Наші випускники

Відомі випускники кафедри зоології

Козловський Микола Павлович 

доктор біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 1979 р.

український лісівник, член-кореспондент НАН України (2018), старший науковий співробітник. Директор Інституту екології Карпат НАН України. Академік Лісівничої академії наук України.

 

 

Загалом, Козловський М. П. опублікував понад 180 наукових праць у галузі екології, екосистемології, охорони біорізноманіття, ґрунтової зоології, нематодології, паразитології. Запропонував методику оцінювання змін функціональної організації угруповань ґрунтових нематод, класифікацію нематодних комплексів, описав їхні біоіндикаційні властивості й значення у функціонуванні екосистем[2]. Є автором і співавтором ряду монографій:

«Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону»;

«Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні»;

«Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат»;

«Екологічний потенціал наземних екосистем»;

(рос.) «Экология и фауна почвенных беспозвоночных Волыно-Подолья»;

«Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону».

Серед наукових публікацій та монографій слід виділити такі:

Козловський М. П. Вільноживучі нематоди як біоіндикатор якісного стану ґрунтів // Науковий вісник Львівського університету. Серія географія. — Випуск 25. — Львів, 1999. — С. 130—131.

Козловський М. П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат // Науковий вісник Львівського університету. Серія біологія. — 2002. — Випуск 28. — С. 218—231.

Козловський М. П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань // Науковий вісник Львівського університету. Серія біологія. — 2002. — Випуск 31. — С. 146—154.

Козловський М. П. Особливості формування та збереження угруповань ґрунтових безхребетних тварин у міських екосистемах // Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. — Львів: УкрДЛТУ. — 2003. — Випуск 13.5. — С. 153—157.

Козловський М. П. Класифікація фітонематодних комплексів первинних і вторинних наземних екосистем Українських Карпат й перспективи її практичного використання // Науковий вісник Львівського університету. Серія біологія. — 2006. — Випуск 41. — С. 54-62.

Козловський М. П. Стовбурові нематоди як чинник зниження стійкості та всихання смереки // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. — Випуск 30. — Львів: НЛТУ України, 2006. — С. 321—326.

Козловський М. П. Збереження біорізноманіття ґрунтових нематод у похідних екосистемах і шляхи формування в них нефiтопатогенних комплексів // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2007. — Том 23. — С. 55-64.

Козловський М. П. Вплив рекреації на формування та процеси розкладу підстилки в ялицевих дібровах // Науковий вісник Львівського університету. — Випуск 16.8. — Львів: НЛТУ України, 2007. — С. 42-45.

Козловський М. П. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону. — Львів, 2009. — 316 с.

Козловський М. П., Білецький Ю. В. Мезофауна соснових лісів Шацького національного природного парку. — Луцьк: Вежа-Друк, 2018. — 140 с.

У 1979 році закінчив Львівський державний університет імені І. Франка (тепер — Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Зоологія і ботаніка», здобувши кваліфікацію «Біолог, викладач біології та хімії»

 

Стадниченко Агнеса Полікарпівна 

доктор біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 1958 р.

Доктор біологічних наук, професор.

Академік АН ВШ України з 2008 р.

Автор і співавтор близько 450 наукових праць, з них 4 — одноосібні монографії, а 15 — монографії написані у співавторстві; понад 30 навчально-методичних посібників.

 

 

Стадниченко А. П. О патогенном воздействии личинок трематод на Viviparus viviparus (L., 1758) (Gastropoda, Prosobranchia) / А. П. Стадниченко // Паразитология. — 1972. — 6, № 2. — С. 154-160.

Стадниченко А. П. Зараженность Unio pictorum и Anodonta piscinalis (Mollusca, Lamellibranchia) партенитами Bucephalus polymorphus Baer (Trematodes) и воздействие паразитов на организм хозяев / А. П. Стадниченко // Паразитология. — 1974. — 8, № 5. — С. 421-425.

Стадниченко А. П. Изменение некоторых показателей углеводного обмена в гемолимфе пресноводных моллюсков при инвазии их партенитами и личинками трематод / А. П. Стадниченко // Паразитология. — 1978. —12, № 6. — С. 472-478.

Стадниченко А. П. Изменение физико-химических свойств гемолимфы Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata) при инвазии партенитами Cotylurus cornutus (Trematoda, Strigeidae) / А. П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, Л.Г. Бургомистренко // Паразитология. — 1980. — 14, № 1. — С. 66-70.

Стадниченко А. П. Патоморфологические изменения клеточных элементов гемолимфы пресноводных легочных и переднежаберных моллюсков при инвазии их партенитами трематод / А. П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, Н.А. Колосенко, А.Б. Бубон, Р.В. Литвинчук // Паразитология. — 1981. — 15, № 5. — С. 407-414.

Стадниченко А. П. The fauna of lymnaea mollusks of the stagnalis group in waters of the Crimea / Зоологический журнал. — 1982. — Т. 61. № 3. — С. 444-445.

Stadnichenko A. P. On the Role of New and Little Known Species of Freshwater Molluscs of the Ukrainian Fauna in the Life Cycles of Trematodes / A. P. Stadnichenko // Zoologichesky Zhurnal. — Vol. 62, № 2. — 1983. — PP. 175-180.

Стадниченко А. П. Фауна України. Перлівницеві. Кулькові / А. П. Стадниченко Фауна // Моногр. — К.: Наук. думка, 1984. Т. 29. — Вып. 9. — 384 с.

Стадниченко А. П. Влияние трематодной инвазии и экстремальных условий среды на содержание аскорбиновой кислоты в гемолимфе пресноводных брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) / А. П. Стадниченко, Т.И. Жабровец, Н.Н. Козакевич // Паразитология. — 1985. — 19, № 1. — С. 49-54.

Стадниченко А. П. Влияние фенола и пестицидов на физико-химические свойства гемолимфы пресноводных брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Pulmonata), инвазированных партенитами трематод / А. П. Стадниченко, Л.Д.Иваненко, А.М Ситняковская // Паразитология. — 1987. — 21, № 6. — С. 716-720.

Стадниченко А. П. Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на содержание сухого остатка гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами Notocotylus attenuatus (Trematoda) / А. П. Стадниченко, Л. Д. Головачева (Иваненко) // Паразитология. — 1989. — 23, № 5. — С. 449-452.

Стадниченко А. П. Влияние различных концепций поверхностно-активных веществ на величину суточных рационов и продолжительность прохождения пищи у Lymnaea stagnalis, инвазированного партенитами Echinostoma revolutum / А. П. Стадниченко, Р.В. Коцюк // Паразитология. — 1990. — 24, № 6. — С. 528-532.

Стадниченко А. П. Фауна Украины. Моллюски. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) / А. П. Стадниченко Фауна // Моногр. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 29. — Вып 4. — 292 с.

Анистратенко, В. В. Фауна Украины. Моллюски. Литторинообразные, Риссоиобразные / Анистратенко В. В., А. П. Стадниченко // Моногр. — К.: Наук. думка, 1994. — Т. 29. — Вып 1. — Кн. 2. — 176 с.

Стадниченко А. П. Влияние совместного воздействия трематодной инвазии, температуры среды и азотнокислого свинца на легочное и кожное дыхание прудовиков (Puimonata: Lymnaeidae) / А. П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, О.В. Гузенко, Н.М. Свительский, А.С. Сычевский // Паразитология. — 1996. — 30, № 6. — С. 515-520.

Янович Л. Н. Перловицевые (Unionidae) Центрального Полесья как промежуточные хозяева трематод / Л.Н. Янович, А. П. Стадниченко // Паразитология. — 1997. — 31, № 4. — С. 314-320.

Стадниченко А. П. Влияние тремагодной инвазии на накопление ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками (Gastropoda: Pulmonata: Pectinibranchia) / А. П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, Л.Н Куркчи., О.В. Витковская, Н. Н. Калинина, Д. А. Выскушенко, А. В. Шевчук // Паразитология. — 1998. — 32, № 4. — С. 357-362.

Стадниченко А. П. Влияние нитрата аммония на содержание остаточного азота в гемолимфе катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами / А. П. Стадниченко, Г.Е. Киричук // Паразитология. — 2000. — 34, № 5. — С. 402-407.

Стадниченко А. П. Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематоди / А. П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, Г.Е. Киричук, Л.Н. Янович // Паразитология. — 2001. — 35, № 2. — С. 109-113.

Стадниченко А. П. Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) / А. П. Стадниченко, Г.Е. Киричук // Паразитология. — 2002. —36, № 3. — С. 240-246.

Стадниченко А. П. Влияние трематодной инвазии и поверхностно-активных веществ на физико-химические показатели гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata) / А. П. Стадниченко, Г.Е. Киричук, Л.Д. Иваненко, В.К. Гирин, О. А. Мостипака // Паразитология. — 2004. — 38, № 1. — С. 74-80.

Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины: Монографыя. — Киев: Центр учебной литературы. 2004. — 327 с.

Kirichuk G. Ye. Enzymes of Transamination in Viviparus viviparus (Mollusca: Pectinibranchia: Viviparidae) under Norm and Invasion by Trematodes / G.Ye. Kirichuk, A.P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 41. — 2005. — Issue 4. — P. 45-48.

Stadnichenko A. P., Kirichuk G. Ye., Taran K. V. Influence of Environmental Factors on the Carbohydrate Metabolism Regulation in Purple Ramshorn Snail (Planorbarius purpura: Mollusca, Pulmonata, Bulinidae) / A.P. Stadnichenko, G.Ye. Kirichuk, K.V. Taran // Hydrobiological Journal. — Volume 41. — 2005. — Issue 5. — P. 118-124.

Yanovich L. N. Effect of Phenols on the Content of Glucose in Organs of Unio (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) / L.N. Yanovich, A.P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 41. — 2005. — Issue 4. — P. 49-53

Kirichuk G. Ye. Effect of Different Concentrations of Cadmium Bromide on Physicochemical Properties of Hemolymph in Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) / G.Ye. Kirichuk, A.P. Stadnichenko, L.D. Ivanenko, A.M. Kirichuk // Hydrobiological Journal. — Volume 42. — 2006. — Issue 2. — P. 79-86.

Lymnaeidae и Acroloxidae Украины: Методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение: Моногр. — Житомир: Рута, 2006. — 168 с.

Yanovich L. N. Influence of Hydroquinone on the Content of Urea in the Organs of the Mantle Complex of Unio Conus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) / L.N. Yanovich, A.P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 44. — 2008. — Issue 2. — P. 83-88.

Киричук Г. Е. Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной среды на особенности гистометрии гемоцитов и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) / Г.Е. Киричук, А. П. Стадниченко // Паразитология. — 2010. — 44, № 1. — С. 61-69.

Kirichuk G. Ye. Effect of Trematoda Infestation and Zinc Ions of the Aquatic Medium on Hemocytes and Some Hematological Characteristics of Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) / G.Ye. Kirichuk, A.P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 47. — 2011. — Issue 1. — P. 105-113.

Stadnichenko A. P. Diurnal Cyclicity of Pulmonary Respiration of the Freshwater Mollusks (Gastropoda, Pulmonata) // Hydrobiological Journal. — Volume 49. — 2013. — Issue 5. — P. 40-46.

Stadnichenko A. P. Effects of Ferric Sulfate on Quick Behavioral and Physiological Responces of the Great Ramshorn Snail (Molluska: Gastropoda: Pulmonata) / A. P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 50. — 2014. — Issue 6. — P. 41-46.

Стадниченко А. П. Вплив купрум сульфату водного середовища на частоту серцебиття перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) / А. П. Стадниченко, Д. А. Вискушенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Біологічні науки». — 2015. — № 12. — С. 87-91.

Stadnichenko A. P. Hemoglobin Content in Hemolymph of Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) as Indicator of Complex Impact of Parasites and Toxicants / A.P. Stadnichenko, V.K. Gyryn, O.D. Shymkovich // Hydrobiological Journal. — Volume 52. — 2016. — Issue 3. — P. 99-105.

Uvayeva О. I. Sedimentation Activity of Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) in the Vidsichne Reservoir / О. I. Uvayeva, A. P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 52. — 2016. — Issue 5. — P. 18-24.

Stadnychenko A. P. The Influence of Biotic Stresses on the Heart Rate of Duck Mussels (Mollusca, Bivalvia, Unionidae, Anodontinae) / Shimkovich E. D., Stadnychenko A. P., Yanovich L. N. // Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki. — 2016. — Т. 158. — Вип. 2. — С. 239-246.

Стадниченко А. П. Сумісний вплив десикації і гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) / А. П. Стадниченко, В. К Гирин, Д. А. Вискушенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Біологічні науки». — 2017. — С. 162-166.

Uvayeva О. I. Filtration Activity of Gastropod Viviparus viviparus (Gastropoda, Viviparidae) / О. I. Uvayeva, A. P. Stadnichenko // Hydrobiological Journal. — Volume 54. — 2018. — Issue 3. — P. 75-80.

Janowicz L. M. Symptomy zatrucia Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) chrom (III)-sulfatem rodowiska wodnego Abstract / L. M. Janowicz, A. P. Stadniczenko // Біологія та екологія. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. — 2018. — С. 100-106.

Стадниченко А. П. Гемоцити інтактної та інвазованої трематодами жабурниці китайської (Mollusca, Unionidae, Anodontinae) / А. П. Стадниченко, О. І. Уваєва, Д.А. Вискушенко, О.Д. Шимкович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2019. — Випуск 1. — С. 87-93.

Stadnychenko A. P. The influence of detergents on the cilia locomotion activity of epithelium in Sinanodonta woodiana (Mollusca, Unionidae) / A. P. Stadnychenko, O. I. Uvayeva, D. A. Vyskushenko // Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Біологія та екологія. — 2019. — Том 5 .— № 1. — С. 144-149.

Влияние высоких концентраций детергента «Sarma» на активность in vitro респираторного мерцательного эпителия Sinanodonta woodiana (Lea, 1934) / А. П. Стадниченко, Г. Е. Киричук, Е. И. Уваева, Д. А. Вискушенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2020 — Вип. 79, № 1–2. — С. 77-83.

Стадниченко А. П. Комплексний вплив нітратів і біотичних чинників на активність in vitro війок фронтального миготливого епітелію зябрового апарату Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) / А. П. Стадниченко, О. І. Уваєва, Д. А. Вискушенко // Вісник Львівського національного університету. Серія: Біологічна. — 2020. — Вип. 82. — С. 129-135.

Стадниченко А. П. Спряжений вплив цинку і гельмінтної інвазії на трофологічні показники Lymnaea palustris (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae) / А. П. Стадниченко, О. І. Уваєва, Д. А. Вискушенко // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. — 2020. — № 28. — С. 85-94.

У жовтні 1964 р. була зарахована до аспірантури при кафедрі зоології Львівського державного університету. З 1968 до 1971 р. – в. о. доцента кафедри іхтіології, голова методоб’єднання «Іхтіологія та гідробіологія», в. о. завідувача кафедрою іхтіології та гідробіології. З 1973 р. по 2015 рр. – зав. кафедрою зоології Житомирського державного університету ім. Івана Франка. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 1982 р. – докторську.

Область наукових інтересів: зоологія (малакологія), паразитологія, гельмінтологія, екологія. У 1976 р. започаткувала наукову малакологічну школу.

Очолює Житомирські філії Українського наукового товариства паразитологів і Українського гідроекологічного товариства. Є членом редколегії двох наукових часописів – «Вісника Житомирського державного університету», «Вісника Житомирського національного агроекологічного університету». Заслужений працівник народної освіти України (1996), почесний професор Житомирського державного університету (2004). Відмінник народної освіти, ветеран праці. Нагороджена знаками «Софія Русова», «За наукові досягнення», «Федерація науковців України» та ін.

 

Тарас Петрович Яницький 

кандидат біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 1992 р.

директор Державного природознавчого музею.

Член українського ентомологічного товариства, Київ, Україна (з 1992 р.)

Сфера наукових інтересів:

фауна, систематика та екологія жуків-златок (Insecta: Coleoptera: Buprestidae) Центральної та Східної Європи

 

Яницький Т. П. Родина Златки – Buprestidae (Leach, 1815) // Шацьке поозер’я. Т. 8 : Тваринний світ : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.] ; за ред. П. Я. Кілочицького ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 252-254.

Yanytsky T. P. A checklist of the Western Ukrainian Buprestidae (Coleoptera) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2013. – Вип. 29. – С. 173-180.

Яницький Т. П. Родина жуки-златки – Buprestidae // Членистоногі природного заповідника «Розточчя» – Львів, 2010. – С.216-222.

Яницький Т. П., Годунько Р. Й., Коновалова І. Б. Формування екологічної мережі та збереження ентомоценозів західного регіону України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Випуск 23. – С. 249-253.

Яницький Т. П. Еколого-фауністична характеристика жуків-златок (Coleoptera: Buprestidae) України // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2006 (2007). – Т. XIV, вып. 1-2. – С. 37-46.

Яницький Т. П. Типовий матеріал колекції плейстоценових комах (Insecta: Coleoptera, Heteroptera) // Наукові колекції Державного природознавчого музею НАН України / Годунько Р. Й., Войчишин В. К., Климишин О. С. і ін. Номенклатурні типи і типові серії (1). Вип. 2 – Львів, 2006. – С. 80-92.

Królik R., Janicki T. Agrilus scythicus, a new species from Ukraine (Coleoptera: Buprestidae) // Genus. – 2005. – Vol. 16 (3). – P. 349-353.

Годунько Р. Й., Коновалова І. Б., Шрубович Ю. Ю., Яницький Т. П. Моніторинг таксономічної різноманітності деяких рядів комах Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С.191-196.

Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Біологія. – 2003. – №12. – С. 161-166.

Чернобай Ю. Н., Капрусь И. Я., Ризун В. Б., Меламуд В. В., Сусуловский А. С., Яницкий Т. П. и др. Экология и фауна почвенных беспозвоночных Западного Волыно-Подолья. – К: Наукова думка, 2003. – 391 с.

Різун В. Б., Коновалова І. Б., Яницький Т. П. Рідкісні і зникаючі види комах в ентомологічних колекціях Державного природознавчого музею. – Львів, 2000. – 71 с.

Janickij T. Bogatkowate (Coleoptera, Buprestidae) Beskidów Ukraińskich // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – T. 8. – S. 213-234.

Yanytsky T. P. Buprestidae (Coleoptera) of Roztocze // Fragmenta Faunistica. – 1998. – Т. 41, cz. 4. – S. 29-32.

Яницкий Т. П. Распространение и зоогеографический анализ жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) в Западной Украине // Вестник зоологии. – 1996. – Т. 30, №1-2. – С. 23-27.

 

Бокотей Андрій Андрійович 

доктор біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 1990 р.

старший науковий співробітник, завідувач відділу ландшафтного та біотичного різноманіття, керівник лабораторії зоології хребетних, куратор фонду хребетних Державного природознавчого музею.

 

Спільно з Геннадієм Фесенком видав два високоцитовані довідники щодо птахів України:

 • Анотований список назв птахів України (три видання)
 • Польовий визначник птахів України.

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України: польовий визначник. — Київ, 2002. — 416 с.

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). — Видання третє, доповнене. — Київ-Львів, 2007. — 111 с.

Бокотей А.А., Кучинська І.В., Дзюбенко Н.В. Значення стариць у підтриманні різноманіття птахів басейну верхнього Дністра // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь, 2003. – Вып. 6. – С. 7-18.

Бокотей А.А. Чинники впливу на формування гніздових орнітокомплексів населених пунктів сільського типу в басейні верхів’я Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 97-106.

Bokotey A.A., Gorban I.M. Numbers, distribution, and ecology of the house sparrow in Lvov (Ukraine) // International Studies on Sparrows. – Zielona Góra, 2005. – 30. – P. 7-22.

Бокотей А.А. Гніздова орнітофауни міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 17-25.

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охорона видового різноманіття птахів у басейні верхнього Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Т. 24. – С. 219-232.

Horban I., Bokotey A., Horban L., Roth M. The effects of Anthropogenic Changes on breeding Birds and Amphibians in the Upper Dnister Basin // Transformation processes in the Western Ukraine. – Berlin, 2008. – P. 297-308.

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Фауна та населення гніздових водоплавних і навколо водних птахів риборозплідних ставів басейну верхнього Дністра // Праці НТШ. – Т. XXІІІ. – Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. – Львів, 2008. – С. 196-207.

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А-Т.В., Пограничний В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.

Бокотей А.А., Горбань І.М., Дзюбенко Н.В. Зміни чисельності гніздових птахів басейну Верхнього Дністра протягом кінця ХХ – початку ХХІ століть // Подільський природничий вісник. – Камянець-Подільський, 2010. – Вип. 1 – С. 29-49.

Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Бучко В.В., Весельський М.Ф., Кратюк О.Л., Кузьменко Ю.В., Панчук О.С., Скільський І.В., Федун О.М., Химин М.В. Інвентаризація гнізд чорного лелеки Ciconia nigra (L.) в Україні // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 9-18.

Бокотей А.А. Фауна та населення птахів міста Львова в гніздові та зимові періоди 2004-2007 років // Подільський природничий вісник. – Камянець-Подільський, 2011. – Вип. 2. – С. 30-51.

Bokotej A., Dziubenko N. Badania i ochrona bociana czarnego Ciconia nigra (L.) na Ukrainie // Roczniki Bieszczadzkie. – 2012. – T. 20. – S. 146-155.

Самусенка И., Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма”Бусел”. – Мінск, 2014. – 66 с.

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Освітня програма “Лелека”. – Львів, 2014. – 68 с.

Андрій Бокотей є одним з засновників і головою (2004—2012) Західноукраїнського орнітологічного товариства (ЗУОТ), яке невдовзі святкуватиме своє 35-річчя. Товариство об’єднує 85 професійних орнітологів і висококваліфікованих аматорів з 13 областей України, Росії, Польщі та Румунії. Є головним редактором орнітологічного журналу «Troglodytes», який видає ЗУОТ.

Сфера наукових інтересів: орнітологія, екологія, охорона природи, природнича музеологія.

 

Головачов Олександр Валерійович

Кандидат біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 2000 р.

Старший куратор відділу зоології Шведського музею природознавства, Стокгольм, Швеція.

 

 

 

Роки навчання на кафедрі зоології Біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка збігся з першими нематологічними дослідженнями під керівництвом к.б.н. Андрія Сусуловського ( Державний природничий музей, Львів ). Частково вони були підтримані грантами Міжнародної науково-освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження» у 1995-1999 роках.

З 1996 року Олександр залучений до діяльності Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського , а з 1998 року – до Західноукраїнської орнітологічної станції (ЗУОС). Робота в музеї була в основному присвячена відновленню виставки після тривалого ремонту будівлі, підготовці нових експонатів і наукових колекцій, особливо безхребетних, каталогів, також пройшов навчання щодо ідентифікації європейських орлів та інших хижих птахів Комітетом охорони орлів (Komitet Ochrony Orlow, Польща, 1999).

У 2000 році закінчив університет і отримав диплом з відзнакою «магістр біології/зоології, викладач біології та хімії». Стипендія Міжнародного сільськогосподарського центру (Вагенінген) та Міністерства сільського господарства, природокористування та рибальства Нідерландів стала основою для початкової співпраці з лабораторією нематології Вагенінгенського університету , де О. Головачов успішно пройшов курс з ідентифікації нематод у 2001 році та підготував дисертацію на тему «Морфологія і систематика підряду Plectida Malakhova, 1982 (Nematoda)».

Помічник редактора журналів « Нематологія » (з 2007 р.), « Журнал морфології і систематики нематод » (з 2008 р.). Асоційований спеціаліст у проекті Fauna Europea (Нематоди). Нинішній член Європейського товариства нематологів.

Працював як докторант кафедри нематології Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США).

Відомі випускники кафедри фізіології людини і тварин

 

 

 

Вовканич Любомир Степанович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач  кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

 

 

 

Вовканич Любомир Степанович у 1988–1993 роках навчався на біологічному факультеті Львівського університету та спеціалізувався на кафедрі фізіології людини і тварин. Після  закінчення університету продовжив навчання в аспірантурі (1997 р.), по закінченню якої у 1999 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів» за спеціальністю 03.00.02-біофізика. Свою наукову роботу аспірант Вовканич Л.С. виконував під керівництвом на той час ще кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізіології людини і тварин Дубицького Леоніда Олександровича. У 1996–1997 рр. Любомир Степанович перебував на стажуванні у Division of Life Sciences Kings’ College London.

З 2000 року розпочалася викладацька діяльність Вовканича Любомира Степановича на кафедрі анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури. У 2001–2002 рр. Любомир Степанович є старшим викладачем кафедри, а з 2002 р. – доцентом кафедри. У 2004 році Вовканич Любомир Степанович обійняв посаду завідувача кафедри анатомії та фізіології ЛДУФК і дотепер працює на цій посаді та гуртує навколо себе колектив кафедри. Сфера наукових інтересів Любомира Степановича охоплює дослідження функціональних показників зовнішнього дихання, серцево-судинної, центральної нервової та м’язової систем спортсменів, їхньої фізичної працездатності, а також аеробних та анаеробних можливостей. У доробку науковця понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Любомир Степанович забезпечує викладання низки навчальних дисциплін, серед яких: «Фізіологія людини», «Фізіологія спорту», «Вікова анатомія і фізіологія» тощо.

Плідну професійну діяльність Любомира Степановича було відзначено такими відзнаками та нагородами як «Відмінник освіти» та «Подяка Прем’єр-Міністра України».

Вовканич Любомир Степанович – прогресивний науковець з широкою ерудицією та грунтовними знаннями, добрий педагог і порадник, успішний організатор та керівник кафедри, людина, яка наполегливо докладає багато зусиль для розвитку науки в Україні та педагогіки у вищій школі. 

Вибрані праці:

 1. Вовканич Л. С. Вікові зміни нормативних величин показників гемодинаміки дітей: аналіз літературних джерел / Вовканич Л. С. // Сучасний рух науки : тези доп. XII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1–2 квітня 2021 р. – Дніпро, 2021. – Т. 1. – С. 338–339.
 2. Вовканич Л. С. Індивідуальні особливості змін електричної активності окремих м’язів ніг каратистів кіокушинкай під час виконання прямого удару Вовканич Л. С.,Кіндзер Б. М., Федьків М. Р. // Sport medicine, physiology and biochemistry of sport : International scientific and practical conference. – Wloclawek, 2021. – Р. 116–120.
 3. Давидовська С. Б. Особливості акселерограми скорочення скелетних м’язів спортсменів різних спеціалізацій / Давидовська С. Б., Вовканич Л. С. // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали IV Всеукр. електронної конф. (Вінниця, 29 січня 2021 р.). – Вінниця, 2021. – С. 291–294.
 4. Латинсько-англійсько-український словник анатомічних термінів / Крась С. І.,Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2021. – 280 с. – ISBN 978-617-7336-77-7
 5. Vovkanych L. A modern view on the musculoskeletal injury risk: role of biomechanical tissue properties, anthropometrical and physiological factors / Vovkanych L. // Word science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (Canada). – Toronto. – 2021. – P. 175–180.
 6. Vovkanych L. Contribution of large motor units of lower limbs muscles to impact movements in kyokushinkai karate / Vovkanych L., Kindzer B., Fedkiv M. // Science, innovations and education: problems and prospects : The 4th International scientific and practical conference, November 10–12, 2021. – Tokyo, 2021. – P. 37–40.
 7. Vovkanych L. Kyokushinkai Karate Duruşları Performansının Elektromiyogram Analizi / Lyubomyr Vovkanych, Bogdan Kindzer, Mariia Fedkiv // Proceedings Book 2021 5th International Eurasian Conference on Sport Education, 9–11 July. – Lviv, 2021. – P. 58–59.Dulibskyy A. Identification of the genetic and physiological markers related to injury resistance of football players / Dulibskyy Andriy, Vovkanych Lyubomyr, Prystupa Yevhen //  Proceedings Book of 5th International Eurasian Conference on Sport Education, Society (9-11 July, Liviv,Ukranie). – Lviv, 2021. – P. 40–41.
 8. Validation of the Software-Hardware Complex “Rytm” for Measurement of the RR Intervals and Heart Rate Variability Analysis During Exercise and Recovery Period / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretsky, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 61–68. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.08(Scopus)
 9. The Influence of Boxing Exercises on the Cognitive Processes and Speed of Sensorimotor Reactions of 15–17 Years Old Boys / Alla Solovey, Lyubomyr Vovkanych, Nataliya Sorokolit, Olga Rymar, Marta Yaroshyk, Ivan Novokshonov // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 468–479.
 10. Validity of the software-hardware complex “Rytm” for measuring the RR intervals and heart rate variability at rest / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretskyi, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 3. – P. 1599–1605. (Scopus)
 11. Вовканич Л. С. Зміни гемодинаміки спортсменів під впливом анаеробних фізичних навантажень різної тривалості / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2019. – Vol. 88(4). – С. 38–44. (ВАК України, категорія «Б»).
 12. Вовканич Л.С. Морфофізіологічні показники функціональної підготовленості каратистів / Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 1(33) . – С.[ 26–37. (ВАК України, категорія «Б»).
 13. Вовканич Л.С. Довідник для студентів із дисципліни «Вікова анатомія і фізіологія» / Вовканич Л.С. – Львів, 2017. – 19 с.
 14. Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of physical education and sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 431–435. (Scopus)
 15. Адаптаційні зміни морфологічних показників організму спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Софія Маєвська, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 36 – 42. (Index Copernicus)

 

 

 

Микола Михайлович Доліба (19. 12. 1959, с. Яблунів Гусятинського району Тернопільської області) – фізіолог, доктор біологічних наук, професор Пенсильванского університету.

 

 

 

 

Навчався у 1977-82 році, на біологічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка на кафедрі фізіології людини і тварини. 1987–90 – старший науковий співробітник і завідувач лабораторії біоенергетики та біологічно активних речовин.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченої ступені кандидата біологічних наук на тему: «Холінергічна регуляція транспорту іонів кальцію, окислювального і субстрактногофосфорилювання в мітохондріях печінки і підшлункової залози» під керівництвом професора Шостаковської І.В. У 1993 році Доліба Микола Михайлович захистив докторську дисертацію на тему : «Холінергічна регуляція енергетичного обміну в міокарді і травних залозах».

Від 1994 – у Пенсильванському ніверситеті (м. Філадельфія, США) працює професором з науки відділу біохімії та біофізики, директором підрозділу Діабет. центру з вивчення острівців Ланґерганса підшлунк. залози. Один з ініціаторів створення, а від 2005 – президент доброчинного фонду в США «Товариство прихильників Львівського університету».

Наукові інтереси: Вивчає біоенергетику секреторних клітин і кардіоміоцитів, метаболічні зміни у β-клітинах підшлункової залози за умов пошкодження АТФ-чутливих калієвих каналів плазматич. мембрани, що призводить до гіпоглікемії, роль жирних кислот у регуляції секреції інсуліну. Розробляє антидіабет. препарати. Бере участь у проекті з пересадки острівців Ланґерганса підшлункової залози хворим на цукровий діабет. Співавтор розділу в кн. «Type I Diabetes: Etiology and Treatment» («1-й тип діабету: етіологія та лікування», Нью-Йорк, 2003).

Праці: Механізм реципрокної дії ацетилхоліну на окислення альфа-кетоглутарату і сукцинату у мітохондріях серця і печінки. Фактори, що впливають на виявлення ефекту ацетилхоліну // УБЖ. 1994. Т. 66, № 1; Mitochondrial oxidative phosphorylation in heart from stressed cardiomyopathic hamsters // J. Molecular and Cellular Cardiology. 1999. № 31; Metabolic and ionic coupling factors in amino acid-stimulated insulin release in pancreatic beta-HC9 cells // The American J. Phy-siology, Endocrinology and Metabolism. 2007. № 292 (усі – співавт.).

Відомі випускники кафедри фізіології та екології рослин

Чернобай Юрій Миколайович

доктор біологічних наук

Рік закінчення ЛНУ: 1970 р.

Випускна кафедра: фізіологія і екологія рослин.

академік Лісівничої академії наук України, член Української екологічної академії наук, директор Державного природознавчого музею НАН України до 2018 р., доктор біологічних наук, головний науковий співробітник ДПМ, керівник лабораторії різноманіття та антропогенезу ґрунтів, професор.

За роки наукової та педагогічної діяльності професор видав багато науково-популярної та навчально-методичної літератури. Серед них, три монографії, один навчальний посібник, понад 180 публікацій у різних вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 154 наукового та 26 навчально-методичного характеру: Деякі з них такі:

Чорнобай Ю. М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах. -Львів: вид-во ДПМ НАН України, 2000. — 352 с.

Chernobaj J.,Drygant D. The Starunia collections in the national academi of Ukraine in Lviv // Geoturystyka (Poland) 2009, Nr.(18). — p. 45-50

Czarnobaj Ju. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, tom IV.- Tuchola: WSZS, 2010, -s.31-38.

Чернобай Ю. М. Сучасне природознавство та його місце в екологічній освіті // Подільський природ. вісник, 2010, вип 1. — Кам’янець-Подільський: вид. Аксіома, 2010.- с.20-28.

Чернобай Ю., Андрейчук Ю., Бокотей А., Вовк О. та ін. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії. — Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. — 214 с.

Chernobaj Y.,Tasenkevich L. Kruglov I., Kalinovicz N., Inkin E.,Puka E. Veen P. Inventory of Grasslands of the Ukranian Carpatians. -Lviv: 2011, Pb.SNHM NAS of Ukraine, Rojal Dutch Society for Nature Conservation. — 88 p.

Oлена Костянтинівна Ватаманюк
https://scs.cals.cornell.edu/people/olena-vatamaniuk/

Професор молекулярної фізіології рослин, завідувач аспірантури Відділення
ґрунтознавства та зернових культур Інституту рослинознавства, Корнельський
університет, США

Випускниця кафедри фізіології рослин (1992 р), закінчила аспірантуру Львівського
університету, кандидат біологічних наук за спеціальністю фізіологія рослин (1997).
Працювала асистентом кафедри фізіології рослин Львівського університету.
Із 1998 року у США. Була волонтером, постдокторантом, науковим співробітником у
Лабораторії молекулярної біології, біохімії та генетики Інституту біології рослин
Пенсильванського університету (University of Pennsylvania, PA). У 2005 році очолила
лабораторію в Корнельському університеті (Cornell University, NY).

Досліджує молекулярні механізми транспортування, засвоєння мікроелементів (Fe,
Cu, Cd) у рослин з використанням мультидисциплінарних підходів, в т.ч.
функціональної генетики, геноміки, молекулярної фізіології.

Відомі випускники кафедри біофізики та біоінформатики

 

 

Ігор Медина навчався на кафедрі біофізики та ММБ Львівського університету імені Івана Франка у 1977-1982 рр. На сьогодні він обіймає посаду головного наукового співробітника в INSERM та завідуючого лабораторією в INMED.
Ігор Медина є відомим в Європі та США спеціалістом в області нейробіології, електрофізіології, томографії та клітинної біології.

 

 

 

 

Віктор Чабан навчався у Львівському університеті імені Івана Франка на кафедрі біофізики у 1986-1990 рр.. Після захисту продовжив свою практику в області нейронаук у медичному департаменті Каліфорнійського університету в Лос-Анжелесі (UCLA, США), а в області клінічних досліджень – в Університеті медицини та науки імені Чарльза Дру (CDU, Лос-Анжелес, США). Зараз В. Чабан працює в CDU на посаді асоційованого професора медицини. За свої наукові успіхи він отримав низку нагород, зокрема, премію Вуда-Велана від Міжнародної спілки біохімії та молекулярної біології та гранти – від Міжнародної наукової фундації, Європейської наукової фундації та ЮНЕСКО

 

 

 

 

 

 

Роман Тизьо навчався в аспірантурі при кафедрі біофізики Львівського університету імені Івана Франка у 1980-их рр.. Нині працює  у Середземноморському інституті нейробіологічних досліджень (Марсель, Франція) у відділі Neurоclore, де вивчають роль іонів хлору в функціонуванні клітин мозку.

Професійні інтереси д-ра Тизьо Р. сконцентровані на вивченні фізіологічних змін нейрональних функцій.

 

 

 

Відомі випускники кафедри біохімії

Відомі випускники кафедри мікробіології

 

 

Салига Юрій Тарасович – директор інституту Інститут біологіі тварин НААН

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

 

 

 

 

Народився 18 вересня 1972 року в місті Львові.

У 1994 р. закінчив біологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка і цього ж року розпочав роботу в Інституті біології тварин НААН України на посаді інженера-біолога (1994-1996 рр.).

29 березня 2001 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою: “Фізіолого-біохімічні та морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту телят у ранньому постнатальному періоді”.

З вересня 1999 р. по червень 2001 р. за сумісництвом – асистент кафедри мікробіології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2007 – 2019 рр завідувач лабораторії обміну речовин.

У 2011 р. отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.13 “фізіологія людини і тварин”.

У травні 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 “біохімія”.

З 2019 року – директор Інституту біології тварин НААН.

Наукові зацікавлення

Дослідження фізіолого-біохімічних, нейробіологічних особливостей дії окремих фосфорорганічних сполук на розвиток і функціонування центральної нервової системи тварин.

Вивчення механізмів нейрогенезу в нормі і при патології.

Наукова діяльність

Володіє та застосовує у своїй роботі методи електронної та конфокальної мікроскопії, імуноцитохімії, маніпуляцій з культурою нейрональних клітин, поведінкового тестування лабораторних тварин, та інші біохімічні, молекулярно-біологічні та фізіологічні методи досліджень.

Завдяки отриманим грантам проходив наукові стажування у Латвії (Біостанція Ризького університету, м. Папе, 20 днів, 1994 р.), Швейцарії (Біоцентр Базельського Університету, м. Базель, 10 днів, 1998 р.), Франції (Середземноморський інститут нейробіології, м. Марсель 2003 – 9 міс., 2004 – 20 днів, 2008 – 6 міс., 2010 – 1 міс.).

Юрій Салига часто презентує результати своїх наукових досліджень на різноманітних наукових симпозіумах в Україні та за кордоном, зокрема, особисто доповідав на конференціях у Польщі (1991, 1994, 2008), Великобританії (1994), Мальті (1998), Німеччині (1996, 2002), Південно-Африканській Республіці (2002), Румунії (2006), Франції (2003, 2004, 2008, 2010). Також є основним співавтором конференційних матеріалів, представлених іншими виконавцями на наукових зібраннях у США, Словаччині, Швеції, Угорщині, Швейцарії, Польщі.

Голова Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Голова Координаційно-методичної ради з виконання ПНД 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників».

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Головний редактор журналу «Біологія тварин».

Член Українського товариства нейронаук.

Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка.

Співавтор понад 100 наукових праць, в т. ч. однієї монографії, одного довідника, трьох науково-методичних рекомендацій, двох патентів України.

Основні публікації

Книги

Cалига, Ю. Т., Снітинський, В. В. Електронна мікроскопія біологічних об’єктів. Львів: Світ, 1999. 152 с.

Статті у наукових журналах

Грабовська С. В., Салига Ю. Т. Вплив хронічної інтоксикації низькими дозами хлорпірифосу на поведінку самиць щурів. Фізіологічний журнал, 2015; 61(2): 94-101.

Grabovska S., Salyha Y. ADHD-like behaviour in the offspring of female rats exposed to low chlorpyrifos doses before pregnancy. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2015; 66 (2): 121-127.

Rosalovsky V. P., Grabovska S.V., Salyha Y. T. Сhanges in glutathione system and lipid peroxidation in rat blood during the first hour after chlorpyrifos exposure. Ukrainian biochemical journal, 2015; 87 (5): 124-132.

Grabovskaya S. V., Salyha Y. T. Do Results of the Open Field Test Depend on the Arena Shape?. Neurophysiology, 2014; 46(4): 376-380.

Salyha Y. T. Chlorpyrifos Leads to Oxidative Stress-Induced Death of Hippocampal Cells in Vitro. Neurophysiology, 2013; 45(3):193-199.

Салига Ю. Т., Влізло В. В. Прижиттєве дослідження впливу хлорпірифосу на нейрони гіпокампу щурів в умовах культури клітин. Біологія тварин. 2013; 15(1): 108-118.

Pellegrino, O. Gubkina, H. Becq, A. Ludwig, M. Mukhtarov, I.Chudotvorova, S. Corby, Salyha Y., S. Salozhin, P. Bregestovski, I. Medina Knocking-down of the KCC2 in rat hippocampal neurons increases intracellular chloride concentration and compromises neuronal survival. The Journal of Physiology, 2011; 589(10): 2475-2496.

Влізло В.В., Салига Ю.Т. Проблеми біологічної безпеки застосування пестицидів в Україні. Вісник аграрної науки, 2011; 1: 24-27.

Salyha Y. Biological effects assessment of chlorpyrifos and some aspects of its neurotoxicity. Visnyk of Lviv University. Biology series, 2010; 54: 3-14.

Салига Ю.Т., Влізло В.В. Карбофуран – біологічні ризики його застосування. Біологія тварин, 2010; 12(2): 75-85.

Ivanov A, Pellegrino C, Rama S, Dumalska I, Salyha Y, Ben-Ari Y, Medina I. Opposing role of synaptic and extrasynaptic NMDA receptors in regulation of the ERK activity in cultured rat hippocampal neurons. The Journal of Physiology 2006; 1572 (3): 789-798.

 

 

 

Сибірний Андрій Андрійович народився 31.10.1948 р. в с. Хижа Виноградівського району Закарпатської області в сім’ї начальника прикордонної застави. У 1965 р. закінчив Самбірську СШ № 2 з золотою медаллю і поступив на біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчив у 1970 р. з відзнакою.

Кандидатську дисертаційну роботу, яка була присвячена дослідженням закономірностей транспорту пуринів у флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii захистив в 1973 р. в Інституті біохімії АН УРСР у Києві. Докторську дисертацію захистив у 1986 р. у Ленінградському університеті.

 

З 1970 р. Сибірний А.А. працював у Львівському відділенні Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України на посадах молодшого, старшого, провідного наукового співробітника. Організатор лабораторії (1985 p.) і відділу (1988 р.) біохімічної генетики Відділення Інституту біохімії НАН України (сучасна назва – відділ молекулярної генетики і біотехнології). Провів значну роботу по організації на базі Львівського відділення Інституту біохімії самостійного Інституту біології клітини НАН України. З моменту створення у 2000 р. по даний час працює директором цього Інституту.

У 1988 р. Сибірний А.А. за сумісництвом очолив кафедру генетики і біотехнології Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював завідувачем до 1993 р., а потім до 1996 р. – професором цієї кафедри. З 1996 р. викладає в Польщі, спочатку на Ченстоховській політехніці, а з 2000 р. в Жешівському університеті. З 2005 р. є завідувачем кафедри біотехнології і мікробіології Жешівського університету. З 2021 р. працює професором кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка на погодинній основі.

У 1990 р. Сибірному А.А. присуджено наукове звання професора по кафедрі генетики і біотехнології, у 2003 р. обрано членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Біологія клітини», а в 2012 р. обрано академіком (дійсним членом) НАН України за спеціальністю «Біологія дріжджів».

Сибірний А.А. є членом редколегій 8 вітчизняних та 4 міжнародних наукових часописів («Yeast», «FEMS Yeast Research», «Autophagy», «Cell Biology International»). Він є директором Федерації Європейських мікробіологічних товариств FEMS, відповідальним за мікробіологічну освіту.

Сибірний А.А. – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, (2011 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), лауреат премії ім. О. В. Палладіна (2005 р.), та лауреат премії ім. І.І. Мечникова (2014 р.), має відзнаку Львівського міського Голови «Почесний знак Святого Юрія» за вагомий внесок у розвиток біологічної науки, видатні досягнення у галузі генетики, біохімії, молекулярної біології. Він є почесним амбасадором м. Львова.

Академік Сибірний А.А. – автор понад 400 наукових публікацій, у тому числі 180 наукових статей (з них понад 100 у міжнародних виданнях), 4 монографій, 2 методичних посібників та 24 авторських свідоцтв і патентів України, СРСР, США, Японії та Південної Кореї. Імпакт фактор його наукових публікацій протягом останніх 5 років становить понад 150.

 

 

Олег Халімончук (Oleh Khalimonchuk), українсько-американський біохімік, Сюзан Дж. Розовскі професор у Відділі Біохімії та директор Центру Окисно-Відновної Біології Університету Небраски у Лінкольні (США). Також є членом Центру досліджень раку ім. Фреда і Памели Баффет у Медичному Центрі Університету Небраски (Омаха) та Центру Досліджень Гематологічних Захворювань в Університеті Юти.

Народився у Львові. Після закінчення навчання на кафедрі мікробіології ЛНУ імені Івана Франка (2002), навчався та у 2006 році захистив дисертацію у Технічніому Університеті Дрездена та Інституті Макса Планка з Клітинної Біології та Ґенетики (Німеччина). Проходив стажування як стипендіат Американської Асоціації Серця (American Heart Association Postdoctoral Fellow) у Медичному Центрі Університету Юти у Солт Лейк Ситі. У 2011 році був зрекрутований Університетом Небраски у Лінкольні як молодший професор біохімії (Assistant Professor). Габілітований у 2017 і зведений у ранг повного професора (Full Professor) у 2020 році.

Відомий за семінальними відкриттями у галузі біології мітохондрій, зокрема біоґенезу респіраторного ланцюга та хворіб пов’язаних із дефектами цього процесу, розумінням ролі фактроів контролю якості мітохондрій у гомеостатичних механізмах у внутрішній мітохондріальній мембрані, та молекулярних механізмах біосинтезу і транспорту гему.  Відзначений багатьма престижними нагородами включно з нагородою за креативність у дослідженнях (Ruth E. Branham Award) та іменною професорською позицією (Susan J. Rosowski Endowed Professorship) від Університету Небраски і нагородою для визнаних дослідників від Національних Інститутів Здоров’я (National Institutes of Health MIRA Award for Established Investigators).

 

Вибрані наукові праці:

 1. Dietz, J.V., Bohovych, I., Willoughby, M.M., Piel 3rd, R.B., Ross, T.A., Addis, H.G., Fox, J.L., Lanzilotta, W.N., Dailey, H.A., Wohlschlegel, J.A., Reddi, A.R., Medlock, A.E., Khalimonchuk, O. (2021) Mitochondrial contact site and cristae organizing system (MICOS) machinery supports heme biosynthesis by enabling optimal performance of ferrochelatase. Redox Biol. 46, 102125.
 2. Ponte Viana, M., Levytskyy, R.M., Anand, R., Reichert, A.S., Khalimonchuk, O. (2021) Protease OMA1 modulates mitochondrial bioenergetics and ultrastructure through dynamic association with MICOS complex. iScience 24, 102119.
 3. Martinez-Guzman, O., Willoughby M.M., Saini, A., Dietz, J.V., Bohovych, I., Medlock, A.E., Khalimonchuk, O., Reddi, A.R. (2020) Mitochondria-nuclear heme trafficking is regulated by GTPases that control mitochondrial dynamics and ER contact sites. Cell Sci. 133, jcs.237917.
 4. Daverey, A., Levytskyy, R.M., Swenson, S., Hayward, S.L., Stanke, K.M., Viana, M.P., Narasimhan, M., Khalimonchuk, O*., Kidambi, S. (2019) Depletion of mitochondrial protease OMA1 alters proliferative properties and promotes metastatic growth of breast cancer cells. Rep. 9, 14746.
 5. Germany, E., Zahayko, N., Huebsch, M., Fox, J.L., Prahlad, V., Khalimonchuk, O. (2018) The AAA ATPase Afg1 preserves organellar fidelity and cellular health by maintaining mitochondrial matrix proteostasis. Cell Sci. 131, pii: jcs219956.
 6. Swenson, S., Cannon, A., Harris, N.J., Taylor, N.G., Fox, J.L., Khalimonchuk, O. (2016) Analysis of oligomerization properties of heme a synthase provides insights into its function in eukaryotes. Biol. Chem. 291, 10411-10425.
 7. Bohovych, I., Donaldson, G., Christianson, S., Zahayko, N., Khalimonchuk, O. (2014) Stress-triggered activation of the metalloprotease Oma1 involves its C-terminal region and is important for mitochondrial stress protection in yeast. Biol. Chem. 289, 13259-13272.
 8. Khalimonchuk, O., Bestwick, M., Meunier, B., Watts, T.C., Winge, D.R. (2010) Formation of the redox cofactor centers during Cox1 maturation in yeast cytochrome oxidase. Cell. Biol. 30, 1004-1017.
 9. Hao, H.X., Khalimonchuk, O., Schraders, M., Dephoure, N., Bayley, J.P., Kunst, H., Devilee, P., Cremers, C.W.R.J., Schiffman, J.D., Bentz, B., Gygi, S.P., Winge D.R., Kremer, H., Rutter, J. (2009) SDH5, a gene required for flavination of succinate dehydrogenase, is mutated in hereditary paraganglioma. Science 325, 1139-1142.
 1. Khalimonchuk, O., Bird, A., Winge, D.R. (2007) Evidence for a pro-oxidant intermediate in the assembly of cytochrome oxidase. Biol. Chem. 282, 17442-17449.
 2. Bohovych, I., Dietz, J.V., Swenson, S., Zahayko, N., Khalimonchuk, O. (2019) Redox regulation of the mitochondrial quality control protease Oma1. Antioxid. Redox Signal. 31, 429-443.
 3. Taylor, N.G., Swenson, S., Harris, N.J., Germany, E.M., Fox, J.L., Khalimonchuk, O. (2017) The assembly factor Pet117 couples heme a synthase activity to cytochrome oxidase assembly. J. Biol. Chem. 292, 1815-1825.
 4. Bohovych, I., Kastora, S., Christianson, S., Topil, D., Kim, H.J., Fangman, T., Zhou, Y.J., Barrientos, A., Brown, A.J., Khalimonchuk, O. (2016) Oma1 links mitochondrial protein quality control and TOR signaling to modulate physiological plasticity and cellular stress responses. Mol. Cell. Biol. 36, 2300-2312.