Інфекція та імунітет

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Звір Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

Дисципліна «Інфекція та імунітет» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається у 4 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інфекція та імунітет» є ознайомлення студентів з поняттями інфекції та імунітету, умовами виникнення та біологічними рівнями інфекції; формами, джерелами та механізмами поширення інфекцій; основами клітинного та гуморального імунітету, будовою імунної системи людини; особливостями формування антимікробного та антитоксичного імунітету, а також формування навичок зі застосовування набутих знань в практичних ситуаціях.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

– історію розвитку та сучасний стан наукових знань стосовно імунітету та інфекції;

 • роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства;
 • біологічні властивості збудників інфекційних захворювань;
 • характеристику ланок інфекційного процесу;
 • фактори патогенності мікроорганізмів;
 • особливості інфекційних процесів, спричинених різними групами патогенів;
 • будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні механізми імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль;
 • особливості взаємодії імунокомпетентних клітин у процесі формування специфічної імунної відповіді;
 • основні принципи профілактики інфекційних захворювань.

вміти:

 • оперувати поняттями, концепціями, вченнями і теоріями біології, хімії та здоров’я людини;
 • розкривати основні положення біології і характеризувати живі системи на різних рівнях організації;
 • визначати фактори патогенності для заданої групи мікроорганізмів;
 • порівнювати особливості інфекційних процесів, спричинених різними патогенами;
 • розробляти методи профілактики інфекцій на основі отриманих теоретичних знань.

 

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів такі компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях;

– здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі;

– здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;

– здатність оперувати поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями біології, хімії та основ здоров’я людини;

– здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу;

– здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології, хімії для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів;

– здатність розкривати основні положення біології, хімії і характеризувати живі системи на різних рівнях організації;

– здатність застосовувати методи й засоби навчання біології, хімії та основ здоров’я людини для розвитку здібностей учнів

 

та досягнути програмних результатів:

 • вміти використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології та хімії для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів;
 • розуміти і пояснювати будову, функції, функціональних особливостей організмів, життєдіяльність, розмноження, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації; розкривати сутність біологічних явищ і процесів;
 • вміти розкривати сутність біологічних та інших явищ, процесів і технологій, розв’язувати біологічні, хімічні задачі;
 • характеризувати живі організми та системи різного рівня з використанням методів сучасної біології

Сторінка в Moodl: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4395.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Барер М. Р., Ірвинг В., Свонн Е. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль. У 2-х томах. – Медицина, 2021.
 2. Біловол О. М., Кравчун П. Г., Бабаджан В. Д. та ін. Клінічна імунологія та алергологія. – Х.: «Гриф», 2011. – 550 с.
 3. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А. Вірусологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 536 с.
 4. Імуногенетика: підручник / Ж. М. Мінченко, Т. І. Гавриленко, С. В. Демидов, Н. М. Топчій. – К.: Знання, 2010. – 374 с.
 5. Імунологія: Підручник / Вершигора А. Ю., Пастер Є. У., Колибо Д. В. та ін. – К.: Вища школа, 2005. – 599 с.
 6. Імунологія: підручник / За ред. Л. В. Кузнецова, В. Д. Бабаджан, Н. В. Харченко та ін. – Вінниця: ТОВ “Меркьюрі Поділля”, 2013. – 565 с.
 7. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю. І. Бажора та ін. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.
 8. Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. О. А. Голубовської. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Медицина, 2018. – 686 с.
 9. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: 3-тє вид. / За ред. В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2021. – 920 с.
 10. Мікози: навчальний посібник / Л. В. Куц, О. М. Гортинська. – Суми: СДУ, 2019 – 83 с.
 11. Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай. – Медицина, 2020. – 328 с.

Додаткова література:

 1. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів біобезпеки: монографія / В. М. Голубнича, М. В. Погорєлов, В. В. Корнієнко. – Суми: СДУ, 2016. – 123 c.
 2. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
 4. Дубинська Г. М., Коваль Т. І., Боднар В. А., Ізюмська О. М. Основи епідеміології. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету. – Полтава, 2015. – 155 с.
 5. Панченко Л. О. та ін. Емерджентні і реемерджентні вірусні інфекції: глобальна проблема XXI століття // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 4(82). – С. 59–
 6. Патогенні гриби: метод. вказ. з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою” для студентів-бакалаврів II–IV курсу за спеціальністю “Лабораторна діагностика” / В. В. Мінухін, Т. М. Замазій, Н. І. Коваленко. – Харків : ХНМУ, 2016. – 76 с.
 7. Сідашенко О.І. , Воронкова О.С. , Сірокваша О.А. , Вінніков А.І. Біоплівка як особлива форма організації бактерій та її роль в інфекційних процесах // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3,  т. 2 (103). – С. 36–
 8. Bae Y.-S., Shin E.-C., Bae Y.-S. and Van Eden W. Editorial: Stress and immunity // Front. Immunol. – 2019. – Vol. 10 (245).
 9. Bo Liu, Dandan Zheng, Siyu Zhou, Lihong Chen, Jian Yang.. VFDB 2022: a general classification scheme for bacterial virulence factors // Nucleic Acids Research. 2022. – 50 (6 р.).
 10. Kubes P., Jenne С. Immune responses in the liver // Annual Review of Immunology. – – Vol. 36. – Р. 247–277.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 60 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 60;
 • контрольні заміри (модулі): 40 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 40.

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт упродовж семестру. Враховуються бали, набрані на практичних заняттях, поточному тестуванні, та бали за виконання індивідуальних завдань. Важливою складовою навчання є відвідування занять, дотримання термінів, відведених для виконання усіх видів письмових робіт. Індивідуальні та письмові завдання студентів повинні бути виконані самостійно, з дотриманням вимог академічної доброчесності.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус