Медична мікробіологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
66
710доцент Звір Г. І.,

Опис курсу

Дисципліна “Медична мікробіологія” є дисципліною вільного вибору студентів біологічного факультету і читається для студентів 4 курсу  денної форми навчання та 3-4 курсів заочної форми  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є патогенні для людини мікроорганізми – збудники інфекційних захворювань.

Мета дисципліни:

-ознайомлення студентів з біологічними властивостями збудників інфекційних захворювань людини; патогенезом, клінічними проявами інфекційних захворювань та особливостями формування імунітету до них; методами профілактики цих захворювань;

-формування комплексного підходу до впровадження теоретичних знань про біологічні властивості патогенів у практичну діяльність майбутнього фахівця-біолога.

Завданням дисципліни є ознайомлення з основними родами та видами збудників інфекційних захворювань людини; вивчення морфологічних, фізіологічних характеристик патогенних мікроорганізмів, їх метаболічних можливостей для розуміння патогенезу та проведення мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань; особливостями інфекційного процесу, спричиненого бактеріями, грибами, найпростішими.

Рекомендована література

Базова література

 1. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с.
 2. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 359 с.
 4. Дерматологія, венерологія. Підручник / За ред.. В. І. Степаненка. – К.: КІМ, 2011. – 848 с.
 5. Дикий І. Л., Холупяк І. Ю., Шевельова Н. Ю., Стегній М. Ю., Філімонова Н. І. Мікробіологія: підручник для студентів виших навчальних закладів / За ред. І. Л. Дикого. – Х.: НФаУ, 2006. – 432 с.
 6. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник / За ред. П. З. Протченко. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2002. – 298 с.
 7. Игнатов П. Е. Иммунитет и инфекция. – М.: Время, 2002. – 352 с.
 8. Инфекционные болезни: Справочник / Под ред. С.Г.Пак, Б.К.Данилкина, Е. В. Волчковой, М. Н. Алленова. – ООО “Медицинское информационное агентство”, 2008. – 368 с.
 9. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О. А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с.
 10. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студ. высш. мед.учеб. заведений / Под ред. В. П. Широбокова. – Винница: Нова книга, 2015. – 856 с.
 11. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: / За ред. В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.
 12. Савчак В. І., Ковальчук М. Т. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря: Посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 398 с.
 13. Чорновіл А. В., Грицко Р. Ю. Інфекційні хвороби: підручник. – К.: Медицина, 2012. – 432 с.
 14. Sherris Medical Microbiology, Seventh Edition / Вy Kenneth J. Ryan; Scott Weissman; Nafees Ahmad; J. Andrew Alspaugh; W. Lawrence Drew; Michael Lagunof. – Publisher:McGraw-Hill Education, 2018.

Допоміжна література

 1. Васильєва Н. А. ТОRСН-інфекції і вагітність // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 5–12.
 2. Головчак Н. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник ЛНУ. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47.
 3. Коляденко В. Г., Короленко В. В. Сучасні погляди на класифікацію мікроорганізмів – збудників шкірних та венеричних хвороб // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 4. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології: У 2 кн. Кн. 1. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: Здоров’я, 2006. – 512 с.
 5. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Кн. 1 / под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной – М.: БИНОМ, 2008. – С. 557–573; 613–818.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус