Інфекційні захворювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Галушка А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна “Інфекційні захворювання” є дисципліною вільного вибору студентів і читається для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мікроорганізми – збудники інфекційних захворювань та інфекційний процес, спричинений ними.

Метою дисципліни “Інфекційні захворювання” є:

ознайомлення студентів з біологічними властивостями та факторами патогенності мікроорганізмів; особливостями інфекційних процесів, спричинених бактеріями, грибами, вірусами; класифікацією інфекційних хвороб; основами клітинного та гуморального імунітету, будовою імунної системи людини; особливостями формування імунітету до хвороб; основними принципами профілактики інфекційних захворювань.

Завдання дисципліни:

– вивчення типів взаємовідносин між мікро- та макроорганізмом; факторів патогенності мікроорганізмів; механізмів стійкості мікроорганізмів до факторів захисту макроорганізму;

– ознайомлення з особливостями інфекційного процесу, спричиненого різними групами мікроорганізмів;

– формування уявлень про принципи роботи з матеріалом, інфікованим патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами; методи виділення, культивування та ідентифікацію мікроорганізмів; профілактику інфекційних захворювань;

– вивчення основ імунної реактивності людини, видів та форм імунітету;

– оволодіння елементами санітарно-просвітницької роботи з метою профілактики інфекційних захворювань серед школярів; формування комплексного підходу до впровадження теоретичних знань на уроках біології; працювати в мережі Internet, вести пошук інформації з різних галузей біології.

Рекомендована література

Базова література

 1. Белозеров Е. С. Медленные инфекции (монография) / Е. С. Белозеров, Ю. И. Буланьков, Е. А. Иоанниди – Элиста: ЗАОр НПП “Джангар”, 2009. – 320 с.
 2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с.
 3. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 4. Гематологія та трансфузіологія / під ред. С. М. Гайдукової – К.: ВПЦ “Три крапки”, 2001. – 752 с.
 5. Закон України № 133 від 19.07.1995 р. “Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.
 6. Закон України № 1645-III від 6.04.2000 р. “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
 7. Игнатов П. Е. Иммунитет и инфекция. – М.: Время, 2002. – 352 с.
 8. Инфекционные болезни: Справочник / Под ред. С. Г. Пак, Б. К. Данилкина, Е. В. Волчковой, М. Н. Алленова. – ООО “Медицинское информационное агентство”, 2008. – 368 с.
 9. Инфекционные болезни у детей: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов / Под ред. В. Н. Тимченко. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 607 с.
 10. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О. А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с.
 11. Макаров В. К. Инфекционные болезни (диагностика, дифференциальная диагностика, иммунотерапия). – Тверь, 2001. – 260 c.
 12. Медуницын Н. В. Вакцинология. – М.: Триада Х, 2004. – 446 с.
 13. Медуницын Н. В., Покровский В. И. Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. С. 353–435.
 14. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів” / укл.: Г. І. Звір – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 50 с.
 15. Новиков Д. К. Противобактериальный иммунитет // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2002. – № 2. – С. 7–17.
 16. Покровский В. И., Гордиенко С. Г., Литвинова В. И. Иммунология инфекционного процесса. – М.: Медицина, 1994. – 304 c.
 17. Руководство по инфекционным болезням / Под ред.. Лобзина Ю. В. – СПб.: «Изд-во Фолиант», 2003. – 1040 с.
 18. Сидоренко С. В. Инфекционный процесс как “диалог” между хозяином и паразитом // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия – 2001. – № 4, Т.3. – С.301–315.
 19. Фильчаков И. В., Зарицкий А. М. Персистенция бактерий: механизмы и иммунная реактивность организма // Сучасні інфекції. – 2003. – № 3. – С. 71–79.
 20. Шлопов В. Г. Пріонові інфекції: медико-соціальні та екологічні проблеми – Київ:КІТІС, 2000. – 152 с.
 21. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 2005. – 727 c.

Допоміжна література

 1. Васильєва Н. А. ТОRСН-інфекції і вагітність // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 5–12.
 2. Влізло В. В., Стадник В. В., Майор Х. Я., Вербицький П. І. Фізіологічний пріон та його роль у функціонуванні клітини // Біологія тварин. – 2008. – Т. 10, № 1–2. – С. 9–23.
 3. Головчак Н. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник ЛНУ. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47.
 4. Кишкун А. А. Иммунологические исследования и методы диагностики инфекционных заболеваний в клинической практике. – М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2009. – 712 с.
 5. Козинец Г. И., Высоцкий В. В., Захаров В. В., Оприщенко С. А., Погорелов В. М. Кровь и экология. – М.: Практическая медицина, 2007. – 432 с.
 6. Козинец Г. И., Высоцкий В. В., Погорелов В. М., Еровиченков А. А., Малов В. А. Кровь и инфекция – М.: Триада-фарм, 2001. – 456 с.
 7. Коляденко В. Г., Короленко В. В. Сучасні погляди на класифікацію мікроорганізмів – збудників шкірних та венеричних хвороб // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 8. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології: У 2 кн. Кн. 1. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: Здоров’я, 2006. – 512 с.
 9. Петров Р. В., Хаитов Р. М. Иммуногены и вакцины нового поколения. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 608 с.
 10. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Кн. 1 / под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной – М.: БИНОМ, 2008. – С. 557–573; 613–818.
 11. Учайкин В. Ф., Шамшева О. В. Руководство по клинической вакцинологии. – ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 592 с.
 12. Юлиш Е. И., Волосовец А. П. Врожденные и приобретенные ТОRCH-инфекции у детей. – Донецк: Регина, 2005. – 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус