Величко Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394283

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

природа адаптації рослинних організмів до екстремальних умов існування, зокрема, до умов ґрунту, забрудненого нафтою; особливості формування й функціонування симбіозів бульбочкових бактерій з бобовими рослинами у нафтозабрудненому ґрунті; перспективи очищення ґрунтів від забруднення нафтою біотичними способами та ін.

Курси

Публікації

 • Velychko O. Nitrogen metabolism in the red clover plants (Trifolium pratense L.) under the influence of oil polluted soil / Velychko O., Dovgaiuk-Semeniuk M., Terek O. // Tanulmány kötetek Báthory-Brassai nemzetközi multidiszcipl. konf. “Kárpát-medencei versenyképesség”, május 19-20, 2016. – Budapest, Óbudai Egyetem, 2016. – 2 kötet. – P. 429-434.
 • Довгаюк-Семенюк М. Вміст вільних амінокислот у рослинах конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту / Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2016. – Том 10, №2. – С. 115-122.
 • Terek O. Crude oil contamination and plants / Terek O., Lapshyna O., Velychko O., Bunyo L., Dovgaiuk-Semeniuk M. // Journal of Central European Green Innovation. – 2015. – V. 3. № 2. – Р. 175-184.
 • Довгаюк-Семенюк М.В. Вміст амонійного та нітратного нітрогену у рослинах конюшини лучної за дії нафтового забруднення ґрунту та підживлення фосфорно-калійними добривами / М. В. Довгаюк-Семенюк, О. І. Величко, О. І. Терек // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 1, (62). – С. 94-99.
 • Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. Вміст нітрогену в рослинах конюшини лучної (Trifolium pretense L.) за дії нафтового забруднення ґрунту і підживлення мінеральними добривами // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 365-371.
 • Величко О.І. Вплив бактеризації насіння активними штамами Rhizobium leguminosarum bv. trifoliiна нодуляційну здатність рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 32. – С. 24–31.
 • Величко О.І. Ефективність функціонування симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum – рослини сої у нафтозабрудненому ґрунті // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  – 2012. – Випуск 58.  – С. 150-157.
 • Величко О.І. Фракційний склад білків у органах рослин сої, адаптованих до умов нафтозабрудненого ґрунту // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.04. – С. 91–96.
 • Величко О.І. Морфологічна будова коренів люцерни та здатність до формування симбіозів з бульбочковими бактеріями у нафтозабрудненому ґрунті // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2011. – Т. 3. – Вип. 4. – С. 45–49.
 • Величко О.І. Вміст нітратного азоту в ґрунті та органах рослин сої за умов забруднення ґрунту нафтою // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 351–354.
 • Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Микієвич І. М., Величко О. І., Терек О. І. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Carex hirta L. // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4. – № 3. – С. 55–62.
 • Величко О., Сокол О., Терек О. Всисна сила клітин коренів рослин сої за екстремальних водних умов нафтозабрудненого ґрунту // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  – 2009. – Випуск 49.  – С. 203–207.
 • Терек О.І., Величко О.І., Джура Н.М. Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 217–225.
 • Величко О., Терек О.  Вплив нафтового забруднення ґрунту на вміст аскорбінової кислоти та активність аскорбатоксидази в органах рослин люцерни округлої // Наук. вісн. Львів нац. акад. ветерин. медиц. та біотехнол. ім. С.З. Ґжицького. – Т. 10, № 3 (38). Част. 2. – 2008. С. 144–148.
 • Величко О.І., Яворська Н.Й., Терек О.І. Ріст та розвиток рослин люцерни в умовах забруднення нафтою ґрунту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні”. Оброшино, 2007. – С. 81–85.
 • Терек О.І., Джура Н.М., Величко О.І., Яворська Н.Й. Вміст аскорбінової кислоти в органах осоки шершавої, адаптованих до нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна – 2006. – Вип. 42. – С. 133–137.
 • Терек О.І., Величко О.І., Яворська Н.Й. Механізми адаптації проростків сої до стресових умов за дії регуляторів росту емістиму С та агростимулін // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – 2006. – Вип. 41. –  С. 132–136.
 • Величко О.І., Демків О.Т. Фітохром залежна фотоактивація  лазерним світлом проростання насіння Lepidium sativum L. //  Український  ботан.  журнал – 2003. – 60, № 1. – С. 81–88.
 • Величко О.І., Демків О.Т. Вплив лазерного опромінення насіння та проростків на активність карбоангідрази проростків Lepidium sativum L. // Фізіологія та біохімія культ. рослин. – 2003. – 35, № 1. – С. 22–28.
 • Величко О.І., Демків О.Т., Скварко К.О. Вплив передпосівного опромінення лазерним світлом на вміст хлорофілу та інтенсивність його флуоресценції // Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. біол. – 2002. – №3 (18). – С. 21–24.

     Патенти:

 • Патент на корисну модель 73287 Україна, МПК А01 В79/02 В09 С1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / Величко О.І., Романюк О.І., Джура Н.М., Терек О.І. заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012, Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель 72283 Україна, МПК А01С 1/100 А01С 1/02. Спосіб пророщування насіння рослин роду Carex L. Cyperaceae Juss / Данилик І.М., Величко О.І., Терек О.І.; заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201201806; заявл. 17.02.2012; опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15.

Біографія

Народилася 22 травня 1971 року у місті Сколе Львівської області. Середню освіту отримала у Сколівській середній школі № 1, відзначена золотою медаллю. Упродовж 1988–1993 рр. навчалась на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. За дипломом – біолог, фізіолог рослин. Захистила кандидатську дисертацію “Рецепція і первинні етапи трансдукції сигналу лазерного світла насінням та проростками крес-салату” (2004). Працювала у науково-дослідній частині ЛНУ імені Івана Франка на посадах: інженера (1993-2004); молодшого наукового (2005-2009), наукового (2009-2010) та старшого наукового співробітника (з 2011року). З 2007 року працює на кафедрі фізіології та екології рослин: упродовж 2007-2011 рр. – асистент й доцент кафедри за сумісництвом, з 2013 року – на штатній посаді доцента кафедри. У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 2015 році – вчене звання доцента.

          Є членом і секретарем Львівського відділення Українського товариства фізіологів рослин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!