Основи наукових досліджень у біофізиці

Тип: На вибір студента

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532

Опис курсу

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Основи  наукових досліджень у біофізиці” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040102 – Біологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є уявлення про сучасні наукові тенденції та їх втілення в галузі біофізики, а також можливість їх впровадження в науковій діяльності студентів.

Міждисциплінарні зв’язки: “Основи  наукових досліджень у біофізиці ” є частково методичною основою для вивчення інших дисциплін спеціалізації: “Біофізика мембран”, “Біофізика сенсорних систем”, “Біофізика клітини” та “Біофізика складних систем”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:

  1. Особливості біофізичного експерименту.
  2. Сучасні методи наукових досліджень у біофізиці.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи  наукових досліджень у біофізиці” є ознайомити студентів з основними питаннями сучасного наукознавства, стосовно організації та ролі науки в житті суспільства.

Основними завданнями навчальної дисципліни “ Основи  наукових досліджень у біофізиці” є звернути увагу на модернізацію та введення нових форм організації наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, організацію мобільних творчих колективів у незалежній Україні, а також на розкриття матеріальної бази та методології біофізичних досліджень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 Знати: загальний зміст етапів у фундаментальних дослідженнях; класифікацію науково-дослідних робіт за характером досліджень (фундаментальні, пошукові та прикладні НДР); загальну методологію та зміст проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

Вміти: застосовувати знання, отримані при вивченні даного спецкурсу, для постановки і проведення експериментальної роботи, використовувати ці знання при вивченні інших дисциплін.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ЕСTS.

 

Рекомендована література

Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових і дипломних робіт: Методичні  вказівки для студентів біологічного факультету. –  Львів, 2003. – 40 с.

Додаткова

  1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.
  2. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А, Западнюк Б.В. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. – К.: Вища школа, 1983. – 383 с.
  3. Захаров Л.Н. Начала техники лабораторных работ. – Ленинград: Химия, 1981. – 191 с.
  4. Терновой К.С., Розенфельд Л.Г., Терновой Н.К., Колотилов Н.Н. Принципы поиска решений медицинских проблем. – Киев: Наукова думка, 1990. – 199 с.