Комплікевич Соломія Ярославівна

Наукові інтереси

Тема дисертації: «Взаємозв’язки між прооксидантними і антиоксидантними показниками металорезистентних бактерій, виділених з різних біотопів»

Науковий керівник: завідувач кафедри мікробіології, к. б. н., проф. Гнатуш С. О.

Публікації

У журналах, що індексуються наукометричною базою даних Web of Science:

Тарабас О. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – 2017. – Вип. 25, № 3. – С. 181–185. doi: 10.15421/011727. https://ecology.dp.ua

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. − 2020. – Vol. 1. – P. 82−92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381. http://uaj.uac.gov.ua/
 2. Segin T. Synthesis of glycogen by Chlorobium limicola IMV K-8 while growth in wastewater / T. Segin, S. Hnatush, O. Maslovska, S. Komplikevych // Вісн. Львів. Унів. Сер. Біол. – 2020. – Вип. 83. – С. 67 – 73.

 

Статті в інших виданнях України

Komplikevych S. Properties of Antarctic isolates that grow on waste waters / S. Komplikevych, O. Maslovska, S. Hnatush // International Summer School Conference “Biology, Biotechnology, Biomedicine”. Modern Problems of Biology, Biotechnology, Biomedicine, June 29 – July 10, 2020. – P. 44–51.

 

Інші наукові видання

Співавтор перекладу посібника:

Liang T. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment [Electronic resource] / T. Liang // transl. S. Ya. Komplikevych et al. – 2020. – 67 p. – [Cited 2021, 16 Febr.]. − Available from : http://bit.ly/covid19handbookUA.

 

Перелік охоронних документів (патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права) на об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 2. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9.9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.

 

Тези доповідей на конференції

 1. Комплікевич С. Я. Метаболічна активність металорезистентних бактерій із антарктичних біотопів / Комплікевич С. Я., Груна І. І., Масловська О. Д // 1. 6-й Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. енергоощадність. збалансоване природокористування», 9-10 лютого,2021: тези доп. – Львів, 2020. – С. 272.
 2. Груна І. Амілолітична активність мікроорганізмів, виділених із антарктичних біотопів / І. Груна, С. Комплікевич, О. Масловська, Т. Перетятко, О. Мороз, С. Гнатуш // ХIX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв′язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Яновича Вадима Георгійовича, 3 – 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Львів, 2020. – С. 49.
 3. Komplikevych S. Physiological and biochemical characteristics of metal-resistant strains of microorganisms from Antarctic biotopes / Komplikevych S, Hruna I, Maslovska O. // II Young Scientists Conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine, November 23−26, 2020 : abstract book. – Kyiv, Ukraine, 2020. – P.
 4. Komplikevych S. Ability of Antarctic microorganisms to synthesis of substances with antibiotic activity / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P.
 5. Komplikevych S. Identification of psychrophilic microorganisms, isolated from Antarctic samples / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P. 159–160.
 6. Komplikevych S. Metal resistant strains of microorganisms from different Antarctic substrates – morphological, physiological and biochemical properties / Komplikevych S., Bulka I., Kashuba L., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – P. 160–161.
 7. Komplikevych S. Transformation of cobalt chloride by bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620 / Komplikevych S., Maslovska O., Hnatush S. // XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 27 – 29 April: abstracts. – Lviv, 2020. – 161.
 8. Кулішко Н. Окисна модифікація білків бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / Кулішко Н., Іщак О., Булка І., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. // XVI Міжнародна наукова конференція для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 27 – 29 квітня: тези доп. – Львів, 2020. – С. 144–145. (стендова доповідь – диплом І ступеня)
 9. Bulka I. The intensity of lipid peroxidation processes of Rhodopseudomonas yavorovii ІМV В-7620 under the influence of cobalt (II) chloride and ferric citrate / Bulka I., Komplikevych S., Zinkovska V., Kulishko N., Ishchak O., Maslovska O. // Young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, Kyiv, 12 – 14 November: abstracts. – Kyiv, 2019. – P. 13.
 10. Bulka I. The content оf lipid peroxidation products of bacteria Rhodopseudomonas yavorovii ІМV В-7620 under the influence of ferric citrate / Bulka I., Komplikevych S., Zinkovska V., Kulishko N., Ishchak O., Maslovska O. // Abstracts of the XІV International Young Scientists’ Conference «Biology: from a molecule up to the biosphere», Kharkiv, 27 – 29 November: abstracts. Kharkiv, 2019. – P. 110–111.
 11. Комплікевич С. Вплив йонів важких металів на бактерії Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / Комплікевич С., Дудар О., Масловська О., Гнатуш С. // Збірник науково-практичної конференції “Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів”, Харків, 16 – 17 травня: тези доп. – Харків, 2019. – С. 52 – 53.
 12. Зіньковська В. Ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 за впливу сполук кадмію, хрому (VI), мангану (ІІ), феруму (ІІІ), кобальту (II), цинку та купруму (ІІ) / Зіньковська В., Булка І., Дудар О., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. // XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 9 – 11 квітня: тези доп. – Львів, 2019. – С. 116 – 117.
 13. Komplikevych S. Lipid peroxidation processes in Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620 cells under the influence of cobalt chloride / Komplikevych S., Dudar O., Bulka I., Zinkovska V., Maslovska O., Hnatush S. // XV International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, 9 – 11 April: abstracts. – Lviv, 2019. – P. 104. (усна доповідь – диплом І ступеня)
 14. Комплікевич С. Вплив солей феруму (ІІІ) та феруму (ІІ) на ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / Комплікевич С., Тарабас О. // XІII Міжнародна конференція молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 28 – 30 листопада: тези доп. – Харків, 2018. – С. 100.
 15. Дудар О. Застосування екзоелектрогенних бактерій для біоремедіації стічних вод / Дудар О., Горошок Х., Комплікевич С., Сегін Т., Масловська О. // XІII Міжнародна конференція молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 28 – 30 листопада: тези доп. – Харків, 2018. – С. 99.
 16. Комплікевич С. Використання ферум (ІІІ) цитрату бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 протягом культивування та іммобілізованими клітинами / Комплікевич С., Тарабас О., Верига Л., Масловська О., Гнатуш С. // Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/ Bioscience advances», Київ, 24 – 27 квітня: тези доп. – Київ, 2018. – С. 95 – 96.
 17. Горошок Х. Бактерії-екзоелектрогени, виділені із техногенно трансформованих середовищ / Горошок Х., Комплікевич С., Сегін Т., Тарабас О., Масловська О., Гнатуш С. // Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/ Bioscience advances», Київ, 24 – 27 квітня: тези доп. – Київ, 2018. – С. 85 – 86.
 18. Комплікевич С. Використання ферум (ІІІ) цитрату бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 / Комплікевич С., Тарабас О., Гнатуш С. // XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 10 – 12 квітня: тези доп. – Львів, 2018. – С. 243 – 244. (усна доповідь – диплом ІІ ступеня)
 19. Верига Л. Фототрофні бактерії води озера Яворівське / Верига Л., Тарабас О., Мороз О., Звір Г., Масловська О., Комплікевич С. // XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 10 – 12 квітня: тези доп. – Львів, 2018. – С. 230 – 231.
 20. Комплікевич С. Я. Ріст бактерій Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / Комплікевич С. Я., Тарабас О. В., Верига Л. В., Василів О. М., Іжовська І. М. // XІI Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до Біосфери», Харків, 29 листопада – 1 грудня: тези доп. – Харків, 2017. – С. 79 – 80.
 21. Тарабас О. В. Використання гідроген сульфіду пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas Ya-2016 / Тарабас О. В., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Комплікевич С. Я., Захарко С. Д. // XIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 25 – 27 квітня: тези доп. – Львів, 2017. – С. 198 – 199.

Біографія

Народилася 8 квітня 1996 р. у м. Львів.

У 2014 році закінчила СЗШ №18 м. Львова. Була призером (2013) та переможцем (2014) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

У 2018 році закінчила з відзнакою бакалаврат за спеціальністю «Біологія», здобула кваліфікацію «Вчитель біології і хімії. Інженер-лаборант в галузі біології», а у 2019 році – магістратуру за цією ж спеціальністю (на базі кафедри мікробіології), здобула кваліфікацію «Біолог. Викладач». Упродовж навчання виступала із усними доповідями на міжнародних конференціях та займала призові місця.

Із лютого 2020 р. – інженер Міждисциплінарної навчальної лабораторії віртуальних методів у біології, а з вересня – аспірант кафедри мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.

vych@lnu.edu.ua