Halyna Zvir

Position: Associate Professor, Microbiology Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): +380 32 239 40 53

Email: halyna.zvir@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Influence of xenobiotics on bacteria of the sulfur and nitrogen cycle, morphophysiological features of sulfate-reducing bacteria under the influence of some xenobiotics (heavy metals, pesticides), use of microorganisms in environmental bioremediation.

Courses

Publications

Звір Г. І., Різун Г. М., Гнатуш С. О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140. https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/16023.
Звір Г. І., Яремків Т. С., Габрієль В. М. Етіологічна роль бактерій роду proteus у виникненні кишкових інфекцій у дітей м. львова // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини». – 2020. – Вип. 1(19). – С. 69–75. http://appm.meduniv.lviv.ua/images/pdf/19-2.PDF.
Мороз О., Гнатуш С. , Богославець Х., Яворська Г.,   Звір Г.,  Борсукевич Б. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/75/6/14/14.pdf.
Тарабас О. В.,  Гнатуш С. О. , Мороз О. М. , Василечко В. О. , Грищук Г. В. , Звір Г. І.,   Комплікевич С. Я. Використання сульфід- та тіосульфат-йонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – 2017. – Вип. 25, № 3 – С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
Тарабас О., Мороз О. М. , Гнатуш С. О. , Яворська Г. В., Звір Г. І. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 76. − С. 166−178. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8023/7997.
Мороз О. М., Звір Г. І., Гнатуш С. О. Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 1−2. – С. 107−115. http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fbem/program_56d5eb0876f0d.pdf.
Мороз О., Пакуш Х., Звір Г., Борсукевич Б., Галушка А. Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2015. – Вип. 69 – С. 227−240. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/8/27/27.pdf.
Звір Г. І., Мороз О. М., Гнатуш С. О. Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Мед. Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2015. − Т. 6, № 1. – С. 40−44. http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fbem/program_56a67719d03bf.pdf.
Мороз О., Гуль Н., Галушка А., Звір Г., Борсукевич Б. Використання різних акцепторів електронів бактеріямиDesulfuromonas, виділеними з озера Яворівське // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – C. 322–334. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/65/7/34/34.pdf.
Лабіш М., Тхір Х., Цінцірук О., Тис М., Звір Г., Мороз М. Стійкість ґрунтових бактерій до гербіциду Раундапу // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 170–171. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
Максимів Н. І., Бараковська О. Ф., Мирончук В. Г., Мороз О. М., Звір Г. І., Борсукевич Б. М. Утворення і окиснення гідроген сульфіду бактеріями циклу сірки за впливу Нікелю // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 182–183. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
Беч В., Лабіш М., Звір Г., Мороз О. Вплив гербіциду Раундапу на ріст бактерій Azotobacter chroococcum // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 40-41. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.

Biography

I was born on the 9 of January, 1973 in the village of Zaluzhzhya of Rohatyn district, Ivano-Frankivsk region. From 1980 till 1990 I studied at school № 1 in Rohatyn.

Since 1990 till 1995 I studied at Ivan Franko Lviv State University, Microbiology Department. I graduated from the university with honors in 1995. Biologist, teacher of biology and chemistry.

1994-2000 – senior laboratory assistant, from 2000  – junior researcher, from 2002 till 2006 – researcher of Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the Academy of Medical Sciences of Ukraine.

Сandidate of biological sciences. In 2002 I defended  dissertation on the topic “Effect of plasmaphotopheresis on perіferal blood immunological and clinical-biochemical parameters in patients with cutaneous T-cell lymphomas”.

2002-2003 – Assistant Professor, from 2003 – Associate Professor of Department of Microbiology, Ivan Franko National University of Lviv.

The title of associate professor of Department of Microbiology from 2008.

Awards

Scholar of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists.
By the decision of the Academic Council of Ivan Franko National University of Lviv dated September 28, 2016, the textbook “Sanitary Microbiology” (authors – S.P. Gudz, S.O. Hnatush, G.I. Zvir) was awarded as “The best textbook and tutorial of the University 2015-2016 academic year in the natural field. “

Teaching materials

Звір Г. І., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 176 с.
Звір Г. І. Імунологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
Звір Г. І. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 48 с.
Гудзь С. П. Санітарна мікробіологія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
Словник термінів з імунології / М. Мазепа, Г. Звір. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 168 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!