Боднарчук Наталія Олександрівна

Посада: інженер 1 категорії кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: nataliia.bodnarchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

біофізичні та морфологічні параметри зародків в’юна за дії флуренізиду

Публікації

Статті:

 

1 Боднарчук Н. Кластерний аналіз впливу флуренізиду на показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна / Н. Боднарчук, Н. Гарасим, Д. Санагурський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, Вип. 80. 2019. – С. 44-51.

 1. 2. Bodnarchuk N.O. Structural changes of loach embryos during embryogenesis under the influence of flurenizyd / Nataliya Oleksandrivna Bodnarchuk, Oleksandr Romanovych Kulachkovsky, Svitlana Mykhaylivna Mandzynets, Dmytro Ivanovych Sanagurskiy // Annales UMCS, sectio ee zootechnica. – 2016. – Vol. XXXIV (4). – P. 19–30.
 2. Боднарчук Н.О. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studіа. Biologica. – 2016. – Т.10, №1. – С. 53–60.
 3. 4. Боднарчук Н.О. Стан системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу флуренізиду / Н. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, №2. – С. 9–17.
 4. 5. Боднарчук Н.О. Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу Флуренізиду / Н. Боднарчук, Н.П. Гарасим, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2015. – Вип. 34(2). – С. 43–51.
 5. 6. Боднарчук Н.О. Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних / Н. Боднарчук, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 48–59.
 6. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Дослідження впливу флуренізиду на транспортні системи мембран / Д.І. Санагурський, М.В. Целевич, Н.О. Панич [В кн.: Петрух Л.І. Флуорени як туберкулостатики]. – Львів, 2008. – С.102–115.

 

Тези:

 

 1. Мельник А. Вміст АТФ у зародках в’юна за впливу флуренізиду / А. Мельник, Н. Боднарчук, Н. Гарасим, Д. І. Санагурський // Молодь і поступ біології : збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 135.
 2. Боднарчук Н. О. Вплив флуренізиду на вміст супероксид-аніон радикалу у зародках в’юна / Н. О. Боднарчук, А. Є. Мельник, Д. І. Санагурський // Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІ Міжнародної конференції, 9–10 листопада 2018 р. – Суми, 2018. – С. 46 – 47.
 3. Гарасим Н.П. Дисперсійний аналіз впливу гіпохлориту натрію на показники прооксидантно-антиоксидантного стану різних органів птиці / Н.П. Гарасим, Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Тематичний VIІ з’їзд Українського біофізичного товариства: матеріали тематичного з’їзду, 29–31 жовтня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 67.
 4. Боднарчук Н.О. Морфологічні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу за дії флуренізиду /Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Теорія та практика сучасної морфології: Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10-12 жовтня 2018 р.–Дніпро, 2018.–С. 17-18.
 5. Боднарчук Н.О. Вміст гідропероксидів у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: зб. тез XIV Міжн. наук. конф. студ. і асп., Львів, 10-12 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 45–46.
 6. Боднарчук Н.О. Зміни активності ензимів антиоксидантної системи зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за дії Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: зб. тез XIІІ Міжн. наук. конф. студ. і асп., Львів, 25-27 квітня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 7–8.
 7. Боднарчук Н.О. Зміни Na+, K+-АТФазної активності мембран зародків в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез XIІ Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 19–21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 8–9.
 8. Боднарчук Н.О. Вплив розчину флуренізиду на виживання зародків в’юна / Н.О. Боднарчук, О.Р. Кулачковський, Д.І. Санагурський // Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 3–7 жовтня 2016 р. – Вінниця, 2016. – С. 328–329.
 9. Боднарчук Н.О. Морфологічні зміни зародків в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Теорія та практика сучасної морфології: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Дніпро, 5–7 жовтня 2016 р. – Дніпро, 2016. – С 24.
 10. Боднарчук Н.О. Ультраструктурні зміни зародків в’юна за дії Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, О.Р. Кулачковський, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Збірник наукових праць за матеріалами ХІV міжрегіональної наукової конференції “Актуальні питання біології та медицини”, м. Старобільськ, 22–23 грудня 2016 року. – С. 18–20.
 11. Боднарчук Н.О. Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез XI Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 20–23 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 21–22.
 12. Боднарчук Н.О. Вільнорадикальні процеси у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Матеріали VІ з’їзду Українського біофізичного. товариства, 28–30 травня 2015 р. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С. 14.
 13. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Аналіз змін Na+, K+-АТФазної активності зародків в’юна внаслідок впливу флуренізиду / Н.О. Панич, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції cтудентів та аспірантів, Львів, 23–27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 20–21.
 14. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Вплив флуренізиду на функціонування Na+, K+-АТФази зародків в’юна / Н.О. Панич, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // IV з’їзд Українського біофізичного товариства, Донецьк, 19–21 грудня, 2006 р. – Донецьк, 2006. – С.85–86.

 

Біографія

Народилася 12 грудня 1983 р. у Львові.

1991 – 2001 – навчалася у загальноосвітній школі № 91, м. Львів

2001 – 2006 – навчалася на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 – 2016 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду» (наук. керівник – проф. Санагурський Д.І.)