Дика Марія Василівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: mariya.dyka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання біологічних процесів, вплив фізичних факторів на біологічні системи.

Курси

Публікації

 1. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. Семочко, А.Б. Генега, М.В. Дика, А.В. Тарновська, Ю.Г. Шкорбатов , Д.І. Санагурський, О.М. Щебентовська, А.К. Костинюк // ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ. – 2020. – №2 (90). С. 30–35. http://ecpb.org.ua/archive/90/2/30
 2. Tymochko-Voloshyn R. / Correction of the functional state of 5-9-grade students at rural schools selected for special medical groups due to articular manifestations of connective tissue dysplasia in Ukraine/ Tymochko-Voloshyn R., Trach V., Boretsky Y., Dyka M. // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. -№17 (2). –  pp. 569-571.  https://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art86.pdf
 3. Beno Yu. Prooxidant–antioxidant system and change of alkaloids level in jimson weed (Datura stramonium L.) under the influence of static magnetic field/ Beno Yu., Zyn A., Brezvyn O,  Dyka M // AGRONOMY SCIENCE – 2017 .- VOL. LXXII (3) – pp. 51-59. (in Poland) https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/129
 4. Яремчук М. М. Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+–АТФ-ази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 97–108. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/132
 5. Яремчук М. М. Порівняльний аналіз впливу мікрохвильового випромінювання на активність Na+, K+–АТФази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М. В. Дика, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 32–38.
 6. Бено Ю.Й., Дика М.В., Скварко К.О. Аналіз впливу постійного магнітного поля середньої напруженості на схожість насіння дурману звичайного // Бiофiзичний вiсник Вип. 31 (1). 2014. С. 40-49.
 7. Яремчук М.М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.
 8. Бено Ю.Й. Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia Virginiana Alba (L.) Benth / Ю.Й. Бено, М.В. Дика, К.О. Скварко // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2013.– Т.7., № 2.– С. 65–74. https://doi.org/10.30970/sbi.0703.315
 9.  Отчич О. О. МЕМБРАНОЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗА ВПЛИВУ ГЕЛІЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ / О. О. Отчич, К. Д. Мажак, Г. А. Іванов, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2013.– Т.7., № 2.– С. 75–82. https://doi.org/10.30970/sbi.0702.291
 10. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.
 11. Dyka M.V. Тhe model of dynamics of membrane-related bioelectrical processes in early fish embryogenesis / M. V. Dyka, R. Y.Humetsky // Фізика живого.–2009. – № 17.
 12. Безкоровайний А. Мандзинець С., Целевич М., Дика М. Санагурський Д Дисперсійний аналіз впливу авермектинів на активність NA+, К+-АТФази мембран зародків в’юна in vitro // Збірник тез IV міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів 7-10 квітня, 2008. – С. 4.
 13. Романюк М.С., Отчич О.О., Отчич В.П., Дика М.В., Мажак К.Д. Особливості впливу гелій-неонового лазерного випромінювання на процеси перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в інтенсивній фазі хіміотерапії туберкульозу легень //Матеріали конференції «Молодь та поступ біології» , Львів, 7-10 квітня, 2008. – С.13-14.
 14. Тарновська А.В., Дика М.В., Санагурський Д.І. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний статус у зародків в’юна за умов впливу фторхінолонів // Наук. вісн. Львів. Нац. Акад. вет. Мед. ім. С.З.Гжицького. – 2004. – Т.6, №1. – Ч.2. – С.260-266.
 15. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Часовий тренд іонної провідності плазматичної мембрани в ранньому ембріогенезі в’юна (Misgurnus fossilis L.) // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1997.- Кн. 3. – С. 52-54.
 16. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Динаміка активного та пасивного транспорту Na+ та K+ через плазматичну мембрану зародків в’юна // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1998.- Кн. 4. – С. 190-192.
 17. Гойда О.А., Гумецький Р.Я., Дика М.В. Результати моделювання часового тренду мембранозв’язаних біоелектричних процесів в ранньому ембріогенезі в’юна // Проблеми патології в експерименті та клініці: Зб. наук. праць. – Львів: Світ, 1998.- т. ХIХ..-С. 96-101.
 18. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Модель динаміки мембранних провідностей Na+ та K+ в ранньому ембріогенезі в’юна. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.- Львів, 2000.- Вип. 25. – С. 8-10.

Біографія

У 1990 році вступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. Спеціалізувалась на кафедрі біофізики та математичних методів у біології. У 1995 році закінчила навчання в університеті з відзнакою. З 1995 року по 1998 рік продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі біофізики та ММБ. У березні 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження динаміки мембранозв’язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням комп’ютерного моделювання”. Вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики присвоєно  14 квітня 2011 року.

Вчений секретар Вченої ради біологічного факультету.

 

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Методичні матеріали

 1. Дика М.В., Тарновська М.М., Яремчук М.М., Генега А.Б., Санагурський Д.І. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / Навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2016. – 100 с.
 2. Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету) / Тарновська А.В., Галан М.Б., Целевич М.В., Дика М.В., Санагурський Д.І // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.

Дисперсійний аналіз

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!