Стрес: біологічні та соціальні аспекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Бура М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Мета: отримання майбутніми фахівцями знань про такий феномен як стрес, який дає можливість організмам пристосовуватися до різних форм середовища за рахунок універсального комплексу нейрогуморальних реакцій.

Завдання: студенти повинні опанувати основні принципи і теоретичні положення; вміти пояснити взаємозв’язок психічного і біологічного аспектів функціонування живих систем; вивчити біологічні проблеми стресу, пов’язані з фізичними та фізико-хімічними механізмами взаємодій, що лежать в основі біологічних процесів, молекулярних основ структури та функціонування субклітинних утворів, вміти виявляти загальні обміну речовин і енергії на рівні клітини, ідентифікувати шляхи та механізми трансформації різних видів енергії в живих системах. Акцентується увага на ролі особистості,  її  індивідуальних відмінностей в реагуванні, у розвитку і подоланні стресу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

 • основніпоняття, теорії та моделістресу;
 • класифікацію та характеристики стресових ситуацій;
 • особливості механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • фізичнізакономірностіруху кровів серцево-судинній системі та методи, що дозволяють оцінитироботусерця;
 • сутність особливості протіканнязбудженняпо нервовомуволокні;
 • основиперетворенняенергіївживомуорганізмі;
 • фундаментальну ісучаснубіологічнулітературу.

вміти :

 • застосовувати знання у практичній діяльності;
 • вирішувати тестові завдання;
 • володіти основами системного підходу до аналізу стресових явищ;
 • застосовувати на практиці знання механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • уміти синтезувати знання в нових ситуаціях;
 • реферувати, оформляти і презентувати усні доповіді
 • уміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Рекомендована література

Базова

 1. Боярчук О. Д. Біохімія стресу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Боярчук ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ  : Вид-во ДЗ  «ЛНУ  імені Тараса Шевченка», 2013. – 177 с.
 2. Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс  и  профилактика / Ф. З. Меерсон. – М. : Наука, 1981. – 278 с.
 3. Меерсон Ф. З. Адаптационная  медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации / Ф. З. Меерсон. – М. : Hypoxia med., 1993. – 331 с.
 4. Меерсон Ф. З. Адаптация  к  стрессорным  ситуациям  и физическим нагрузкам  / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. – М.  : Медицина, 1988. – 256 с.
 5. Наугольник Л.Б. Психологія стресу / Л.Б Наугольник. – Курс лекцій – Л.: Ліга- Прес, 2013. – 130 с.
 6. Околітенко Н.І. Основи системной біології / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський – К.: Либідь. – 2005 – 358с.
 7. Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность  и  адаптація. / М.:  Наука, 1984. – 193 с. [Електронрий ресурс]: Режим досупу: http://www.twirpx.com/file/363449/
 8. Селье Г. Стресс без дистресса. / Селье Г. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rulit.net/books/stress-bez-distressa-read-15443-1.html
 9. Физиология адаптационных процессов. Руководство по физиологии /Под ред. П.Г. Костюка и др. М., 1986. – 635 с.

 Доподаткова

 1. Введение в биохимическую экологию : учеб. пособие / В. П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. – Иркутск : Издво Иркут. гос. унта, 2007. – 159 с.
 2. Владимиров Ю.И., Аргаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука. – 1972. – 252 с.
 3. Гойда Е.А. Биофизические аспекты раннего онтогенеза животных. – К.: Наукова думка. – 1993. – 224 с.
 4. Китаев-Смык Л.А.  Психология  стресса  Психологическая  антропология стресса. – М.: Академический Проект, 2009. – 943 с.
 5. Клевець М.Ю. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем. – В кн.: Фізіологія людини і тварин: Навч. пос. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – С.168-188.
 6. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. / Стівен Р. Кові; пер.  з  англ. О. Любенко. – Харків: Книжковий  клуб «Клуб  сімейного  дозвілля», 2012. – 384 с.
 7. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 567 с.
 8. Лазарус Р.  Теория  стресса  и  психофизиологические  исследования // Эмоциональный стресс. – Л., 1970.
 9. Санагурський Д.І. Об’єкти біофізики: Монографія. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 522 с.
 10. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии: Учебное пособие. – М.: Университетская книга, 2005 – 240 с.
 11. Шабанов Д. А., Кравченко М. А. Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 292 с.
 12. Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств-аналізаторов. – Москва: Высш. шк., 1973. – 304 с.
 13. Клевець М.Ю. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем. – В кн..: Фізіологія людини і тварин: Навч. пос. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – С.168-188.
 14. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. – М.: Мир, 1974. – 552 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус