Тарновська Антоніна Володимирівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики, заступник декана біологічного факультету з виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: antonina.tarnovska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • дослідження впливу різних фізико-хімічних чинників на систему прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у зародкових об’єктах холоднокровних,
 • аналіз показників спермограм чоловіків різних вікових груп в нормі та при патологіях.

Публікації

 1. Tarnovska A.V., Heneha A.B., Semochko O.M., Yaremchuk M.M. Free Radical Processes in Cold-Blooded and Warm-blooded Animals under the Action of Physico-Chemical Factors / Ekologia w dyskursie Wokół animal studies. Wieloautorska praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Sebastiana Szmyjdy/  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. K. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, 2022, 358 р. ISBN 978-83-7467-378-5
 2. Tarnovska A. V., Tryhub S.M., Heneha A.B. Loach Embryos – Test System to Asses the Effects of Pharmacological Drugs / Ekologia w dyskursie Wokół animal studies. Wieloautorska praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Sebastiana Szmyjdy/  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. K. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, 2022, 358 р. ISBN 978-83-7467-378-5
 3. Tarnovska A.V. Biometric analysis of spermograms of men of different age groups in normal and pathology in Lviv region, Ukraine / A.V. Tarnovska, A.B. Heneha // Biol. Stud. – 2022. – Vol. 16, № 3 – P. 49-60. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1603.686.
 4. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. СЕМОЧКО, А.Б. Генега, М.В. Дика, А.В. Тарновська, Ю.Г. Шкорбатов, Д.І. Санагурський, О.М. Щентовська, А.К. Костинюк// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2020. – №2 (90). С. 30–35.
 5. Тарновська А.В. Аналіз спермограм чоловіків середньої вікової групи (30-39 років) при тератозооспермії та астенозооспермії / Тарновська А.В., Генега А.Б., Семочко О.М., Яремчук М.М., Яцків О.М. // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С.286-289.
 6. Тарновська А.В. Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна протягом раннього ембріогенезу за впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину / Тарновська А.В., Генега А.Б., Семочко О.М., Яремчук М.М. // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С.290-293.
 7. Яцків О., Тарновська А. Порівняльний аналіз спермограм чоловіків молодшої вікової групи (20-29 років) при астенозооспермії та гіпотератозооспремії / Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 серпня 2017 року). – С. 46-50.
 8. Тарновська А. Активність каталази у зародках в’юна Misgurnus Fossilis L. за впливу бороцину / Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 серпня 2017 року). – С. 37-39.
 9. Яцків О. М. Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків різних вікових груп / О. М. Яцків, А. В. Тарновська // Молодий вчений. – 2017. – №9.– С.175-179.
 10. Жучка К., Тарновська А. Дисперсійний аналіз впливу катіонів кальцію та магнію на зміни показників перекисного окиснення ліпідів зародків в’юна на різних етапах розвитку/ Молодь і поступ біології: збірник тез XIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 19 – 21 квітня 2016. – Львів, 2016. – С. 10 -11.
 11. Гриб Т. Дослідження репродуктивної здатності сперматозоїдів у чоловіків різних вікових групп / Гриб Т., Шавалюк Я., Яцків О., Тарновська А., Санагурський Д. // Молодь і поступ біології: Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 20-23 квітня 2015 р.– С. 25-27.
 12. Тарновська А.В. Активність деяких ферментів системи антиоксидантного захисту у зародках в’юна (Misgurnus fosillis L.) впродовж раннього ембріогенезу за дії антибіотиків класу фторхінолони / Тарновська А.В., Санагурський Д.І. // VI з’їзд Українського біофізичного товариства: матеріали з’їзду, Луцьк – Світязь, 28-30 травня 2015 р. – С. 77-78.
 13. Яцків О. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу катіонів кальцію та магнію / Яцків О., Тарновська А. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 68. – С.101-108.
 14. Яцків O.M. Запліднююча здатність сперматозоїда з аномальною морфологією / Яцків O.M., Тарновська А.В. // Science and Education a New Dimersion: Natural and Technical Science. – 2013. – Vol 8. – Р 13–17.
 15. Яцків О.М. Причини і форми чоловічого непліддя та методи діагностики еякуляту як основного показника чоловічого здоров’я / Яцків О.М., Тарновська А.В. // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2012. – Вип 59. – С. 4 –20.
 16. Яцків О.М. Аналіз кількісних і якісних показників еякуляту чоловіків у досліджуваних групах / Яцків О.М., Тарновська А.В., Санагурський Д.І. // VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів (3–6 квітня 2012 року, м. Львів). Збірник тез. –  Львів. – 2012. – С.28-29.
 17. Тарновська А.В. Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у твердих формах ветеринарних препаратів методом ВЕРХ / Тарновська А.В., Пархомик О.З., Ткаченко В.І., Санагурський Д.І. // VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів (3–6 квітня 2012 року, м. Львів). Збірник тез. – Львів. – 2012. – С.21-22.
 18. Зинь А.Р. Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу / Зинь А.Р., Головчак Н.П., Тарновська А.В., Галан М.Б., Санагурський Д.І. // Studia Biologica – – Т. 6, N 1. – С. 67-76.
 19. Тарновська А.В. Дія антибіотиків класу фторхінолонів на активність деяких ферментів системи антиоксидантного захисту в зародків в’юна (Misgurnus fosillis L.) / Тарновська А.В., Яцків О.М., Санагурський Д.І.// V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. // – С. 144-145.
 20. Головчак Н.П. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна за дії низькоінтенсивного лазерного опромінення / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, М.В. Бура, М.С. Романюк,Д.І. Санагурський // Фізика живого. – 2009. – Т. 17, № 1. – С. 76–81.
 21. Головчак Н.П. Кореляційні зв’язки між продуктами процесів перекисного окиснення ліпідів, активністю ключових ферментів антиоксидантного захисту та їхньою взаємодією у корі головного мозку при Т-2 токсикозі //Головчак Н.П., Тарновська А.В., Галан М.Б., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2009. – №2. – С. 17-20.
 22. Тарновська А.В. Комплексна оцінка впливу флюміквілу на морфофункціональні та біофізичні характеристики зародків в’юна впродовж ембріогенезу / Тарновська А.В., Зинь А.Р., Целевич М.В., Санагурський Д.І. // Acta Medica Leopoliensia – 2008. – Том XIV, №1-2. – С.97-104.
 23. Holovchak N. Influence of T-2 toxin on neural cells functional parameters and application of sodium hypochlorite as a detoxicant / Holovchak N., Tarnovska A., Sanagursky D. //Abstracts of the 6thParnas Conference Molecular mechanism of cellular signaling, Krakow, Poland, May 30th– June 02nd, 2007. – Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54 Suppl. 2. – Р. 57.
 24. Тарновська А.В. Морфофункціональні та біофізичні пара­метри зародків в’юна за умов впливу флюміквілу / Тарновська А.В., Целевич М.В., Санагурський Д.І. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – №1. – С. 25-34.
 25. Тарновська А.В. Біохімічний та цитологічний аспекти дослідження впливу антибіотику бороцину в ранньому ембріогенезі / Тарновська А.В., Целевич М.В., Мандзинець С.М., Мажак К.Д., Санагурський Д.І. // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. Матеріали конференції, Львів, 19-20 травня, 2006. – С.109-112
 26. Тарновська А.В. Активність ферментів глутатіонової ланки у зародків в’юна за впливу антибіотиків класу фторхінолонів/ Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І.// Медична хімія. – № 4, Т. 8, 2006. – С. 58-60.
 27. Тарновська А.В. Супероксиддисмутазна та каталазна активності у зародків в’юна за впливу флюміквілу / Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І. // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. – 2006 – № 4. – С. 7-9.
 28. Тарновська А.В. Система антиоксидантного захисту у зародків в’юна за впливу антибіотиків класу фторхінолонів / Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького. – Т. 8, № 4 (31), частина 1. – 2006. – С. 128-131.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М. В. Дика, А. В. Тарновська, М. М. Яремчук, А. Б. Генега, Д. І. Санагурський // Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 100 с.
 2. Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагуський // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 252 с.
 3. Бібліографія науково-педагогічної діяльності Р.Я. Гумецького: Бібліогр. збірник / Паляниця Б.М., Тарновська А.В.// Львів: СПОЛОМ, 2012. – 44 с., іл.
 4. Практикум з біофізики: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Тарновська, М.Б. Галан, Н.П. Головчак, М.В. Бура, Санагурський Д.І. // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 5. Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету) / Тарновська А.В., Галан М.Б., Целевич М.В., Дика М.В., Санагурський Д.І // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Біофізика” на тему “Кінетика біологічних процесів” для студентів біологічного факультету / Тарновська А.В., Галан М.Б. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 16 с.

Біографія

Народилася у Львові. Закінчила біологічний факультет та аспірантуру при кафедрі біофізики та біоінформатики. У 2005 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика на тему: «Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію». Розпочала викладацьку роботу – спочатку асистентом, а з 2009 року – доцентом кафедри біофізики та біоінформатики. Вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики присвоєно 1 липня 2011 року.

Проекти

Співвиконавець теми в межах робочого часу «Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і теплокровних за патологічних станів та дії фізико-хімічних чинників» (2018 – 2021 рр.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!