Санітарна мікробіологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Звір Г. І., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312доцент Звір Г. І.

Опис курсу

“Санітарна мікробіологія” є дисципліною вільного вибору студентів ІІ курсу магістратури денної форми навчання.

Метою вивчення дисципліни є  ознайомлення студентів з групами санітарно-показових мікроорганізмів; методами санітарно-мікробіологічного дослідження води, ґрунту, повітря, предметів побуту, продуктів харчування.

Завдання дисципліни: вивчення історії розвитку санітарної мікробіології; груп санітарно-показових мікроорганізмів, природи та причин мікробної контамінації ґрунту, води, повітря, харчових продуктів, впливу її на людину; методів індикації санітарно-показових та патогенних мікроорганізмів; формування уявлень про принципи роботи з об’єктами навколишнього середовища з метою виділення санітарно-показових мікроорганізмів; методи індикації та ідентифікації санітарно-показових мікроорганізмів; методи виявлення патогенних мікроорганізмів; санітарно-мікробіологічні нормативи, законодавчі документи України щодо збереження здоров’я людини та охорони навколишнього середовища.

Рекомендована література

Базова

 1. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология. – М.: Издат. Центр “Академия”, 2003. – 464 с.
 2. Грегірчак Н.М. Санітарно-гігієнічний контроль виробництв: Конспект лекцій з дисципліни “Мікробіологія і санітарно-гігієнічний контроль виробництв” для студ. напр. 051401 “Біотехнологія” ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2011. – 175 с.
 3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 359 с.
 4. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Звір Г.І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
 5. Лабинская А.С., Волина Е.Г. Книга 1. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. – М.: БИНОМ, 2008. – 1080 с.
 6. Козловська Г.В. Ветеринарна мікробіологія. Конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів ОКР “Бакалавр” за спеціальністю 6.130501 – “Ветеринарна медицина”. – Київ, 2010. – 226 с.
 7. Козловська Г.В. Санітарна мікробіологія. Конспект лекцій до вивчення дисципліни для ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” за спеціальністю 7.130501, 8.130501 – “Ветеринарна медицина”. – Київ, 2010. – 73 с.
 8. Козловська Г.В. Харчова мікробіологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для ОКР “Бакалавр”, “Магістр”, та слухачів інституту післядипломної освіти за напрямками “Ветеринарна медицина”, “Харчова технологія та інженерія”, “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”. – Київ, 2010. – 48 с.
 9. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований: Учебное пособие/ Под ред. А.С.Лабинской, Л.П.Блинковой, А.С.Ещиной. – М.: Медицина, 2004. – 576 с.

Допоміжна

 1. Авчинников А.В. Гигиеническая оценка современных способов обеззараживания питьевой воды (обзор) // Гигиена и санитария. 2001. – № 2. – С. 11–20.
 2. Антипчук А.Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 270 с.
 3. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : Навчальний посібник / За ред. В.К. Хільчевського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 152 с.
 4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 1-е вид. – Доп. 3. – Харків: Державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2009. – 280 с.
 5. Закони України про охорону здоров’я (збірник нормативно-правових актів) / Під ред. Москаленка В.Ф., Костицького В.В., 2000. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. —   464 с.
 6. Инешина Е.Г., Гомбоева С.В. Методические указания к лабораторному практикуму по курсам “Санитарная микробиология”, “Санитарно-микробиологический контроль на производстве”, КПВ “Микробиология” для студентов специальностей 240901, 280201, 260100, 260301, 260303, 260201, 260202, 260504, 260501, 080401, 200503. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 90 с.
 7. Клименко М.М., Віннікова Л.Г., Береза І.Г. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: підручник / За ред. М.М. Клименка. – К.: Вища освіта, 2006. – 640 с.
 8. Котляр А.М., Шур В.А., Кузьмін І.М., Гаєвська А.Ю. Нові гігієнічні та екологічні вимоги до питної води // Науково-технический сборник. – 2008. – № 81. – С. 127–
 9. Микробиология растений, лекарственного сырья и готовых лекарств (учебно-методическое пособие) / Под редакцией Красноженова Е.П. – Томск, 2006. – 42 с.
 10. Мікробіологія галузі. Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: С.М. Тетеріна, Н.М.Грегірчак, В.О.Красінько. – К.: НУХТ, 2013. – 48 с.
 11. Мікробіологія харчових продуктів. Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: С.М. Тетеріна, Н.М.Грегірчак. – К.: НУХТ, 2013. – 97 с.
 12. Пількевич Н.Б., Боярчук О.Д. Мікробіологія харчових продуктів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – 152 с.
 13. Посібник для малих та середніх підприємств молокопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР. – Київ, 2010. – 200 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус