Медична мікробіологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна “Медична мікробіологія” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для освітньо-професійної програми “Біологія” і викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є бактерії та патогенні гриби – збудники інфекційних захворювань.

Мета дисципліни:

– ознайомлення студентів з біологічними властивостями збудників інфекційних захворювань людини; патогенезом, клінічними проявами інфекційних захворювань та особливостями формування імунітету до них; особливостями інфекційного процесу, спричиненого бактеріями, грибами; методами профілактики цих захворювань; формування комплексного підходу до впровадження теоретичних знань про біологічні властивості патогенів у практичну діяльність майбутнього фахівця-біолога; оволодіння методами лабораторної діагностики інфекційних хвороб на основі отриманих знань про морфологічні, фізіологічні, біохімічні, генетичні властивості збудників.

Завданням дисципліни є ознайомлення з основними видами збудників інфекційних захворювань людини; вивчення морфологічних, фізіологічних характеристик патогенних мікроорганізмів, їх метаболічних можливостей для розуміння патогенезу та проведення мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань; особливостями інфекційного процесу, спричиненого бактеріями, патогенними грибами.

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів такі компетентності:

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;

– здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей;

– здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси;

– здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища;

– здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань

та досягнути програмних результатів:

 • дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності;
 • демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем;
 • аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії;
 • аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроороганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів;
 • застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації.

Сторінка в Moodl: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2387.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Барер М. Р., Ірвинг В., Свонн Е. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль. У 2 томах. – Медицина, 2021.
 2. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 40–49.
 4. Дерматологія, венерологія. Підручник / За ред. В. І. Степаненка. – К.: КІМ, 2011. – 848 с.
 5. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник / За ред. П. З. Протченко. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2002. – 298 с.
 6. Інфекційні хвороби. Курс лекцій: навч. посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. В. Чабан та ін. – Одеса: ОНМедУ, 2012. – 252 с.
 7. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О. А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с.
 8. Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. О. А. Голубовської. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Медицина, 2018. – 686 с.
 9. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: 3-тє вид. / За ред. В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2021. – 920 с.
 10. Савчак В. І., Ковальчук М. Т. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря: Посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 398 с.
 11. Чорновіл А. В., Грицко Р. Ю. Інфекційні хвороби: підручник. – К.: Медицина, 2012. – 432 с.
 12. Barer M. R.. Medical Microbiology, 19th Edition. – Elsevier Science, 2018. – 800 p.
 13. Tadesse A., Meseret A. Medical bacteriology. – EPHTI, 2006. – 444
 14. Sherris Medical Microbiology, Seventh Edition / Вy Kenneth J. Ryan; Scott Weissman; Nafees Ahmad; J. Andrew Alspaugh; W. Lawrence Drew; Michael Lagunof.. – Publisher:McGraw-Hill Education, 2018.

Додаткова література:

 1. Глязер Г. Драматична медицина. Умови доступу: https://avidreaders.ru/read-book/dramaticheskaya-medicina-opyty-vrachey-na-sebe.
 2. Головчак Н. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник ЛНУ. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47.
 3. Єршова І. Б., Осипова Т. Ф., Мочалова Г. О. Малярія (клінічна лекція) // Актуальна інфектологія. – 2014. – № 2(3). – С. 50–
 4. Коляденко В. Г., Короленко В. В. Сучасні погляди на класифікацію мікроорганізмів – збудників шкірних та венеричних хвороб // Укр. журн. дерматол., венерол., косметол. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 5. Мікози: навчальний посібник / Л. В. Куц, О. М. Гортинська. – Суми: СДУ, 2019 –  83 с.
 6. Valour F. et al. Actinomycosis: etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management // Infection and Drug Resistance. – 2014. – № 7. – С. 183–197.

Інформаційні ресурси:

 1. https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm.
 2. https://www.phc.org.ua/.
 3. https://nccid.ca/.
 4. https://ips.ligazakon.net/.
 5. https://www.who.int/.

Матеріали

Критерії оцінювання

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50;
 • контрольні заміри (модулі): 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50.

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт упродовж семестру. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, та бали за виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні та письмові завдання студентів повинні бути виконані самостійно, з дотриманням вимог академічної доброчесності.

Поточний контроль:

Змістовий модуль 1:

Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести різного рівня складності з теоретично (100 %) орієнтованими завданнями за матеріалом лекційного курсу) – всього 20 балів;
 • есе, яке оцінюють 10 балами;
 • три письмові завдання, кожне з яких оцінюють 10 балами, – 30 балів.

Змістовий модуль 2:

Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести різного рівня складності з теоретично (100 %) орієнтованими завданнями за матеріалом лекційного курсу) – всього 30 балів;
 • есе, які оцінюють 10 балами.

Підсумковий контроль – залік, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус