Величко Оксана Іванівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-42-83, (032) 239-43-34

Електронна пошта: oksana.welychko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

– адаптивні стратегії та механізми захисту рослин за стресових умов;
– роль обміну Нітрогену в адаптації рослин конюшини лучної до умов нафтозабрудненого ґрунту;
– фіторемедіація нафтозабрудненого ґрунту за допомогою бобових рослин та ін.

Курси

Публікації

 • Величко О.І. Роль обміну Нітрогену в адаптації рослин конюшини лучної до умов нафтозабрудненого ґрунту // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2020.– Т. 14, № 1. – С. 105-118. DOI: 10.30970/sbi.1401.612
 • Довгаюк-Семенюк М.В., Величко О.І. Терек О.І.  Активність ферментів глутаматсинтазного шляху в рослинах Trifolium pratense L. за умов нафтового забруднення ґрунту // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50. – № 1. – С. 77-82. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2018_50_1_10
 • Бурда І., Шевчук О., Ільчишин О., Величко О. Перспективи використання рослин люцерни  хмелевидної з метою фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту // Біологічні студії – 2017.– Т. 11, № 3-4. – С. 87-88. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_3-4_74
 • Бльок Ю., Макар О., Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. Інтенсивність протеолізу у рослинах конюшини лучної за умов нафтозабрудненого ґрунту // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017.– Т. 11, № 3-4. – 2017. – С. 16-17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_3-4_10
 • Довгаюк-Семенюк М.В.,  Величко  О.І.,  Терек О.І.  Вміст низькомолекулярних нітрогеновмісних сполук у рослинах конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту  // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку. – К.: Логос, 2017. – С. 159-166.
 • Velychko O., Dovgaiuk-Semeniuk M., Terek O. Nitrogen metabolism in the red clover plants (Trifolium pratense L.) under the influence of oil polluted soil // Tanulmány kötetek Báthory-Brassai nemzetközi multidiszcipl. konf. “Kárpát-medencei versenyképesség”, május 19-20, 2016. – Budapest, Óbudai Egyetem, 2016. – 2 kötet. – P. 429-434. http://www.bbk.alfanet.eu/userspace/7bbk2016_minden/7BBK-2016_kiadvany_2_kotett-ISBN-978-615-5460-97-5.pdf
 • Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. Вміст вільних амінокислот у рослинах конюшини лучної за дії умовнафтозабрудненого ґрунту // Біологічні студії. – 2016. – Том 10, № 2. – С. 115-122. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1002.473
 • Terek O., Lapshyna O., Velychko O., Bunyo L., Dovgaiuk-Semeniuk M. Crude oil contamination and plants // Journal of Central European Green Innovation. – 2015. – V. 3. № 2. – Р. 175-184. https://ideas.repec.org/a/ags/hukrgr/206656.html
 • Довгаюк-Семенюк М.В., Величко О. І.,  Терек О.І. Вміст амонійного та нітратного нітрогену у рослинах конюшини лучної за дії нафтового забруднення ґрунту та підживлення фосфорно-калійними добривами  // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 1, (62). – С. 94-99. http://journal.chem-bio.com.ua/journal-number-2015/item/215-naukovi-zapiski-tnpu-seriya-biologiya-2015-1-62
 • Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. Вміст нітрогену в рослинах конюшини лучної (Trifolium pretense L.) за дії нафтового забруднення ґрунту і підживлення мінеральними добривами // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 365-371. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/5767
 • Величко О.І. Вплив бактеризації насіння активними штамами Rhizobium leguminosarum bv. trifoliiна нодуляційну здатність рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14 – С. 51–57. https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_14/index.htm
 • Величко О.І. Ефективність функціонування симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum – рослини сої у нафтозабрудненому ґрунті // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  – 2012. – Випуск 58.  – С. 150-157. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/58/3/16/16.pdf
 • Величко О.І. Фракційний склад білків у органах рослин сої, адаптованих до умов нафтозабрудненого ґрунту // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.04. – С. 91–96. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnltu_2012_22
 • Величко О.І. Морфологічна будова коренів люцерни та здатність до формування симбіозів з бульбочковими бактеріями у нафтозабрудненому ґрунті // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2011. – Т. 3. – Вип. 4. – С. 370–374. http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/BS_T3_V4_2011.pdf
 • Величко О.І. Вміст нітратного азоту в ґрунті та органах рослин сої за умов забруднення ґрунту нафтою // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 351–354.
 • Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Микієвич І. М., Величко О. І., Терек О. І. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Carex hirta L. // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4. – № 3. – С. 55–62. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/viewFile/443/446
 • Величко О., Сокол О., Терек О. Всисна сила клітин коренів рослин сої за екстремальних водних умов нафтозабрудненого ґрунту // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  – 2009. – Випуск 49.  – С. 203–207. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/58/3/16/16.pdf
 • Терек О.І., Величко О.І., Джура Н.М. Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 217–225.
 • Величко О., Терек О.  Вплив нафтового забруднення ґрунту на вміст аскорбінової кислоти та активність аскорбатоксидази в органах рослин люцерни округлої // Наук. вісн. Львів нац. акад. ветерин. медиц. та біотехнол. ім. С.З. Ґжицького. – Т. 10, № 3 (38). Част. 2. – 2008. С. 144–148.
 • Величко О.І., Яворська Н.Й., Терек О.І. Ріст та розвиток рослин люцерни в умовах забруднення нафтою ґрунту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні”. Оброшино, 2007. – С. 81–85.
 • Терек О.І., Джура Н.М., Величко О.І., Яворська Н.Й. Вміст аскорбінової кислоти в органах осоки шершавої, адаптованих до нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна – 2006. – Вип. 42. – С. 133–137.
 • Терек О.І., Величко О.І., Яворська Н.Й. Механізми адаптації проростків сої до стресових умов за дії регуляторів росту емістиму С та агростимулін // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – 2006. – Вип. 41. –  С. 132–136.
 • Величко О.І., Демків О.Т. Фітохром залежна фотоактивація  лазерним світлом проростання насіння Lepidium sativum L. //  Український  ботан.  журнал – 2003. – 60, № 1. – С. 81–88.
 • Величко О.І., Демків О.Т. Вплив лазерного опромінення насіння та проростків на активність карбоангідрази проростків Lepidium sativum L. // Фізіологія та біохімія культ. рослин. – 2003. – 35, № 1. – С. 22–28.
 • Величко О.І., Демків О.Т., Скварко К.О. Вплив передпосівного опромінення лазерним світлом на вміст хлорофілу та інтенсивність його флуоресценції // Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. біол. – 2002. – №3 (18). – С. 21–24.
 • Методичні вказівки до експериментальної роботи студентів-фітофізіологів / Укл.: О.І. Величко, О.І. Терек – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 38 с.
 • Патент на корисну модель 73287 Україна, МПК А01 В79/02 В09 С1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / Величко О.І., Романюк О.І., Джура Н.М., Терек О.І. заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012, Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель 72283 Україна, МПК А01С 1/100 А01С 1/02. Спосіб пророщування насіння рослин роду Carex L. Cyperaceae Juss / Данилик І.М., Величко О.І., Терек О.І.; заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201201806; заявл. 17.02.2012; опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15.

Біографія

1971 р. – народилася у місті Сколе Львівської області.

ОСВІТА
2015 р. – присвоєння вченого звання доцента;
2012 р. – присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
2004 р. – отримання наукового ступеня кандидата біологічних наук (захистила дисертацію “Рецепція і первинні етапи трансдукції сигналу лазерного світла насінням та проростками крес-салату”);
1988 –1993 рр. – навчання на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка; за дипломом – біолог, фізіолог рослин;
1978 – 1988 рр. – навчання у Сколівській середній школі № 1; за успіхи у навчанні відзначена золотою медаллю.

РОБОТА
2013 р. – даний час – доцент кафедри фізіології та екології рослин
2007 – 2011 рр. – асистент й доцент кафедри фізіології та екології рослин за сумісництвом
1993 – 2014 рр. – на посадах від інженера до старшого наукового співробітник науково-дослідної частини ЛНУ імені Івана Франка

Проекти

Тема 0117U000893 у межах робочого часу викладачів Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів” (01.2017-12.2021).

Відповідальний виконавець держбюджетної теми БР-141П „Використання рістстимулюючих бактерійних добрив для інтенсифікації процесу фіторемедіації нафтозабруднених грунтів” (2013-2014).

Відповідальний виконавець держбюджетної теми БР-83П „Застосування рослинних тест-систем для еколого-токсикологічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації” (2011-2012).

Методичні матеріали

 • Великий практикум з фізіології та біохімії рослин. Розділ 1. Обмін Нітрогену в рослинах / В.І. Баранов, О.І. Величко, Л.І. Карпінець – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 97 с.
 • Методичні вказівки до експериментальної роботи студентів-фітофізіологів / Укл.: О.І. Величко, О.І. Терек – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 38 с.