Історія

Дослiдження з бiологiї у Львiвському унiверситетi розпочалися наприкiнцi XVIII ст., тодi вивчали флору Прикарпаття й прилеглих територiй, і значно активiзувалися в XIX ст. У гербарiї бiологiчного факультету ще з цих часiв є збори рослин Остапа Волощака, Олександра Завадського, Йосипа Лаговського, Антонiя Ремана та iн.

У 1852 р. вiд кафедри ботанiки вiдокремилася кафедра зоологiї. Нею з 1884 р. завiдував Бенедикт Дибовський — перший дослiдник фауни озера Байкал i Прибайкалля. Вiн вивчав також фауну Камчатки, басейну рiки Амур, узбережжя Японського моря. У Львiвському унiверситетi Б. Дибовський заснував зоологiчний музей, у якому зберiгаються унiкальнi експонати.

У 1852 р.професор Гiацинт Лобажевський заклав ботанiчний сад Львiвського унiверситету.

Наприкiнцi ХIХ ст. розпочалися дослiдження з фiзiологiї людини i тварин, ембрiологiї, порiвняльної анатомiї, антропологiї. У 1920-1940 рр. в унiверситетi працював вiдомий бiохiмiк Якуб Парнас. Вiн дослiдив роль фосфорних сполук у процесi глiколiзу в м’язах i цим доповнив схему глiколiзу Ембдена-Меєргофа.

Бiологiчний факультет органiзований у 1940 р. на базi природничого факультету. Тодi вiн мав десять кафедр, на яких працювали 24 викладачi, з них 9 професорiв та 6 доцентiв. У повоєннi роки ядром факультету були скерованi до Львова з iнших наукових центрiв країни член-кореспондент АН України М. Г. Попов, професори А. С. Лазаренко, К. М. Леутський, В. О. Захваткiн, П. М. Никифоровський, П. Д. Ярошенко, П. С. Литвинов, доценти О. Г. Гебгардт, Ф. Й.Страутман та iн.

У 1940 р. були створенi кафедри морфологiї та систематики рослин, анатомiї та цитологiї рослин, фiзiологiї рослин, мiкробiологiї, бiохiмiї, загальної зоологiї, зоологiї i порiвняльної анатомiї, фiзiологiї тварин, дарвiнiзму, антропологiї, у 1945-1947 рр. — фiзiологiї рослин та бiохiмiї, у 1974 р. — кафедра бiофiзики i математичних методiв у бiологiї, у 1976 р. — кафедра генетики i бiотехнологiї, а в 2012 р. — кафедра екології. Вагомий внесок у розвиток факультету зробили професори Г.В.Козiй, В.I.Здун, I.В.Шостаковська, Б.Ф.Сухомлiнов, М.П. Деркач, Г.М. Шавловський, С.О.Гребiнський та iн.

Сьогоднi на факультетi є 9 кафедр, 3 науково-дослiдні лабораторiї, гербарiй, зоологiчний музей, міжкафедральна лабораторія математичних методів у біології, міжфакультетська лабораторія електронної мікроскопії.

Бiологiчний факультет готує спецiалiстiв широкого профiлю: викладачiв бiологiї та хiмiї середнiх шкiл, технiкумiв та вищих закладів освіти, працiвникiв науково-дослiдних лабораторiй та установ, бiотехнологiчних пiдприємств, природоохоронних органiзацiй.

Студентiв бiологiчного факультету залучають до наукової роботи. З цiєю метою функцiонують науковi лабораторiї факультету, ботанiчний сад, гербарiй, зоологiчний музей, високогiрний бiологiчний стацiонар у Карпатах, Шацький бiолого-географiчний стацiонар з еколого-гiдробiологiчною лабораторiєю на Полiссi, методичний кабiнет, два комп’ютерних класи. При кожнiй кафедрi працює студентський науковий гурток. З результатами дослiджень студенти виступають на його засiданнях, звітній науковій студентській конференції факультету, конференціях для студентів, аспірантів та молодих вчених.

На кафедрах готують аспiрантiв з таких спецiальностей: бiохiмiя, бiофiзика, ботанiка, генетика, екологія, зоологiя, мiкробiологiя, фiзiологiя людини i тварин, фiзiологiя рослин.