Дика Марія Василівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: mariya.dyka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання біологічних процесів, вплив фізичних факторів на біологічні системи.

Публікації

 1. Turkina V. Initial assessment of the biological effects of hafnium tetrafluoride in rats following single intratracheal instillation / Turkina V., Pryzyhley H., Dyka M., Hrushka O., Kuzmiov B. // Current Topics in Toxicology. – 2021. – V.17 – pp. 69-77  http://www.researchtrends.net/tia/abstract.asp?in=0&vn=17&tid=50&aid=6781&pub=2021&type=3
 2. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. Семочко, А.Б. Генега, М.В. Дика, А.В. Тарновська, Ю.Г. Шкорбатов , Д.І. Санагурський, О.М. Щебентовська, А.К. Костинюк // ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ. – 2020. – №2 (90). С. 30–35. http://ecpb.org.ua/archive/90/2/30
 3. Tymochko-Voloshyn R. / Correction of the functional state of 5-9-grade students at rural schools selected for special medical groups due to articular manifestations of connective tissue dysplasia in Ukraine/ Tymochko-Voloshyn R., Trach V., Boretsky Y., Dyka M. // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. -№17 (2). –  pp. 569-571.  https://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art86.pdf
 4. Beno Yu. Prooxidant–antioxidant system and change of alkaloids level in jimson weed (Datura stramonium L.) under the influence of static magnetic field/ Beno Yu., Zyn A., Brezvyn O,  Dyka M // AGRONOMY SCIENCE – 2017 .- VOL. LXXII (3) – pp. 51-59. (in Poland) https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/129
 5. Яремчук М. М. Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+–АТФ-ази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 97–108. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/132
 6. Яремчук М. М. Порівняльний аналіз впливу мікрохвильового випромінювання на активність Na+, K+–АТФази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М. В. Дика, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 32–38.
 7. Бено Ю.Й., Дика М.В., Скварко К.О. Аналіз впливу постійного магнітного поля середньої напруженості на схожість насіння дурману звичайного // Бiофiзичний вiсник Вип. 31 (1). 2014. С. 40-49.
 8. Яремчук М.М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.
 9. Бено Ю.Й. Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia Virginiana Alba (L.) Benth / Ю.Й. Бено, М.В. Дика, К.О. Скварко // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2013.– Т.7., № 2.– С. 65–74. https://doi.org/10.30970/sbi.0703.315
 10.  Отчич О. О. МЕМБРАНОЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗА ВПЛИВУ ГЕЛІЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ / О. О. Отчич, К. Д. Мажак, Г. А. Іванов, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2013.– Т.7., № 2.– С. 75–82. https://doi.org/10.30970/sbi.0702.291
 11. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.
 12. Dyka M.V. Тhe model of dynamics of membrane-related bioelectrical processes in early fish embryogenesis / M. V. Dyka, R. Y.Humetsky // Фізика живого.–2009. – № 17.
 13. Безкоровайний А. Мандзинець С., Целевич М., Дика М. Санагурський Д Дисперсійний аналіз впливу авермектинів на активність NA+, К+-АТФази мембран зародків в’юна in vitro // Збірник тез IV міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів 7-10 квітня, 2008. – С. 4.
 14. Романюк М.С., Отчич О.О., Отчич В.П., Дика М.В., Мажак К.Д. Особливості впливу гелій-неонового лазерного випромінювання на процеси перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в інтенсивній фазі хіміотерапії туберкульозу легень //Матеріали конференції «Молодь та поступ біології» , Львів, 7-10 квітня, 2008. – С.13-14.
 15. Тарновська А.В., Дика М.В., Санагурський Д.І. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний статус у зародків в’юна за умов впливу фторхінолонів // Наук. вісн. Львів. Нац. Акад. вет. Мед. ім. С.З.Гжицького. – 2004. – Т.6, №1. – Ч.2. – С.260-266.
 16. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Часовий тренд іонної провідності плазматичної мембрани в ранньому ембріогенезі в’юна (Misgurnus fossilis L.) // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1997.- Кн. 3. – С. 52-54.
 17. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Динаміка активного та пасивного транспорту Na+ та K+ через плазматичну мембрану зародків в’юна // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1998.- Кн. 4. – С. 190-192.
 18. Гойда О.А., Гумецький Р.Я., Дика М.В. Результати моделювання часового тренду мембранозв’язаних біоелектричних процесів в ранньому ембріогенезі в’юна // Проблеми патології в експерименті та клініці: Зб. наук. праць. – Львів: Світ, 1998.- т. ХIХ..-С. 96-101.
 19. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Модель динаміки мембранних провідностей Na+ та K+ в ранньому ембріогенезі в’юна. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.- Львів, 2000.- Вип. 25. – С. 8-10.

Біографія

У 1990 році вступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. Спеціалізувалась на кафедрі біофізики та математичних методів у біології. У 1995 році закінчила навчання в університеті з відзнакою. З 1995 року по 1998 рік продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі біофізики та ММБ. У березні 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження динаміки мембранозв’язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням комп’ютерного моделювання”. Вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики присвоєно  14 квітня 2011 року.

Вчений секретар Вченої ради біологічного факультету.

 

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Методичні матеріали

 1. Дика М.В., Тарновська М.М., Яремчук М.М., Генега А.Б., Санагурський Д.І. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / Навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2016. – 100 с.
 2. Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету) / Тарновська А.В., Галан М.Б., Целевич М.В., Дика М.В., Санагурський Д.І // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!