Бура Марта Володимирівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032 23 94 790

Електронна пошта: marta.bura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Дослідження молекулярних механізмів дії фізичних та хімічних екзогенних чинників (в тому числі, новосинтезованих речовин) на функціонування мембранних систем активного транспорту ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу

Дис… канд. біол. наук “Функціонування Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в’юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів”, 2004 р.. Спеціальність 03.00.4 – біофізика. Науковий кервник проф. Д.І. Санагурський.

Науковий керівник кандидатської дисертації аспіранта Здвіжкова Ю.М. (2012-2014) «Вплив нанорозмірних полімерів на зародкові процеси в’юна Misgurnus fossilis L.».

Публікації

Автор та співавтор понад 200 наукових публікацій.
Навчальні посібники:

 

 1. Бура М.В., Санагурський Д.І. Біофізика сенсорних систем навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Бура М.В., Санагурський Д.І.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  2014. – 192 c. – (Серія «Біологічні Студії») (№1/11-17365 від 13.11.13), Посібник з грифом МОН України.
 2. Тарновська А.В. Практикум з біофізики: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Тарновська, М.Б. Галан, Н.П. Головчак, М.В. Бура, Санагурський Д.І. // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 3. Целевич М.В. Екологічна інформація: джерела, методи та шляхи отримання. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 170 с.
Наукові статті:
 1. Грицай І., Мандзинець С.М., Бура М.В. Вплив фториду натрію на розвиток та виживання зародків в’юна // Біофізичний вісник. – 2022. – Вип.47. – С. 13-26.https://doi.org/10.26565/2075-3810-2022-47-02(Scopus)
 2. Бура М.В. Енергія активації Na+, K+-АТФази ембріонів в’юна / М.В. Бура // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2020. – Вип. 1 (89). – С. 44–49. Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»;
 3. Данилюк О.М. Біологічні аспекти впливу поліетиленгліколю та його похідних на клітинному рівні / О.М. Данилюк, М.В. Бура // ЛІКИ – ЛЮДИНІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. / у 2-х т., 12-13 березня 2020 р. – Х.: НФаУ, 2020. – Т. 1. – С. 158-168.
 4. Шеремета М. Б. Модифікація полімером Na+, K+-АТФ-азної активності ембріональних клітин в’юна за зміни рн середовища інкубації / М. Б. Шеремета, С. М. Мандзинець, М. В. Бура, О. С. Заіченко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2018. – Вип. 82 (2). – С. 71–76. Журнал внесений до переліку наукових фахових видань україни, категорія «Б»; https://doi.org/10.25040/ecpb2018.02.071
 5. Мазур В. Процеси перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії похідного поліетиленгліколю / В. Мазур, Ю. Здвіжков, С. Мандзинець, М. Бура, О. Заіченко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2017. – Вип. 76. – С. 15–22. Web of Science.
 6. Романюк М.С. Температурна залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФазою ембріональних клітин в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу He-Ne лазера / М.С. Романюк, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин.  – 2016. – Т. 18, №2.– С. 88-93. http://dx.doi.org/10.15407/animbiol18.02.088
 7. Романюк М.С. Часова залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФази ембріональних клітин в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу He-Ne лазерного випромінювання / М.С. Романюк, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – №3 (71). – с. 13–19.
 8. Яремчук М. Особливості гідролізу АТФ Na+/K+-АТФ-азою мембран зародків в’юна за дії випромінювання частоти мобільного зв’язку / Яремчук М., Мандзинець С., Бура М., Гарасим Н., Санагурський Д. // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 68. – С. 233–243.
 9. Семочко О. Активність Na+, К+-АТФ-ази плазматичних мембран зародків в’юна за впливу зеленого випромінювання / О. Семочко, М. Бура, С. Мандзинець, Д. Санагурський // Вісник Львівського  університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 68. – С. 304–310.
 10. Генега А. Дисперсійний аналіз впливу амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Na+/K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна / Генега А., Бура М., Санагурський Д. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 68. – С. 91–96.
 11. Багдай А. Морфологічні аспекти впливу новосинтезованих полімерів на розвиток зародків та личинок в’юна упродовж раннього ембріогенезу /А. Багдай, Ю. Здвіжков, С. Мандзинець, М. Бура // Вісник Львівського  університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 68. – С. 69–77.
 12. Здвіжков Ю. Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень / Здвіжков Ю., Бура М. // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 3-20.
 13. Romaniuk М.S. The influence of low-intensity laser irradiation on the loach embryo cells / М.S. Romaniuk, M.V. Вura, S.M. Mandzynets, O.R. Kulachkovsky [et al.] // Cytology and Genetics. – 2014. – Vol. 48, № 3. – Р. 43-47. DOI: 10.3103/S0095452714030098
 14. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний Вісник – 2013. – Вип. 30 (2). – C. 95-101.
 15. Здвіжков Ю.С. Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності NA+, К+-АТФ-АЗИ зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу / Здвіжков Ю.С., Мандзинець С.М., Рябцева А.О., Бура М.В., Заіченко О.С. // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний Вісник – 2013. – Вип. 30 (2). – C. 42-52.
 16. Семочко О.М. Вплив випромінювання синього та зеленого спектра на процеси ліпопероксидації зародків в’юна / О.М. Семочко, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський, Я.П. Ференсович // Фізика живого. – 2012. –Т. 19, № 2. – С. 24–31.
 17. Яремкевич О.C. Вплив похідних тіосульфокислот на транспортні системи зародків холоднокровних / Яремкевич О.C., Бура М.В., Мандзинець С.М., Лубенець В.І., Санагурський Д.І., Новіков В. // Фізика живого . – 2012. – Т. 19, No1. – С. 70-77.
 18. Зинь А.Р. Сумарна активність Ca2+, Mg2+-АТФази мембран зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію /А.Р. Зинь, Н.П. Головчак, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – №2. – С. 39-44.
 19. Семочко О.М. Аналіз впливу синього світла на Na, K+-залежної Mg2+-активованої АТФази плазматичних мембран зародків вюна / Семочко О.М., Мандзинець С.М., Бура М.В., М. Б. Галан, Ференсович Я.П., Санагурський Д.І. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – №4. – С. 25-33.
 20. Зинь А.Р. АКТИВНІСТЬ Nа+K+-АТФ-ази МЕМБРАН ЗАРОДКІВ В’ЮНА ВПРОДОВЖ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ ЗА ДІЇ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ / Зинь А.Р., Мандзинець С.М., Головчак Н.П., Бура М.В., Санагурський Д.І. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2011. – Т.5, № 3. – С. 59–66.
 21. Здвіжков Ю.С. Дисперсійний аналіз впливу поверхнево-активного полімеру на Na, K+-АТФазну активність зародків в’юна за умов дослідження in vitro / Здвіжков Ю.С., Мандзинець С.М., Заіченко О.С., Бура М.В. // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3, Вип. 3. – С. 216-221.
 22. Семочко О.М. Вплив випромінювання синього та зеленого спектра на процеси ліпопероксидації зародків в’юна / Семочко О.М., Мандзинець С.М., Бура М.В., Санагурський Д.І., Ференсович Я.П. // Фотобіологія та фотомедицина. – 2011. – Т. VIII, №2. – С. 82–87.
 23. Генега А.Б. Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Na, K+-АТФази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна / А.Б. Генега, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, О.С. Яремкевич, Д.І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний Вісник – 2011. – Вип. 26 (1). – C. 25–33.
 24. Боднарчук Н.О. Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних / Н.О. Боднарчук, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, №1–2. – С. 48–59.
 25. Яремкевич О. Дисперсійний аналіз впливу похідних тіосульфокислот на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна за умов дослідження in vitro / Яремкевич О., Поліщук І., Мандзинець С., Бура М., Санагурський Д., Лубенець В., Новіков В. // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Біол. – 2011. – Вип. 54. – С. 38–46.
 26. Романюк М.С. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання різної експозиції на активність Na+, K+-атфази зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу / Романюк М.С., Мандзинець С.М., Бура М.В., Санагурський Д.І. // Фотобіологія та фотомедицина. – 2011. – Т. VIII, №1. – С. 76–83.
 27. Mandzynets S. M. Effect of Avermectin on the Ultrastructural Characteristics of Loach Embryos / S.  M. Mandzynets, O. R. Kulachkovskii, and M. V. Bura // Cytology and Genetics. – 2011. – Т. 45, №5. – P. 318–323.
 28. Яремкевич О.C. Вплив 4-толуентіосульфонату калію на мембранний потенціал та АТР-азну активність плазматичної мембрани зародків в’юна / Яремкевич О.C., Бура М.В., Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Лубенець В.І., Санагурський Д.І., Новіков В.П. // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, №6. – С. 42–51.
 29. Генега А.Б. Особливості впливу нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на Na+, К+-АТФ-азну активність зародків в’юна in vitro / А.Б. Генега, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, О.С. Яремкевич та інш. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, №3. – С. 31–44.
 30. Генега А.Б. Швидкість поглинання кисню зародків в’юна за умов впливу амінокислотних похідних нафтохінону / А.Б. Генега, О.С. Яремкевич, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.Д. Остапів, Д.І. Санагурський // Фізика живого. –2010 – Т. 18, No1. – С.27–30.
 31. Бура М. Розвиток зародків і личинок в’юна misgurnus fossilis за умов впливу низькоінтенсивного гелій-неонового випромінювання / М. Бура, С. Мандзинець, М. Темник, Н. Головчак, Д. Санагурський // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 59–68.
 32. Семочко О.М. Морфологічні зміни зародків та личинок в’юна Misgurnus fossilis L. за дії світлодіодів із синім типом світла / О. М. Семочко, М. В. Бура, С. М. Мандзинець, Я. П. Ференсович, О. І. Білий, Д. І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник – 2010. – Вип. 1 (24). – С. 103–110.
 33. Яремкевич О. Зміни динаміки мембранного потенціалу зародків в’юна під впливом тіосульфонатів / О. Яремкевич, М. Бура, С. Мандзинець, В. Лубенець, В. Новіков, Д. Санагурський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2009. – № 644. – С. 78–85.
 34. Головчак Н.П. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна за дії низькоінтенсивного лазерного опромінення / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, М.В. Бура, М.С. Романюк,Д.І. Санагурський // Фізика живого. – 2009. – Т. 17, № 1. – С. 76–81.
 35. Бура М.В. Вплив рН середовища на активність Na+, K+-АТФази в’юна Мisgurnus fossilis L. впродовж раннього ембріогенезу / М.В. Бура М.В. // Фізика живого. – 2009. – Т. 17, No2. – С.44–48.
 36. Мандзинець С.М., Целевич М.В., Санагурський Д.І. Аналіз впливу двох макроциклічних лактонів на активність Na+, K+– залежної, Mg2+-активованої АТФази зародків в’юна / С.М. Мандзинець, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський  // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2008. – T. 3, № 47 – С. 19-24.
 37. Целевич М.В. Кінетичні характеристики Na+, K+-АТФази клітин зародків в’юна / М.В. Целевич, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник – 2008. – Вип. 1 (20). – С. 28-36.
 38. Тарновська А.В. Комплексна оцінка впливу флюміквілу на морфофункціональні та біофізичні характеристики зародків в’юна впродовж ембріогенезу / А.В. Тарновська, А.Р. Зинь, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Acta Medica Leopoliensia. – 2008. – Т. 14, №1-2. – С. 97-104.
 39. Яремкевич О. Na+, К+-АТФ-азна активність зародків в’юна in vitro за впливу поверхнево активного полімеру // О. Яремкевич, Перун М., М.Целевич та інш. // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 32-41.
 40. Целевич М.В. Вплив катіонів двовалентних металів на базальну Mg2+-АТФ-азну активність плазматичних мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2008. – Т. 2, №1. – С. 59-68.
 41. Tselevich M. V. Features of the ultrastructure of loach embryos under the influence of norfloxacin // Cytology and Genetics. – 2008. – Т. 42, №2. – P. 96-101.
 42. Целевич М.В. Морфофункціональні та біофізичні параметри зародків в’юна за умов впливу флюміквілу / М.В. Целевич, А.В. Тарновська, Д.І. Санагурський  // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – №1. – С. 25-34.
 43. Мандзинець С.М. Зміни ферментативної активності Na+, K+–помпи зародків риб за умов впливу івермектину / С.М. Мандзинець, М.В. Целевич, Д.В .Янович, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2007. – Т. 9, №1-2. – С. 217-221.
 44. Целевич М.В. Катіонна специфічність Nа+, К+-АТФази мембран зародків в’юна / М.В. Целевич, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський  // Медична біохімія. – 2007. – Т. 9, №2. – С. 24-28.
 45. Целевич М. Аналіз змін Ca2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна внаслідок впливу катіонів двовалентних металів / Целевич М., Фафула Р., Галан М., Санагурський Д. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол. – 2007. – Вип. 44. – С. 22-30.
 46. Целевич М.В. Ідентифікація Ca2+-активованої, Mg2+-залежної АТP-гідролазної ферментативної активності мікросомної фракції мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis ) / М.В. Целевич, Р.В. Фафула, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, №1. – С. 53-57.
 47. Мандзинець С.М. Зміни морфологічного розвитку зародків та личинок в’юна Misgurnus fossilis L. за умов впливу івермектину / С.М. Мандзинець, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський, Д.В. Янович // Науковий Вісник львівської національної академії ветеринарної медицини імені с.з. ґжицького – 2006. – Т.8, №2 (29). – С. 91-95.
 48. Целевич М.В. Дослідження впливу фторхінолону бороцину на розвиток зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу. Біохімічний та цитологічний аспекти /  М.В. Целевич, А.В. Тарновська, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2005. – Т. 7, №1-2. – С. 143-151.
 49. Целевич М.В. Ультраструктура бластомерів зародків в’юна за умов впливу антибіотика бороцину / М.В. Целевич, О.Р. Кулачковський, С.В. Косарчин, Д.І. Санагурський // Acta Medica Leopoliensia. – 2005. – Т. 11, №3. – С. 161-165.
 50. Целевич М.В. Комплексний вплив норфлоксацину та катіонів двовалентних металів на Na+, K+–АТФазну активність зародків в’юна / М.В .Целевич, Л.Я. Івашків, Д.І.  Санагурський // Біологія тварин. – 2005. – Т. 7, №1-2. – С.136-142.
 51. Івашків Л.Я. Дисперсійний аналіз впливу фторхінолонів на активність Nа+, K+-АТФази мембран зародків в’юна / Л.Я. Івашків, М.В .Целевич, Д.І.  Санагурський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2005. Вип. 40. – С. 3-9.
 52. Івашків Л.Я. Дисперсійний аналіз впливу катіонів Cd2+, Zn2+, Mn2+ на активність Nа+, K+-АТФази мембран зародків в’юна / Л.Я. Івашків, М.В .Целевич, Н.М. Бойко, Д.І.  Санагурський // Український біохімічний журнал.2005. – Т. 77, №3. – С. 44-48.
 53. Целевич М.В. Особливості ультраструктурних змін зародків в’юна Мisgurnus fossilis L. за умов впливу бороцину / М.В. Целевич, О.Р. Кулачковський, Д.І. Санагурський // Цитологія і генетика. –2004. – Т. 38, №6. – С. 23-27.
 54. Целевич М.В., Мандзинець С.М., Санагурський Д.І. Na+, K+–АТФ-азна активність мембран зародків в’юна Misqurnus fossilis L. при дії антибіотиків / М.В. Целевич, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський  // Фізіологічний журнал. 2004. – Т. 50, №5. – С. 64-68.
 55. Целевич М.В. Інгібувальний вплив фторхінолонів на Na+, K+–АТФ-азну активність зародків в’юна Misgurnus fossilis L. /М.В.  Целевич, Н.М. Бойко, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол. – 2004. – Вип. 35. – С. 40-46.
 56. Бойко Н.М. Активність Nа+, K+ –АТФ-ази мембран зародків в’юна Misgurnus  fossilis  L. за дії катіонів важких металів / Н.М. Бойко, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Український біохімічний журнал. – 2004. – Т. 76, №2. – С. 59-63.
 57. Бойко Н.М. Розвиток зародків та личинок  в’юна Misgurnus fossilis L. за умов впливу катіонів важких металів / Н.М. Бойко, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 26-31.
 58. Целевич М.В. Вплив флюміквілу на активність Na+, K+– АТФ-азу зародків в’юна /  М.В. Целевич, Д.І. Санагурський  // Біологія тварин. – 2003. – Т. 5, №1-2. – С. 289-294.
 59. Бойко Н.М. Ультраструктура зародків в’юна за умов впливу іонів цинку та кадмію / Н.М. Бойко, М.В. Целевич, О.Р. Кулачковський,  І.В. Ковалишин, Д.І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник. – 2002. – Вип.2 (11). – С. 48-53.
 60. Бойко Н.М. Вплив катіонів нікелю та марганцю на ультраструктуру бластомерів зародків в’юна / Н.М. Бойко, О.Р. Кулачковський, І.В. Ковалишин, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський // Вісник Харківського університету. Серія Біофізичний вісник. – 2002. – Вип. 1 (10). – С. 62-67.
 61. Бойко Н. Вплив йонів важких металів на активність Na+, K+-АТФ-ази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна / Н. Бойко, М. Целевич , Д.І. Санагурський  // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Біол. – 2002. – Вип. 29. – С. 25-31.
 62. Бойко Н.М.  Зміна активності Na+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна під впливом катіонів важких металів / Н.М. Бойко, М.В. Целевич , Д.І. Санагурський // Зб. наук. праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології, Київ-Луганськ-Харків. – 2002. – Вип. 2 (41). – С. 17-23.

Біографія

Народилася 1980 року у місті Львові.

У 2001 році закінчила з відзнакою кафедру біофізики та математичних методів Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію, присвячену функціонуванню Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в’юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів, достроково захистила 5 жовтня 2004 р.

Упродовж 2004-2007 рр. працювала молодшим науковим співробітником кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ ім. І. Франка, а з 2007 р. і по теперішній час – на посаді доцента цієї кафедри.

Отримала індивідуальний грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Динаміка активності мембранних АТФаз зародків риб», наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (Ф13/21-2007).

Вчене звання доцента отримала в 2011 році.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 (2016-2019, 2020 рр.)

Член Українського біофізичного товариства та Українського біохімічного товариства, Наукового товариства клітинної біології.

Проекти

Індивідуальний грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Динаміка активності мембранних АТФаз зародків риб», наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (Ф13/21-2007).

Співвиконавець проекту «Канальні властивості аналогів антибіотиків та амінокислот на мембранах зародкових об’єктів при електромагнітних впливах» з організацією-співвиконавцем (Національний університет “Львівська політехніка”) наданий Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (№ 01070009404, 2008-2010 рр). Науковий керівник проекту д.б.н., професор Санагурський Д.І.

Співвиконавець проекту «Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність і процеси запліднення та ембріогенезу», науковий керівник: проф. Санагурський Д. І., № 0113U003062 (01.01.2013 – 31.12.2015)

Співвиконавець проекту «Стан іонтранспортних та антиоксидантної систем біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників”. Науковий керівник: д-р біол.наук, проф. Санагурський Д.І. (№ держреєстрації: 0113U000866,2015-2017 рр).

Нагороди

Премія за перше місце навчального посібника “Біофізика сенсорних систем” (автори Бура М.В, Санагурський Д.І.) у конкурсі “Найкращий посібник природничого напряму 2015-2016 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка.

 

Методичні матеріали

Методичні видання:
 1. Галан М.Б. Біофізика:методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія заочної форми навчання / М.Б. Галан, М.В. Бура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 36с. Методичка заочники_2013
 2. Бура М.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з курсу «Біофізика». (для студентів біологічного факультету) / М.В. Бура, С.М. Мандзинець, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 65 с.  Методичка_біофізика_Бура
 3. Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету) / Тарновська А.В., Галан М.Б., Целевич М.В., Дика М.В., Санагурський Д.І // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!