Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

Спеціальність 091 “Біологія

091 Біологія

Кваліфікація: Бакалавр з біології

Проєкти ОПП

ОПП_091 Біологія_проєкт_2023

Зауваження і пропозиції щодо проєкту освітньо-професійної програми 
надсилати на електронну пошту гаранта ihor.khamar@lnu.edu.ua

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Анатомія і морфологія рослин

Анатомія людини

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Біологія індивідуального розвитку

Біотехнологія

Біофізика

Біохімія рослин

Біохімія

Ботаніка

Виробнича (переддипломна) практика

Виробнича (переддипломна) практика_біофізика

Виробнича (переддипломна) практика_ботаніка

Виробнича (переддипломна) практика_зоологія

Виробнича (переддипломна) практика_мікробіологія

Виробнича (переддипломна) практика_мікробіологія_денна форма

Вірусологія

Генетика

Екологія

Загальна цитологія і гістологія

Зоологія безхребетних

Зоологія хордових

Імунологія

Іноземна мова (Англійська_В1)

Іноземна мова (Англійська_В2)

Іноземна мова (німецька, рівень А2 – В1)

Історичний розвиток органічного світу

Історія України

Історія української культури

Кваліфікаційна робота

Курсова робота

Латинська мова

Математичні методи в біології з основами інформатики

Мікологія та альгологія

Мікробіологія

Молекулярна біологія

Навчальна практика з ботаніки

Навчальна практика з зоології хордових

Навчальна практика з мікології, альгології, анатомії і морфології рослин

Навчальної практики з зоології безхребетних

Основи вищої математики

Протозоологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізика

Фізичне виховання

Фізіологія людини і тварин

Фізіологія рослин

Філософія

Хімія аналітична

Хімія біоорганічна

Хімія неорганічна

Хімія органічна

Вибіркові навчальні дисципліни

Блок 1 Біофізика

Семестр 5

Біофізика мембран

Семестр 6

Біофізика клітини

Виробнича практика з біофізики

Основи наукових досліджень у біофізиці

Семестр 7

Біоенергетика

Семестр 8

Окисно-відновні процеси в біосистемах

Компартменталізація біофізичних процесів

Семестр 7-8

Великий практикум з біофізики

Блок 2 Біохімія

Семестр 5

Хімія білка та глікобіологія

Семестр 6

Біохімія крові

Виробнича практика_біохімія

Стратегія енергетичного обміну живих систем

Семестр 7

Семестр 8

Семестр 7-8

Великий практикум з біохімії

Блок 3 Ботаніка

Семестр 5

Студентська наукова робота

Семестр 6

Виробнича практика з ботаніки

Екологія рослин

Флористика та гербарна справа

Семестр 7

Проблемні аспекти сучасної ботаніки

Семестр 8

Географія рослин

Фітоценологія

Семестр 7-8

Великий практикум з ботаніки

Блок 4 Генетика

Семестр 5

Семестр 6

Генетичний аналіз

Мутагенез та репарація

Семестр 7

Молекулярна генетика

Семестр 8

Медична генетика

Регуляція активності генів

Семестр 7-8

Блок 5 Зоологія

Семестр 5

Основи гідробіології

Семестр 6

Виробнича практика із зоології

Ентомологія

Теріологія

Семестр 7

Орнітологія

Семестр 8

Консорціологія

Музейна справа

Семестр 7-8

Великий практикум із зоології

Блок 6 Мікробіологія

Семестр 5

Методи дослідження мікроорганізмів

Семестр 6

Різноманіття мікроорганізмів

Цитологія мікроорганізмів

Семестр 7

Фізіологія і біохімія мікроорганізмів

Семестр 8

Екологія мікроорганізмів

Епідеміологія і гігієна

Семестр 7-8

Великий практикум з мікробіології

Блок 7 Фізіологія людини і тварин

Семестр 5

Фізіологія крові, кровообіг і терморегуляції

Семестр 6

Фізіологія травлення, обміну та виділення

Семестр 7

Фізіологія нервової системи

Семестр 8

Семестр 7-8

Блок 8 Фізіологія рослин

Семестр 5

Семестр 6

Живлення рослин

Молекулярна і клітинна біологія рослин

Семестр 7

Семестр 8

Семестр 7-8

Великий практикум з фізіології рослин

Дисципліни вільного вибору
Семестр 7
Семестр 7
Семестр 8
Семестр 8

Репозитарій бакалаврських робіт

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерії

162 Біотехнології та біоінженерії

Кваліфікація: Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії

Проєкти ОПП

Навчальні плани

Відгуки і рецензії

Спеціальність 101 “Екологія

101 Екологія

Кваліфікація: Бакалавр з екології

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Безпека життєдіяльності

Біологія

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна)

Вища математика

Вступ до екологічної діяльності

Геологія_з_основами_геоморфології

Гідроекологія

Гідрологія

Грунтознавство

Екологічна безпека та управління в екологічній діяльності

Екологія грибів

Екологія людини

Екологія мікроорганізмів

Екологія рослин

Екологія тварин

Загальна_екологія_та_середовищезнавство

Збереження_біотичного_й_ландшафтного_різноманіття

Історія України

Іноземна_мова англійська,_рівень_В2

Історія української культури

Картографічні методи

Кваліфікаційна робота

Латинська мова

Метеорологія і кліматологія

Методи екологічних досліджень

Моніторинг довкілля

Навчальна екологічна практика

Навчальна практика зі збереження біорізноманіття

Оцінка впливу на довкілля і нормування антропогенної діяльності

Природоохоронне_законодавство_та_екологічне_право

Радіоекологія

Сталий розвиток урбоекосистем

Транскордонні_екологічні_проблеми

Українська мова

Управління_та_поводження_з_відходами

Фізика

Філософія

Фізичне виховання

Хімія з основами біогеохімії

Вибіркові навчальні дисципліни

Агроекологія

Біоресурси гідросфери

Біорізноманіття_грунтів_і_способи_його_оцінки

Біоценози_в_умовах_глобальних_змін_клімату

ВП_Біозабруднення_та_біоіндикація_стану_екосистем

ВП_Екологічний_моніторинг_абіотичних_і_біотичних_компонентів_довкілля

ВП_Техногенний_вплив_на_компоненти_екосистем

Декоративна дендрологія

Екологічна біохімія

Екологічна статистика

Екологічна_безпека_продуктів_харчування

Екологічний туризм

Екологічні_аспекти_озеленення_міст

Екологія міських систем

Екоосвітня діяльності

Енергозберігаючі_технології_й_екологічне_управління

Збалансоване_природокористування

Інформаційні_ресурси_для_екологічної_діяльності

Ландшафтний дизайн

Медична екологія

Міжнародні_екологічні_організації

Мікробіологічний моніторинг

Освіта для сталого розвитку

Охорона грунтів

Природно_ресурсний_потенціал_України

Радіоекологічний моніторинг

Управління водними ресурсами

Репозитарій наукових робіт студентів

Спеціальність 014.05 “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта/Біологія та здоров’я людини

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Учитель біології, хімії та здоров’я людини

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Іноземна мова (Англійська_В2)

Іноземна мова (Англійська_В1)

Іноземна мова (Німецька_A-B1)

Історія УК

Історія України

Латинська мова

Психологія

Фізичне виховання

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до педагогічної професії

Екологія

ЗООЛОГIЯ_безхребетних

Зоологія хордових

Культура педагогічного спілкування

Методика викладання біології

Мікробіологія з основами вірусології

Навчальна практика (методи вивчення тварин)

Основи біофізики

Педагогіка

Протозоологія

Органічна хімія

Анатомія людини

Біометрія

Ботаніка

Вікова фізіологія

Генетика

Загальна цитологія та гістологія

Майстерність педагогічної діяльності

Методика викладання хімії

Фізіологія та біохімія рослин

Фізіологія людини і тварин

Анатомія і морфологія рослин

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Біохімія

Біохімія_2021-2022

Методика викладання основ здоров’я людини

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Освіта для сталого розвитку

Педагогічна практика_програма

Методика викладання основ здоров’я

Мікологія та альгологія

Виробнича практика з позакласної роботи і виховання

Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології і з методики викладання біології, хімії та здоров’я людини

Навчальна практика (методи вивчення рослин)

Навчально-методична практика

Падагогічна (пропедевтична) практика

Основи здоров’я людини

Теорія еволюції_2021-2022

Прикладна фітобіологія_2021-2022

Методика викладання здоров’я людини_2021-2022

Вибіркові навчальні дисципліни

4 семестр

Інфекція та імунітет

Фізична антропологія

Етологія тварин

Біотехнологія рослин та біобезпека

Збереження здоров’я в сучасному світі

Біологія індивідуального розвитку

Небезпечні та отруйні рослини навколо нас.doc

Валеологія

Молекулярні механізми стресу

6 семестр

Медичні рослини

Біоіндикація стану довкілля

Інфекційні захворювання

Біоенергетика

Біохімія лікарських рослин

Клітинна фізіологія

Генетика людини

Молекулярна біологія

7 семестр

Фізіологія поведінки

Міграція тварин і фрагментація середовища їхнього існування

Музейна справа з основами таксидермії

Фітодизайн та декоративна флористика

Неклітинні форми життя

Біологічно активні речовини рослин

Біофізика сенсорних систем

Адаптогенез біологічних систем

Промислова мікробіологія

Мембранологія

Прикладна фізіологія і гігієна

Біотехнологія

Оранжерейні та культивовані рослини

Радіобіологія

Великий практикум (Біологічний експеримент в школі)

Великий практикум. Біологічний експеримент в школі загальна біологія, біологія рослин_2022-2023 н.р.

Великий практикум. Біологічний експеримент в школі _зоологія_ 2022-2023 н.р.

Великий практикум Біологічний експеримент в школі_ ботаніка_2022-2023 н.р.

Великий практикум. Біологічний експеримент у школі_Основи здоров’я, біологія людини

Біосенсори

8 семестр

Видатні особистості в історії біології

Інклюзивне навчання

Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів

Основи гідробіології

Екологічна фізіологія рослин

Закони фізики і живі системи

Нетипове структурне різноманяття рослин

Патологічна фізіологія

Екологія мікроорганізмів

Зоогеографія

Функціональна біохімія

Біологія руху

Біохімія крові та лабораторна діагностика

Фітоіндикація стану довкілля