Магістр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

Спеціальність 091 Біологія та біохімія

091 Біологія та біохімія

Кваліфікація: Магістр з біології та біохімії (назва спеціалізації)

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

ОПП “Ботаніка”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Філогенія та еволюція рослин

Фіторізноманіття

Еволюція насінних рослин (англійською мовою)

Методологія наукових досліджень у ботаніці

Курсова робота

ОПП “Зоологія”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Урбозоологія

Функціональна зоологія

Біопошкодження

Зоогеографія (англійською мовою)

Екологія, раціональне використання та охорона тварин

Методологія наукових досліджень у зоології

Магістерський семінар із зоології

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Фізіологія рослин”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Механізми адаптацій рослин

Інтеграція фізіологічних процесів

Генетична інженерія та біотехнологія рослин

Прикладна фізіологія рослин (англійською мовою)

Екофізіологія рослин

Методологія наукових досліджень у фізіології рослин

Магістерський семінар з фізіології рослин

ОПП “Фізіологія людини і тварин”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Сигнальні системи клітин

Неоплазія

Екологічна фізіологія

Основи молекулярної і клітинної фізіології (англійською мовою)

Біоенергетика

Методологія наукових досліджень у фізіології людини і тварин

Магістерський семінар з фізіології людини і тварин

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна практика)

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Біохімія”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Регуляція обміну речовин

Молекулярно-клітинні основи імунітету

Функціональна біохімія

Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів (англійською мовою)

Молекулярні механізми міжклітинної комунікації

Методологія наукових досліджень у біохімії

Магістерський семінар з біохімії

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Робоча програма виробнича практика

Робоча програма навчальної дисципліни Переддипломна практика

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Біофізика”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Екологічна біофізика

Біофізика транспортних процесів

Біофізика м’язів

Біофізичні засади енергетичного метаболізму (англійською мовою)

Біофізика сенсорних систем

Методологія наукових досліджень у біофізиці

Магістерський семінар з біофізики

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Генетика”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Генетична інженерія

Геноміка

Молекулярно-генетична діагностика

Медико-генетичне консультування

Методологія наукових досліджень у генетиці

Тренінг комунікативної компетенції

Магістерський семінар з генетики

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Програма кваіфікаційного іспиту

ОПП “Мікробіологія”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Метаболізм мікроорганізмів

Молекулярна мікробіологія

Актуальні питання практичної мікробіології

Промислова мікробіологія

Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів

Методологія наукових досліджень у мікробіології (англійською мовою)

Магістерський семінар з мікробіології

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Лабораторна діагностика біологічних систем”

Інтелектуальна власність і авторське право

Філософія біології

Проблемні питання сучасної біології

Біоінформатика

Біологічні основи інфекційних процесів

Молекулярно-генетична діагностика

Функціональна біохімія

Інструментальні методи дослідження

Магістерський семінар

Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Програма кваліфікаційного іспиту

Вибіркові навчальні дисципліни

ОПП “Ботаніка”, “Зоологія”, “Фізіологія рослин”, “Фізіологія людини і тварин”, “Біохімія”, “Біофізика”, “Мікробіологія”, “Генетика”

ЗК

Біологія крові та кровообігу

Регуляторні механізми стресу

Формування імунологічного «Я»: індивідуальність організму

Функціональні харчові продукти на сторожі здоров’я людини

Екзотичні рослини у харчуванні

Пряно-ароматичні рослини

Корпоративна культура

Екосистемні послуги: чи коштує це насправді?

Повоєнна Україна: дружні до природи рішення

Нанотехнології: сучасність і наукові перспективи

Мікробіологічний моніторинг довкілля

Мікози і мікотоксикози

Нобелівські лауреати в біології

Інтеграція фізіологічних процесів у рослині

Генетична інженерія та біотехнологія рослин

Хвороби цивілізації

Біологічні основи формування залежностей

ДВВС 1

Біоніка

Біологічні основи інфекційних процесів

Основи нутриціології

Лабораторна діагностика в клініці та експерименті

Інвазійні види та структура ценозів

Біоетика і біобезпека

Прикладна фізіологія рослин (англійською мовою)

ДВВС 2

Біокінетика

Біохімія процесу запалення

Небезпечні та отруйні рослини навколо нас

Бактеріологічний аналіз

Онкоімунологія

Фізіологічні основи фітодизайну

ДВВС 3

ДВВС 4

ДВВС 5

 

 

ОПП “Лабораторна діагностика біологічних систем”

ЗК

Біологія крові та кровообігу

Регуляторні механізми стресу

Формування імунологічного «Я»: індивідуальність організму

Функціональні харчові продукти на сторожі здоров’я людини

Екзотичні рослини у харчуванні

Пряно-ароматичні рослини

Екосистемні послуги чи коштує це насправді

Мікробіологічний моніторинг довкілля

Мікози і мікотоксикози

Хвороби цивілізацій

Біологічні основи формування залежностей

ДВВС 1

Біоніка

Лабораторна діагностика у клінці та експерименті

Інвазійні види та структура ценозів

Бактеріологічний аналіз

Основи нутриціології

Контроль якості рослинної сировини

ДВВС 2

Біокінетика

Біохімія процесу запалення

Біоетика і біобезпека

Небезпечні та отруйні рослини навколо нас

Паразитарні захворювання людини та їх прояви

Рослини і біобезпека

ДВВС 3

Комп’ютерне моделювання в біології

Молекулярні основи патологічних процесів

Оранжерейні і культивовані рослини

Генетика поведінки

Поведінка тварин

Санітарна мікробіологія

Рослини від ліків до отрут

ДВВС 4

Модифікуючий вплив біогенних чинників

Біотрансформація ліків і ксенобіотиків

Рослини офіційної і неофіційної медицини

Наші домашні тварини-улюбленці що ми про них ще не знали

Антибіотики

ДВВС 5

Біотехнологія рослин

Молекулярні та клітинні механізми розвитку стресу

Основи аквакультури

Вірусний канцерогенез

Фармакогнозія

Репозитарій наукових робіт студентів

Програма акредитаційної експертизи ОП Біохімія і ОП Лабораторна діагностика біологічних систем

Посилання на відкриту зустріч в Zoom щодо акредитації освітніх програм “Біохімія” та “Лабораторна діагностика біологічних систем”

Посилання на відкриту зустріч в Zoom щодо акредитаційних програм “Генетика” та “Мікробіологія”

Посилання на відкриту зустріч в Zoom щодо акредитаційних програм “Біофізика”, “Зоологія” “Фізіологія людини і тварин”

Сертифікати ОП Біохімія та ОП Лабораторна діагностика біологічних систем

Спеціальність 091 Біологія 

091 Біологія

Кваліфікація: Магістр з біології (назва спеціалізації)

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

ОПП “Зоологія”
ОПП “Фізіологія людини і тварин”

ОПП “Біофізика”

Виробнича (переддипломна) практика

Кваліфікаційна робота

Програма кваліфікаційного іспиту

ОПП “Мікробіологія”

Програма кваліфікаційного іспиту_2022

ОПП “Лабораторна діагностика біологічних систем”

Магістерський семінар_2022

Вибіркові навчальні дисципліни

ОПП “Збереження біорізноманіття”, “Зоологія”, “Фізіологія людини і тварин”, “Біохімія”, “Біофізика”, “Мікробіологія”, “Генетика”

ДВВС 3

Комп’ютерне моделювання в біології

Молекулярні основи патологічних процесів

Оранжерейні і культивовані рослини

Види тварин на межі зникнення

Мікробіота організму людини

Сучасні технології в медицині

ДВВС 4

Модифікуючий вплив біогенних чинників

Рослини офіційної і неофіційної медицини

Стратегії та механізми поведінки (з основами етології)

Санітарна мікробіологія

ДВВС 5

Молекулярні та клітинні механізми розвитку стресу

Механізми міжклітинної комунікації

Тварини, які змінили хід історії

Мікробіологічний моніторинг у фармації і фармакогнозії

Технологія збереження здоров’я

ОПП “Лабораторна діагностика біологічних систем”

ДВВС 3

Комп’ютерне моделювання в біології

Рослини офіційної і неофіційної медицини

Санітарна мікробіологія

Відгуки і рецензії

Спеціальність 101 Екологія

101 Екологія

Кваліфікація: Магістр з екології

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Методологія_та_організація_наукових_досліджень

Системний_аналіз_якості_НС

Інноваційна_природоохоронна_діяльність

Сталий_розвиток_та_екоосвітня_діяльність

Магістерський _семінар

Кваліфікаційна_робота

Геоінформаційні системи в екології

Виробнича_практика

Біорізноманіття_та_екосистемні_послуги

Виробнича (переддипломна)_практика

Екоменеджмент_та_управління_в_екологічній діяльності

Курсова робота

Промислова_та_військова_екотоксикологія_

Інтелектуальна власність і основи екологічного права

Вибіркові навчальні дисципліни

Екостилі у ландшафтному дизайні_

Збереження зоорізноманіття

Збереження фіторізноманіття

Моніторинг та охорона водних ресурсів_

Мікобіота в екосистемахроль і збереження

Нанотехнології у екологічних дослідженнях

Охорона рослинного світу й мікобіоти

Рекреаційні ресурси

Світовий океан і кліматичні зміни

Історія екологічної думки

Екологічний_ризик_та_його прогнозування

Екологічна політика України_

Біота в екосистемах. Біоремедіація

Військова_діяльність_і_довкілля

Фітосанітарний моніторинг екосистем

Фітомеліорація і лісівництво

Збалансоване природокористування в агросфері

Органічне виробництво в агросфері

Планування_наукової_кар_єри_та_основи_ринку_праці

Екоурбаністика

Екологічні проблеми туризму

Дистанційне навчання біології

Біологічні_основи_формування_залежностей

Хвороби цивілізації

Інноваційні_методи_екоосвітньої_діяльності

Іcторія екологічної думки

Інклюзивне навчання

Біоетика і біобезпека

Порівняльна педагогіка

Педагогіка дорослих

Cтратегії_адаптації_організмів

Результати опитування здобувачів

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель біології, хімії та здоров’я людини.

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Програма виїзду експертної групи