: abstracts. – Lviv, 2019. – P. 104. (Усна доповідь – диплом І ступеня).
 14. Комплікевич С. Вплив солей феруму (ІІІ) та феруму (ІІ) на ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / Комплікевич С., Тарабас О. // XІII Міжнародна конференція молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 28 – 30 листопада: тези доп. – Харків, 2018. – С. 100.
 15. Дудар О. Застосування екзоелектрогенних бактерій для біоремедіації стічних вод / Дудар О., Горошок Х., Комплікевич С., Сегін Т., Масловська О. // XІII Міжнародна конференція молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 28 – 30 листопада: тези доп. – Харків, 2018. – С. 99.
 16. Комплікевич С. Використання ферум (ІІІ) цитрату бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 протягом культивування та іммобілізованими клітинами / Комплікевич С., Тарабас О., Верига Л., Масловська О., Гнатуш С. // Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/ Bioscience advances», Київ, 24 – 27 квітня: тези доп. – Київ, 2018. – С. 95 – 96.
 17. Горошок Х. Бактерії-екзоелектрогени, виділені із техногенно трансформованих середовищ / Горошок Х., Комплікевич С., Сегін Т., Тарабас О., Масловська О., Гнатуш С. // Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/ Bioscience advances», Київ, 24 – 27 квітня: тези доп. – Київ, 2018. – С. 85 – 86.
 18. Комплікевич С. Використання ферум (ІІІ) цитрату бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 / Комплікевич С., Тарабас О., Гнатуш С. // XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 10 – 12 квітня: тези доп. – Львів, 2018. – С. 243 – 244. (Усна доповідь – диплом ІІ ступеня).
 19. Верига Л. Фототрофні бактерії води озера Яворівське / Верига Л., Тарабас О., Мороз О., Звір Г., Масловська О., Комплікевич С. // XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 10 – 12 квітня: тези доп. – Львів, 2018. – С. 230 – 231.
 20. Комплікевич С. Я. Ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / Комплікевич С. Я., Тарабас О. В., Верига Л. В., Василів О. М., Іжовська І. М. // XІI Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до Біосфери», Харків, 29 листопада – 1 грудня: тези доп. – Харків, 2017. – С. 79 – 80.
 21. Тарабас О. В. Використання гідроген сульфіду пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas Ya-2016 / Тарабас О. В., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Комплікевич С. Я., Захарко С. Д. // XIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 25 – 27 квітня: тези доп. – Львів, 2017. – С. 198 – 199.

Biography

Was born on April 8, 1996 in the city of Lviv.

In 2014 graduated from School №18 in Lviv. Was a prize-winner (2013) and winner (2014) of the All-Ukrainian Research Paper Defense Competition Among MAcS Student-members.

In 2018 graduated with honors with a bachelor’s degree in “Biology”, qualified as a “Teacher of biology and chemistry. Laboratory Engineer in the field of biology”, and in 2019 – a master’s degree in the same specialty (based on the Department of Microbiology), obtained the qualification of “Biologist. Lecturer”. Gave oral presentations at international conferences and won prizes during the studies.

Since February 2020 – an engineer of Interdisciplinary Educational Laboratory of Virtual Methods in Biology, and since September – a Ph.D student of the Department of Microbiology of Ivan Franko National University of Lviv.