Ліквідація академічної заборгованості груп БЛБ-25 і БЛБ-26

23.07.2021 | 00:56

Шановні студенти!
Ліквідація академічної заборгованості за формою № К
із навчальної дисципліни БІОХІМІЯ; для студентів ІІ курсу груп БЛБ-25 і БЛБ-26 відбудеться
 у вівторок (27.07.2021 року) о 9.00 в аудиторії 319.

ВИМОГИ:
1) Оформити та принести на перевірку робочий зошит згідно переліку лабораторних тем:
1. Дослідження загальних властивостей ферментів (Механізми біохімічних реакцій: навч.
посібник, с. 116-119).
2. Визначення концентрації глюкози у крові глюкозооксидазним методом та виявлення
глiцеральдегiд-3-фосфатдегiдрогенази (Механізми біохімічних реакцій: навч. посібник, с.
201-202).
3. Кінетична характеристика ліпази (Механізми біохімічних реакцій: навч. посібник, с. 225).
4. Визначення активності АлАт та АсАТ у сироватці крові щурів (Механізми біохімічних
реакцій: навч. посібник, с. 254-255).
2) Підготувати реферат згідно наведеного списку питань і списку студентів.
Вимоги до рефератів:
1. Реферат має бути акуратно написаний від руки на аркушах А4.
2. Структура реферату:
 Титульна сторінка.
 Зміст.
 Основна частина (мінімум 3 сторінки) з хімічними рівняннями та
пертвореннями.
 Підсумки (висновки).
 Список використаної літератури.

Студент, який здає реферат, має вільно володіти текстом реферату, коротко
його розповідати, давати відповіді на питання!!!

Перелік тем рефератів з курсу
“БІОХІМІЯ”

для студентів ІІ курсу денної форми навчання (групи БЛБ-25 і БЛБ-26)

№ Прізвище студента Теми рефератів
1 Єгенмедов Г. 1. Регуляторні (алостеричні) ензими: алостеричний центр,

речовини-ефектори.
2. Катаболізм піримідинових нуклеотидів – ЦМФ.

2 Маметбердієв М. 1. Множинні молекулярні форми ензимів. Способи утворення та

біологічні властивості ізоензимів. Характеристика
лактатдегідрогенази.
2. Біосинтез дАТФ.

3 Фуркатова Д. 1. Перетравлення складних вуглеводів. Гідроліз полісахаридів у
дванадцятипалій кишці. Хімізм реакцій за участі α-амілази, γ-
амілази і аміло-1,6-глікозидази. Гідроліз дисахаридів у тонкому
кишечнику. Хімізм реакцій за участі дисахараз.
2. Біосинтез дТТФ.

4 Акбаєв Д. 1. Загальна характеристика гліколізу. Хімізм реакцій гліколізу.

Протікання гліколізу за анаеробних умов.
2. Катаболізм піримідинових нуклеотидів – ЦМФ.
5 Атаєв Б. 1. Цикл трикарбонових кислот. Характеристика

піруватдегідрогеназного комплексу. Будова та значення коензиму
А.
2. Утворення транспортних форм аміаку. Глюкозо-аланіновий цикл.
6 Газаков М. 1. Човникові механізми перенесення відновленого НАД + із

цитоплазми у мітохондрії.
2. Розщеплення нуклеїнових кислот у травному тракті.
7 Газакова О. 1. Хімізм реакцій глікогенезу. Особливості синтезу глікогену за

участі глікогеніну.
2. Біосинтез ГТФ.

8 Гелдієва Ч. 1. Перетравлення триацилгліцеролів у кишковому тракті. Роль

жовчних кислот.
2. Обмін аміаку: джерела аміаку, сполуки, які зв’язують аміак,
способи виведення аміаку з організму.

9 Какамирадов Я. 1. Ферментативні реакції β-окиснення жирних кислот. Енергетична

цінність окиснення жирних кислот.
2. Порушення метаболізму нуклеотидів.

10 Комекова Д. 1. Ліпогенез – особливості синтезу вищих жирних кислот.
Особливості будови синтази вищих жирних кислот. Хімічні
реакції синтезу вищих жирних кислот.
2. Внутрішньоклітинне розщеплення нуклеїнових кислот.
11 Ровшанов Т. 1. Біосинтез триацилгліцеридів в ентероцитах та в адипоцитах.
2. Катаболізм піримідинових нуклеотидів – УМФ і дТМФ.

12 Сабиров Г. 1. Біосинтез холестеролу. Утворення мевалонової кислоти із ацетил-

КоА. Синтез холестеролу із мевалонової кислоти.

13 Халдурдиєв М. 1. Особливості білкового обміну. Азотистий баланс. Розщеплення
білків у шлунку. Активація пептидгідролаз у кишечнику.
Розщеплення білків у кишечнику.
2. Біосинтез ЦТФ.
3. Енергетичний баланс повного окиснення глюкози за аеробних
умов.

14 Хожамаммедов Н. 1. Реакції альфа-декарбоксилювання амінокислот. Утворення та
значення біологічно активних амінів на прикладі серотоніну та
гістаміну.
2. Катаболізм пуринових нуклеотидів (АМФ і ГМФ).

15 Хоммодов М. 1. Типи декарбоксилювання амінокислот. Хімізм реакцій.

2. Біосинтез УТФ.
3. Характеристика ензимів класу Оксидоредуктази. Значення НАД + і
НАДФ + , утворення їхніх відновлених форм.

16 Шаніязов С. 1. Реакції дезамінування амінокислот. Реакції прямого та непрямого

окиснювального дезамінування амінокислот.
2. Визначення типу інгібування ензимів. Безконкурентне
інгібування ензимів.
3. Біосинтез фосфогліцероліпідів de novo.