Баранов Володимир Іванович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Рiст i фiтогормони рослин, стресовi умови, нетрадиційні добрива, фіторемедіація антропогенно порушених ґрунтів (породні відвали вугільних шахт, нафтозабруднені грунти).

Публікації

 • Iгнат’єва-Грановська О.А., Баранов В.I., Телегус Я.В. Вплив фосфоритiв i глауконiтiв на вмiст вiльних амiнокислот у проростках кукурудзи. Вiсник ЛДУ.- сер.бiол.,1997, вип.24.- С.27-33.
 • Баранов В.І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ  ЗАТ  ′ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО′′  як об′єкта для озеленення. Вiсник Львiвського унiверси­тету. Сер. бiол. 2008. Вип.46. С.172-178.
 • Баранов В.І., Гавриляк М.Я.,  Войціховська А.С. Вплив капсульованих добрив на вміст важких металів у проростках  олійних рослин на грунтах породного відвалу вугільних шахт. “Питання біоіндикації та екології” Запорізького національного університету, 2009, вип.14. – N 2, С.101-112.
 • Карпенко О., Щеглова Н.,Вильданова Р., Хатисашвили Г., Квеситадзе Г Использование метаболитов бактерий для повышения толерантности растений к нефтяным  загрязнениям почвы  Всероссийский  симпозиум «Растение и стресс», Москва, 2010, с.178
 • В.І.Баранов . М.Я.Гпвриляк., Я.В.Телегус. Синтез амінокислот та азотвмісних сполук у рослин ріпаку за умов росту  на грунтах породного відвалу вугільних шахт. Науковий вісник ЛНУ ветер.медицини та біотехнології.  2010. Т.12/ N2(44). част.4. С.154-159.
 • Бешлей С.Ващук С.,Безносюк С.,Микієвич І.,Фецко З. Визначення токсичності дії важких металів та кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів грунту породних відвалів Біологічні студії, 2011, т.5., N1, c.17-24
 • Баранов В.І. Зміни біохімічних показників насіння гінкго дволопатевого різного походження за різних умов стратифікації  XIII  з’їзд Українського ботанічного  товариства. Львів, 2011, C. 410.

Монографії:

(колективна) Шацьке поозер*я: Характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем. Львів, «Євро світ», 2008, 216 с.

Біографія

Дата народження: 7 липня 1951 року

Освіта  вища, спеціальність: Біолог. Фізіолог рослин. Викладач біології і хімії.

 

Навчався у Львiвському державному унiверситетi iменi Iвана Франка, кафедра фiзiологiї рослин в 1968-1973. Ст..лаб. відділу фізіології рослин ботанічного саду Лну ім..І.Франка. Асистент кафедри фізіології рослин – 1974 р. Навчання в аспiрантурi – 1974-1978. Рiк захисту – 1984. Науковий керiвник – професор Гребiнський С.О., ЛДУ iм.I.Франка, професор Кефелi В.I. – Москва, IФР iм.К.А.Тiмiрязєва. Тема дисертацiї “Бiологiчна активнiсть окислених фенольних сполук та їх роль в руйнуваннi фiтогормону iндолiл-3-оцтової кислоти в процесах росту”. Вчене звання- доцент, рiк присвоєння – 1994.

Проекти

Керівник (головний виконавець) держбюджетних, госпдоговірних тем, договорів НДЧ кафедри фізіології та екології

 • 1990-1993 Вплив викидiв заводу тонко­го органiчного синтезу на фiзiолого-бiохiмiчнi показники у рос­лин( гол. виконавець госпдоговірної роботи)
 • 1997-2002     Рекультивація грунтів Яворiвського нацiонального парку та Яворiвського вiйськового полiгону за допомогою нетрадиційних місцевих добрив та рослин – акумуляторів полютантів (гол. виконавець держбюджетної роботи )
 • 2006-2010     Науковий керівник госпдоговірної теми БФ 20-06 ”Розробка технології і методів відтворення лісових насаджень і лук на відкосах породного відвалу ЦЗФ ЗАТ “ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО” з використанням регуляторів росту і нетрадиційних органо-мінеральних добрив”, фінансування 100 000 грн.
 • 2011-2012       Співкерівник договору про співдружність  з біотехнологічним науково – навчальним центром Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • 2011-2013       Співкерівник договору про співдружність  з Відділенням фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М.Литвиненка НАН України