Звір Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: halyna.zvir@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Вплив ксенобіотиків на бактерії циклу сульфуру та нітрогену, морфофізіологічні особливості сульфатвідновлювальних бактерій за впливу деяких ксенобіотиків (важких металів, пестицидів), використання мікроорганізмів у біоремедіації довкілля.

Вплив неорганічних забруднювачів на фізіолого-біохімічні властивості фототрофних бактерій.

Вплив синтетичних протипожежних плівкоутворювальних піноутворювачів на мікробіоту грунту; виділення з грунту ізолятів бактерій, здатних до деструкції фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів для гасіння пожеж.

Курси

Публікації

 • Moroz O. M. Nitrites oxidation by phototrophic bacteria of Chlorobium, Thiocapsa and Lamprocystis genera under the influence of inorganic pollutants / O. M. Moroz, G. I. Zvir, S. O. Hnatush // Biosyst. Divers. − 2021. − Vol. 29, № 1. – P. 39–46.  doi: 10.15421/012106. (Scopus (Cite Score 2019: 0.2; Cite Score Tracker 2020: 0.7), Web of Science, Index Copernicus). http://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/1082/1037.
 • Хомчак А. Етіологічний склад мікроорганізмів – збудників післяопераційних гнійно-запальних інфекцій / А. Хомчак, Г. Звір // Науково-практична міжнародна дистанційна конференція “Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині”, 26 березня 2021 р. : тези доп. – Харків, 2021. – С. 26–28.  https://microbiology.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/zbirnyk-konferentsii-26.03.2021.pdf.
 • Звір Г. Тромбоемболічні ускладнення covid-19 у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок // Науково-практична міжнародна дистанційна конференція “Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині”, 26 березня 2021 р. : тези доп. – Харків, 2021. – С. 74–75. https://microbiology.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/zbirnyk-konferentsii-26.03.2021.pdf
 • Гринчишин Н. Екологічні проблеми використання піноутворювачів для гасіння пожеж / Н. Гринчишин, Г. Звір, О. Мазурак // IV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”, 26 березня 2021 р. : тези доп. – Львів, – C. 18–20. http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8698.
 • Ханик Ю. О. Вплив фторсинтетичного плівкоутворювального піноутворювача для гасіння пожеж на мікробоценоз ґрунту / Ю. О. Ханик, Г. І. Звір, Н. М. Гринчишин // XVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Молодь і поступ біології”, 19–21 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 189–190. https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/MIP_2021.pdf.
 • Звір Г. І. Дослідження здатності азотофіксувальних бактерійAzotobacter chroococcum до біодеструкції протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів / Г. І. Звір, М. І. Попович., Г. М. Різун., Н. М. Гринчишин // ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 р. : тези доп. – Херсон, 2021. – С.
 • Ханик Ю. О. Виділення з ґрунту бактерій-деструкторів протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів / Ю. О. Ханик,Т. Ю. Добринь, Г. І. Звір, Н. М. Гринчишин // ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 20–22 жовтня 2021 р. : тези доп. – Херсон, 2021. – С.
 • Звір Г. І., Різун Г. М., Гнатуш С. О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140. https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/16023.
 • Звір Г. І., Яремків Т. С., Габрієль В. М. Етіологічна роль бактерій роду proteus у виникненні кишкових інфекцій у дітей м. львова // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини». – 2020. – Вип. 1(19). – С. 69–75. http://appm.meduniv.lviv.ua/images/pdf/19-2.PDF.  
 • Мороз О., Гнатуш С. , Богославець Х., Яворська Г.,   Звір Г.,  Борсукевич Б. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/75/6/14/14.pdf.
 • Тарабас О. В.,  Гнатуш С. О. , Мороз О. М. , Василечко В. О. , Грищук Г. В. , Звір Г. І.,   Комплікевич С. Я. Використання сульфід- та тіосульфат-йонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – 2017. – Вип. 25, № 3 С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
 • Тарабас О., Мороз О. М. , Гнатуш С. О. , Яворська Г. В., Звір Г. І. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 76. − С. 166−178. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8023/7997.
 • Мороз О. М., Звір Г. І., Гнатуш С. О. Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 1−2. – С. 107−115. http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fbem/program_56d5eb0876f0d.pdf.
 • Мороз О., Пакуш Х., Звір Г., Борсукевич Б., Галушка А. Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2015. – Вип. 69 – С. 227−240. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/8/27/27.pdf.
 • Звір Г. І., Мороз О. М., Гнатуш С. О. Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Мед. Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2015. − Т. 6, № 1. – С. 40−44. http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fbem/program_56a67719d03bf.pdf.
 • Мороз О., Гуль Н., Галушка А., Звір Г., Борсукевич Б. Використання різних акцепторів електронів бактеріямиDesulfuromonas, виділеними з озера Яворівське // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – C. 322–334. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/65/7/34/34.pdf.
 • Лабіш М., Тхір Х., Цінцірук О., Тис М., Звір Г., Мороз М. Стійкість ґрунтових бактерій до гербіциду Раундапу // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 170–171. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
 • Максимів Н. І., Бараковська О. Ф., Мирончук В. Г., Мороз О. М., Звір Г. І., Борсукевич Б. М. Утворення і окиснення гідроген сульфіду бактеріями циклу сірки за впливу Нікелю // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 182–183. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
 • Беч В., Лабіш М., Звір Г., Мороз О. Вплив гербіциду Раундапу на ріст бактерій Azotobacter chroococcum // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 40-41. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.

Біографія

Народилася 9 січня 1973 р. у с. Залужжя Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1980-1990 р. р. навчалася у Рогатинській середній школі № 1.
1990-1995 р. р. – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі мікробіології. Закінчила університет з відзнакою у 1995 р. Біолог, викладач біології і хімії.
У 1994-2000 р. р. – старший лаборант, з 2000 р. – молодший науковий співробітник, з 2002 р. – науковий співробітник відділу екстракорпоральної гематології Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України.
Кандидат біологічних наук (2002). Тема дисертації: “Вплив плазмафотоферезу на імунологічні та клініко-біохімічні показники у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри”.
У 2002-2003 р. р. – асистент, з 2003 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри мікробіології.

Нагороди

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 28 вересня 2016 р. підручник “Санітарна мікробіологія” (автори – С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір) відзначений як “Найкращий підручник і навчальний посібник Університету 2015-2016 навчального року з природничого напряму”.

Методичні матеріали

Звір Г. І., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 176 с.
Звір Г. І. Імунологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
Звір Г. І. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 48 с.
Гудзь С. П. Санітарна мікробіологія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
Словник термінів з імунології / М. Мазепа, Г. Звір. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 168 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!