Виробнича практика БЛБМ-16 (кафедра біохімії)

21.06.2022 | 09:30

Організаційна зустріч, щодо проходження виробничої практики студентів кафедри біохімії групи БЛБ-34 відбудеться 22.06.2022 о 12.00 за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arGvr7hULZLzlTB22sulfxcRE0kjcBdr9k1sTP9eF22w1%40thread.tacv2/1655792508158?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d