Різноманіття мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Різноманіття мікроорганізмів» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для освітньо-професійної програми «Біологія», яка викладається у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Різноманіття мікроорганізмів» є ознайомлення студентів з характеристикою основних таксономічних груп бактерій; видами мікроорганізмів, які використовує людина в практичній діяльності; збудниками захворювань людини, тварин та рослин; формування уявлень про сучасну систематику мікроорганізмів; оволодіння методами ідентифікації мікроорганізмів з метою застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, а також формування навичок зі застосовування набутих знань для характеристики мікроорганізмів різних доменів, відділів, родин на основі отриманих знань про їхні морфологічні, фізіологічні, біохімічні, генетичні і екологічні критерії.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • сучасну систематику живих організмів та методологію біологічної науки;
 • морфологічні, фізіологічні, біохімічні, генетичні і екологічні властивості мікроорганізмів;
 • роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення;
 • методи виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних біологічних завдань;

вміти:

 • аналізувати інформацію про різноманіття мікроорганізмів;
 • розкривати основні положення біології і характеризувати живі системи на різних рівнях організації;
 • характеризувати досягнення біологічної науки та її роль у житті суспільства з метою збереження біорізноманіття.
 • класифікувати мікроорганізми, використовуючи різні критерії, на основі знань з таксономічної термінології;
 • розрізняти мікроорганізми різних царств (доменів), категорій, родин на основі отриманих теоретичних знань;
 • аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів такі компетентності:

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;

– здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей;

– здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси;

– здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища;

– усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування

та досягнути програмних результатів:

 • дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності;
 • знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних біологічних завдань;
 • демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем;
 • знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах;
 • аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії;
 • аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроороганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.

Сторінка на Moodle: https://bioweb.lnu.edu.ua/course/riznomanittya-mikroorhanizmiv

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 359 с.
 2. Дикий І. Л., Холупяк І. Ю., Шевельова Н. Ю., Стегній М. Ю., Філімонова Н. І. Мікробіологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І. Л. Дикого. – Х.: НФаУ, 2006. – 432 с.
 3. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник / За ред. П. З. Протченко. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2002. – 298 с.
 4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: / За ред. В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2021. – 920 с.
 5. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: підручник. – К.: НУХТ, 2014. – 471 с.
 6. Ястремська Л. С. Загальна мікробіологія та вірусологія: навч. посібник. – К. : НАУ, 2017. – 232 с.
 7. Madigan M. T. Brock biology of microorganisms. 14th – 2014. – 1032 р.

Додаткова література:

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
 2. Гудзь С. П., Горішний М. Б., Гнатуш С. О. Бактеріальний фотосинтез. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 179 с.
 3. Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. О. А. Голубовської. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Медицина, 2018. – 686 с.
 4. Курдиш І. К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми. – К.: Наукова думка, 2010. – 254 с.
 5. Gibbons S. M., Gilbert J. A. Microbial diversity — exploration of natural ecosystems and microbiomes // Curr. Opin. Genet. Dev. – 2015. – Vol. 35. – P. 66–72.
 6. International conference and the field course “Сyanoprokaryota (cyanobacteria): systematics, ecology, distribution”. Apatity, Murmansk Province, 5–9th September 2016: Abstracts. Apatity, 2016 . –140 p.
 7. Onen O. et al. Microbial diversity: values and roles in ecosystems // Asian J. Biol. – 2020. – Vol. 9(1). – P. 10-22.

Інформаційні ресурси:

 1. http://www.bacterio.net/.
 2. https://www.britannica.com/science/archaea/Characteristics-of-the-archaea.
 3. http://ijs.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem.
 4. http://www.pierre-armand-roger.fr/Taxo_bacterienne//ca_crenarchaeota.html.
 5. https://link.springer.com

Матеріали

Критерії оцінювання

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50;
 • контрольні заміри (модулі): 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50.

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт упродовж семестру. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, та бали за виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні та письмові завдання студентів повинні бути виконані самостійно, з дотриманням вимог академічної доброчесності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус