“Молодь і поступ біології”: Біофізика

28.04.2020 | 13:53

Успішно розпочала онлайн роботу секція Біофізики, Фізіології людини і тварин, біомедицини.

Розпочали засідання секції з біофізичних робіт. Заслухали доповіді:

Зоркот Л., (Котик О., Котлярова А., Марченко С.) Вплив мідокалму і дипрофолу на
високопровідні катіонні канали ядерної мембрани (Інститут фізіології імені О. О.
Богомольця НАН України, Київ, Україна):

Капран С., (Попович М., Шалай Я., Гренюх В., Бабський А.) Зміни мембранного
потенціалу мітохондрій клітин лімфоми за дії похідного тіазолу піразолопіримідину
(Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна):

1Куришева О., (2Красненков Д., 1Довбешко Г. ) Порівняльний аналіз ІЧ-Фур’є
спектрів венозної крові пацієнтів різних вікових груп (1 Відділ фізики біологічних систем,
Інститут фізики НАН України, 2 Відділ епігенетики, Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, Київ, Україна):

1Політило О., (2Фінюк Н., 1Попович М., 1Шалай Я., 3Мітіна Н., 3
Заіченко О., 2Стойка Р., 1 Бабський А.) Цитотоксичність похідного тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями (1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2 Інститут біології клітини НАН України, 3Національний університет «Львівська Політехніка», Львів, Україна):

Распопіна А., (Гарасим Н., 1 Зинь А., Санагрський Д.І.) Дія гістаміну на еритроцити
щурів (Львівський національний університет імені Івана Франка, 1Львівський науководослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Львів, Україна):

Сова Н., (Шалай Я., Тимофєєв О., Гренюх В., Бабський А.) Вплив нового похідного
2-аміно-5-бензилтіазолу на ультраструктуру клітин лімфоми (Львівський національний
університет імені Івана Франка, Львів, Україна):

Тимофєєв О., (Шалай Я.) Перспективи математичного моделювання процесів
пероксидного окиснення ліпідів у ракових клітинах (Львівський національний університет
імені Івана Франка, Львів, Україна):

Vidybida A., Shchur O. Information reduction in a reverberatory neuronal network through
convergence to complex oscillatory firing patterns (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics,
Kyiv, Ukraine):

Грондзаль В., Гарасим Н., Боднарчук Н., 1Безкоровайний А., Санагурський Д.
Вміст супероксидного аніон-радикалa у плазмі крові щурів за впливу гістаміну та кверцетину
(Львівський національний університет імені Івана Франка, 1Львівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України, Львів, Україна):

Усні доповіді

1 місце

1) Зоркот Л., Котик О., Котлярова А., Марченко С. Вплив мідокалму і дипрофолу на високопровідні  катіонні  канали  ядерної  мембрани  (Інститут  фізіології  імені  О.  О. Богомольця НАН України, Київ, Україна).

2) Куришева  О.,  Красненков  Д.,  Довбешко  Г.  Порівняльний  аналіз  ІЧ-Фур’є спектрів  венозної  крові  пацієнтів  різних  вікових  груп  (Відділ  фізики  біологічних  систем, Інститут  фізики  НАН  України,  Відділ  епігенетики,  Інститут  геронтології  ім.  Д.  Ф. Чеботарьова НАМН України, Київ, Україна).

2 місце

 1) Капран  С.,  Попович М.,  Шалай  Я., Гренюх  В.,  Бабський  А.  Зміни  мембранного потенціалу  мітохондрій  клітин  лімфоми  за  дії  похідного  тіазолу  піразолопіримідину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

2) Тимофєєв  О.,  Шалай  Я.  Перспективи  математичного  моделювання  процесів пероксидного окиснення ліпідів  у ракових клітинах (Львівський  національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

3 місце:

1) Політило О., Фінюк Н., Попович М., Шалай Я., Мітіна Н., Заіченко О., Стойка Р.,  Бабський А.  Цитотоксичність  похідного  тіазолу  в  комплексі  з  нанорозмірними полімерними носіями (1Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут біології клітини НАН України, 3Національний університет «Львівська Політехніка», Львів, Україна).

Стендова доповідь

1 місце

Грондзаль  В.,  Гарасим  Н.,  Боднарчук  Н.,  1Безкоровайний  А.,  Санагурський  Д. Вміст супероксидного аніон-радикалa у плазмі крові щурів за впливу гістаміну та кверцетину (Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка,  Львівський  науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Львів, Україна).