Санітарна мікробіологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Звір Г. І., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Санітарна мікробіологія» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для ОПП «Мікробіологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Санітарна мікробіологія» є ознайомлення студентів з природою та причинами мікробної контамінації ґрунту, води, повітря, продуктів харчування, лікарських препаратів, предметів побуту; групами санітарно-показових мікроорганізмів; державними медико-санітарними нормативами та правилами, спрямованими на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення; формування уявлень про принципи роботи з об’єктами навколишнього середовища з метою виділення санітарно-показових мікроорганізмів; оволодіння методами санітарно-мікробіологічного дослідження води, ґрунту, повітря, предметів побуту, продуктів харчування з метою застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, статистичними методами для обробки результатів мікробіологічних досліджень; а також формування навичок зі застосовування набутих знань для індикації та ідентифікації санітарно-показових мікроорганізмів.

 

Сторінка в Moodl: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3125.

Рекомендована література

Базова

 1. Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н.В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного і рослинного походження. Навчальний посібник. – Вінниця. Видавничий центр ВНАУ, 2020. – 232 с.
 2. Грегірчак Г. М., Тетеріна С. М., Нечипор Т. М. Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР. Лабораторний практикум. – К.: НУХТ, 2018. – 274 с.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
 4. Кухтин М. Д. Лабораторний практикум з мікробіології молока і молочних продуктів: навчальний посібник. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023. – 157 с.
 5. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. / Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова та ін. – Херсон: Видавець ФОП Грінь Д.С., 2016. – 478 с.
 6. Санітарна мікробіологія: метод. вказ. з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для студентів-магістрів II–IІІ курсів за спеціальністю “Медицина”, “Стоматологія” освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр / упоряд. Н. І. Коваленко, Т. М. Замазій. – Харків: ХНМУ, 2021. – 48 с.
 7. Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В. Ветеринарно-санітарна вірусологія: підручник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 416 с.
 8. Соломон А. М. Казмірук Н. М. Тузова С. Д. Мікробіологія харчових виробництв: навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Харчові технології”. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 312 с.
 9. Awuch C. G. HACCP, quality, and food safety management in food and agricultural systems // Awuchi, Cogent Food & Agriculture. – 2023. – 9. – Р. 1–29.
 10. Drautz-Moses D. I. et al. Vertical stratification of the air microbiome in the lower troposphere // PNAS. – 2022. – 119 (7). – 19 p.
 11. Holcomb D. A, Stewart J. R. Microbial indicators of fecal pollution: recent progress and challenges in assessing water quality // Curr Environ Health Rep. – 2020. – Vo 7(3). – Р. 311–324.
 12. Moelling К., Broecker F. Аir microbiome and pollution: composition and potential effects on human health, including SARS coronavirus infection // J Environ Public Health. – 2020. – Vo 2020. – 14 р.

Додаткова 

 1. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2–е вид. – Х.: Державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2015.
 2. Іваніщева О. А. Особливості впровадження системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах України / О. А. Іваніщева, О. В. Пахомська // Молодий вчений. – 2020. – № 9(2). – С. 98–101.
 3. Мікробіологія харчових продуктів. Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак. – К.: НУХТ, 2013. – 97 с.
 4. Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К.: ТОВ “Видавництво “БАРМИ”, 2018. – № 10 – 280 с.
 5. Старовойтова А. А. Мікробіологія молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] / А.А. Старовойтова. – Біла Церква: Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, 2017. – 153 с.
 6. Мельник С. Р., Мельник Ю. Р., Дзіняк Б. О., Оробчук О. М. Сучасні концепції управління якістю та безпечністю харчових продуктів // Вісник ЛТЕУ. Teхнічні науки. – 2022. – № 32. – С. 89–99.
 7. Холостова А. М. Аналіз реформування санітарно-епідеміологічної служби в Україні в 2012 р // Visnyk NAPA. – 2014. – № 3. – С. 157–166.
 8. Erkinovich N. J. Bacteria of the genus Proteus as sanitary indicative microorganisms of water bodies // J Environ Microbiol. – 2022. – Vol. 4(1). – Р. 1–
 9. Motlagh A. M., Yang Z. Detection and occurrence of indicator organisms and pathogens // Water Environment Research. – 2019. – Vo 91. – Р. 1402–1408.
 10. Probandt , Eickhorst T., Ellrott A., Amann R., Knittel K. Microbial life on a sand grain: from bulk sediment to single grains // ISME J. – 2018. – Vol. 12, № 2. – Р. 623–633.
 11. Górny R. L. Microbial Aerosols: Sources, Properties, Health Effects, Exposure Assessment – A Review // KONA Powder and Particle Journal. – 2020 – № – P. 64–84.
 12. Weinroth M. D., Belk A. D., Belk K. E. History, development, and current status of food safety systems worldwide // Anim Front. – 2018. – 8(4). – Р. 9–15.

Інформаційні ресурси

 1. https://mon.gov.ua/.
 2. https://dpss.gov.ua/.
 3. https://www.dls.gov.ua/.
 4. https://www.ema.europa.eu/.
 5. https://www.fao.org/.
 6. https://www.fda.gov/.

Матеріали

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. Бали нараховують за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 55 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 55;
 • контрольні заміри (модулі): 45 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 45.

Бали за практичну роботу:

– оцінювання роботи студента на практичних заняттях – до 30 балів (по 15 балів за доповідь на занятті за наявності презентації).

Бали за самостійну роботу:

– письмове завдання (есе), яке оцінюють 10 балами;

– розвʼязування завдань кейсу – 10 балів;

– проєкт – 10 балів.

Проміжний контроль: модульна контрольна робота, що містить тести різного типу складності і яку оцінюють 45 балами.

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності у письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем винятково в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали, отримані на практичних заняттях, за написання есе, проєкту, виконання завдань кейсу, модульної контрольної роботи. Обовʼязково враховується присутність на заняттях та активність студента під час занять, недопустимість пропусків; списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо.

                                                   Підсумковий контроль

Залік, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру.

Силабус:

Завантажити силабус