Боднарчук Наталія Олександрівна

Посада: інженер 1 категорії кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: nataliia.bodnarchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

біофізичні та морфологічні параметри зародків в’юна за дії флуренізиду

Публікації

Статті:

 1. Harasym N. P., Grondzal V. V., Bodnarchuk N. O., Zyn A. R. Quercetin and histamine effects on the content of superoxide anion and ATP in the blood plasma of rats //Studia Biologica. – 2023. – Vol. 17, № 2 – P. 57–70. https://doi.org/10.30970/sbi.1702.710.
 2. Гарасим Н., Боднарчук Н., Отчич В., Кінаш О., Мельник Н., Зинь А. Зміна окремих показників еритроцитів крові щурів за впливу гістаміну і кверцетину // Вісник львівського університету. Серія біологічна. – 2022. – Вип. 87. – С. 3–22. HTTPS://DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2022.87.01
 3. Боднарчук Н. Вміст сіалових кислот, АТФ і супероксидного аніон-радикала у зародках в’юна за впливу флуренізиду / Н. Боднарчук, Н. Гарасим, А. Тріль, Д. Санагурський // Вісник львівського університету. Серія біологічна. – 2021. – Вип. 84. – С. 54–67.
 4. Гарасим Н. Активність ферментів антиоксидантного захисту і вміст глутатіону у плазмі крові щурів за дії кверцетину та гістаміну в дослідах in vitro /Н. Гарасим, Х. Баран, Н. Боднарчук, В. Отчич, М. Галан, А. Зинь, Д. Санагурський  // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2021. – Вип. 84. – С. 40–53.
 5. Гарасим Н., Вербещук М., Боднарчук Н., Галан М., Санагурський Д. Інтенсивність вільнорадикальних процесів у плазмі крові щурів за впливу гістаміну і кверцетину // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2020. – Вип. 82. – С. 36–52. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82.03
 6. Боднарчук Н. Кластерний аналіз впливу флуренізиду на показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна / Н. Боднарчук, Н. Гарасим, Д. Санагурський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, Вип. 80. 2019. – С. 44-51.
 7. Bodnarchuk N.O. Structural changes of loach embryos during embryogenesis under the influence of flurenizyd / Nataliya Oleksandrivna Bodnarchuk, Oleksandr Romanovych Kulachkovsky, Svitlana Mykhaylivna Mandzynets, Dmytro Ivanovych Sanagurskiy // Annales UMCS, sectio ee zootechnica. – 2016. – Vol. XXXIV (4). – P. 19–30.
 8. Боднарчук Н.О. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studіа. Biologica. – 2016. – Т.10, №1. – С. 53–60.
 9. Боднарчук Н.О. Стан системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу флуренізиду / Н. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, №2. – С. 9–17.
 10. Боднарчук Н.О. Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу Флуренізиду / Н. Боднарчук, Н.П. Гарасим, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2015. – Вип. 34(2). – С. 43–51.
 11. Боднарчук Н.О. Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних / Н. Боднарчук, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 48–59.
 12. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Дослідження впливу флуренізиду на транспортні системи мембран / Д.І. Санагурський, М.В. Целевич, Н.О. Панич [В кн.: Петрух Л.І. Флуорени як туберкулостатики]. – Львів, 2008. – С.102–115.

Наукова і методична література:

 1. Великий практикум з біофізики. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091 – Біологія / Гарасим Н. П., Бура М. В., Боднарчук Н. О. – Львів: Львівський національний універ-ситет імені Івана Франка, – 200 с.

Список патентів:

 1. Патент на корисну модель Гарасим Н.П., Бабський А.М., Гренюх В.П., Распопіна А.С., Зинь А.Р., Боднарчук Н.О., Санагурський Д.І. Спосіб досліджування гістамінопов’язаних реакцій. 6.07.2020 р. № заявки: u 202004092. № патенту UA145429U від 10.12.2020 р. Бюл. № 23. МПК G01N33/48(2006.01).

Тези:

 1. Баковська А. І. Кореляційний аналіз показників еритроцитів крові щурів за дії гестаміну бетагістину / А. І. Баковська, Н. П. Гарасим, Н. О. Бондарчук, А. Р. Зинь, А. О. Безкоровайний // Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference : Збірник тез доповідей, Дніпро, Україна , 7-8 квітня 2021 р. – Дніпро, 2022. – С. 165-166.
  2. Хміль І. Зміна окремих показників крові самців щурів за дії гістаміну та ранітидину / І. Хміль, Н. Гарасим, Н. Боднарчук // Молодь і поступ біології : збірник тез XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів : Збірник тез доповідей, Львів, Україна, 6-7 жовтня 2022 року – Львів, 2022. – С. 19-20.
 2. Тріль А. Є. Вплив флуренізиду на вміст сіалових кислот у зародках в’юна / А. Є. Тріль, Н. О. Боднарчук, Н. П. Гарасим, Д. І. Санагурський // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 березня 2020 р. – Харків, 2020. – С. 562–563.
 3. Грондзаль В. Вміст супероксидного аніон-радикала у плазмі крові щурів за впливу гістаміну та кверцетину / Грондзаль В., Гарасим Н., Боднарчук Н., Безкоровайний А., Санагурський Д. // Молодь і поступ біології : збірник тез XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. – Львів, 2020. – С. 12-13.
 4. Буклів М. Я. Вміст гідропероксидів та ТБК-активних продуктів в еритроцитах щурів за дії кверцетину і гістаміну / М. Я. Буклів, Н.О. Боднарчук, Д. І. Санагурський // Сьогодення біологічної науки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції з дистанційною участю, 15–16 листопада 2019 р. – Суми, 2019. – С. 286–290.
 5. Гарасим Н. П. Оксидативний стрес у холоднокровних і теплокровних тварин за дії гіпохлориту натрію та гістаміну / Н. П. Гарасим, Н. О. Боднарчук, А. Р. Зинь, Д. І. Санагурський // Молоді учені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини : збірник тез XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 5–6 грудня 2019 р. – Львів // Біологія тварин, – 2019. – Т. 21, № 3. – С. 105
 6. Мельник А. Вміст АТФ у зародках в’юна за впливу флуренізиду / А. Мельник, Н. Боднарчук, Н. Гарасим, Д. І. Санагурський // Молодь і поступ біології : збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 135.
 7. Боднарчук Н. О. Вплив флуренізиду на вміст супероксид-аніон радикалу у зародках в’юна / Н. О. Боднарчук, А. Є. Мельник, Д. І. Санагурський // Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІ Міжнародної конференції, 9–10 листопада 2018 р. – Суми, 2018. – С. 46 – 47.
 8. Гарасим Н.П. Дисперсійний аналіз впливу гіпохлориту натрію на показники прооксидантно-антиоксидантного стану різних органів птиці / Н.П. Гарасим, Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Тематичний VIІ з’їзд Українського біофізичного товариства: матеріали тематичного з’їзду, 29–31 жовтня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 67.
 9. Боднарчук Н.О. Морфологічні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу за дії флуренізиду /Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Теорія та практика сучасної морфології: Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10-12 жовтня 2018 р.–Дніпро, 2018.–С. 17-18.
 10. Боднарчук Н.О. Вміст гідропероксидів у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: зб. тез XIV Міжн. наук. конф. студ. і асп., Львів, 10-12 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 45–46.
 11. Боднарчук Н.О. Зміни активності ензимів антиоксидантної системи зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за дії Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: зб. тез XIІІ Міжн. наук. конф. студ. і асп., Львів, 25-27 квітня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 7–8.
 12. Боднарчук Н.О. Зміни Na+, K+-АТФазної активності мембран зародків в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез XIІ Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 19–21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 8–9.
 13. Боднарчук Н.О. Вплив розчину флуренізиду на виживання зародків в’юна / Н.О. Боднарчук, О.Р. Кулачковський, Д.І. Санагурський // Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 3–7 жовтня 2016 р. – Вінниця, 2016. – С. 328–329.
 14. Боднарчук Н.О. Морфологічні зміни зародків в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Теорія та практика сучасної морфології: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Дніпро, 5–7 жовтня 2016 р. – Дніпро, 2016. – С 24.
 15. Боднарчук Н.О. Ультраструктурні зміни зародків в’юна за дії Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, О.Р. Кулачковський, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Збірник наукових праць за матеріалами ХІV міжрегіональної наукової конференції “Актуальні питання біології та медицини”, м. Старобільськ, 22–23 грудня 2016 року. – С. 18–20.
 16. Боднарчук Н.О. Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез XI Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 20–23 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 21–22.
 17. Боднарчук Н.О. Вільнорадикальні процеси у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Матеріали VІ з’їзду Українського біофізичного. товариства, 28–30 травня 2015 р. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С. 14.
 18. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Аналіз змін Na+, K+-АТФазної активності зародків в’юна внаслідок впливу флуренізиду / Н.О. Панич, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 23–27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 20–21.
 19. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Вплив флуренізиду на функціонування Na+, K+-АТФази зародків в’юна / Н.О. Панич, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // IV з’їзд Українського біофізичного товариства, Донецьк, 19–21 грудня, 2006 р. – Донецьк, 2006. – С.85–86.

 

Біографія

Народилася 12 грудня 1983 р. у Львові.

1991 – 2001 – навчалася у загальноосвітній школі № 91, м. Львів

2001 – 2006 – навчалася на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 – 2016 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду» (наук. керівник – проф. Санагурський Д.І.)