Інфекційні захворювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Звір Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Інфекційні захворювання» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) для ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається у 6 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мікроорганізми – збудники інфекційних захворювань та інфекційний процес, спричинений ними.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інфекційні захворювання» є:

 • ознайомлення студентів з біологічними властивостями та факторами патогенності мікроорганізмів;
 • особливостями інфекційних процесів, спричинених бактеріями, грибами, вірусами;
 • класифікацією інфекційних хвороб;
 • основами клітинного та гуморального імунітету, будовою імунної системи людини;
 • особливостями формування антимікробного імунітету;
 • основними принципами профілактики інфекційних захворювань, а також формування навичок зі застосовування набутих знань в практичних ситуаціях.

Наслідком вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетентностей:

– здатність аналітично мислити і генерувати нові ідеї;

– уміння використовувати комп’ютерну техніку та інтернет-ресурси для пошуку, обробки та аналізу наукової інформації з різних джерел;

– здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях та здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність оперувати поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями біології, хімії та здоров’я людини;

– знати сучасні теоретичні та практичні основи методології навчання біології, хімії та здоров’я людини у загальноосвітній школі та навчальних закладах вищої освіти;

– уміти застосовувати знання сучасних теоретичних основ біології для пояснення будови і функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їх взаємодію, взаємозв’язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення;

– характеризувати живі організми та системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

Сторінка в Moodl: https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=56422.

Рекомендована література

Базова література

 1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 2. Гематологія та трансфузіологія / під ред. С. М. Гайдукової – К.: ВПЦ “Три крапки”, 2001. – 752 с.
 3. Закон України № 133 від 19.07.1995 р. “Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.
 4. Закон України № 1645-III від 6.04.2000 р. “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
 5. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О. А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с.
 6. Шлопов В. Г. Пріонові інфекції: медико-соціальні та екологічні проблеми – Київ:КІТІС, 2000. – 152 с.

Допоміжна література

 1. Васильєва Н. А. ТОRСН-інфекції і вагітність // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 5–12.
 2. Влізло В. В., Стадник В. В., Майор Х. Я., Вербицький П. І. Фізіологічний пріон та його роль у функціонуванні клітини // Біологія тварин. – 2008. – Т. 10, № 1–2. – С. 9–23.
 3. Головчак Н. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник ЛНУ. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47.
 4. Коляденко В. Г., Короленко В. В. Сучасні погляди на класифікацію мікроорганізмів – збудників шкірних та венеричних хвороб // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 5. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології: У 2 кн. Кн. 1. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: Здоров’я, 2006. – 512 с.
 6. Юлиш Е. И., Волосовец А. П. Врожденные и приобретенные ТОRCH-инфекции у детей. – Донецк: Регина, 2005. – 216 с.

Силабус:

Завантажити силабус