Методологія наукових досліджень в біофізиці

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бура М. В.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 12мдоцент Бура М. В.

Опис курсу

Мета: підготовка та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження в біофізиці та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці.

Завдання: сформувати у студентів систему знань та розширити спектр знань у сфері методології досліджень, дати їм необхідні знання та практичні навички в справі наукових досліджень, сприяти творчому розумінню необхідності розробки наукових проблем та застосуванню методів сучасних досліджень.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • – поняття науки і наукової діяльності;
 • – порядок вибору і формулювання проблеми і теми наукового дослідження;
 • – сучасні біофізичні методи;
 • – формулювання плану наукового дослідження;
 • – поняття та порядок здійснення наукового дослідження;
 • – вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;
 • – підготовку й оформлення публікації чи кваліфікаційних робіт студентів;
 • – принципи академічної доброчесності;
 • – вимоги й основні правила написання та захисту робіт.

вміти:

 • – володіти методами та прийомами наукових досліджень;
 • – вирізняти специфіку науково-дослідної діяльності;
 • – аналізувати актуальні проблеми розвитку біологічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;
 • – здійснювати пошук інформації у процесі навчальної і наукової роботи з використанням сучасних комп’ютерних баз даних;
 • – вибирати методи дослідження;
 • – оформляти протоколи досліджень;
 • – аналізувати результати експерименту;
 • – дотримуватися принципів академічної доброчесності;
 • – оформити окремі види кваліфікаційних робіт студентів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи);
 • – застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін.

Рекомендована література

Базова:

 1. Волгін С. О., Гнатуш С. О., Манько В. В. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету. – Вид. 3- тє, випр. і доп. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 52 с.
 2. Методичні вказівки для студентів біологічного факультету спеціальності 091 – Біологія.
 3. Абрамов В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) [Текст]: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Абрамов, В.Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.
 4. Власенко Л., Ладанюк А., Кишенько В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. – К.: Вид-во Ліра-К, 2018. – 352 с.
 5. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. – К.: Вид-во Право, 2019. – 368 с.
 6. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 350 с.
 7. Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с.
 8. Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокин В.Б., Вознюк Н.М. Методологія та організація наукових досліджень (в екології): підруч. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с.
 9. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
 10. Корягін М., Чік В. Основи наукових досліджень: навч.посіб. –К.: Вид-во Алерта, 2019. – 492 с.
 11. Мальська М., Худо В., Рутинський М., Грищук А. Магістерські та дипломні роботи: методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.
 12. Маніліч М.І., Григорьов В.А. Основи наукових досліджень. – Чернівці. ЧЮІ, 2005. – 136 с.
 13. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту [Текст] / І.В.Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997. – 56 с.
 14. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів . – К.: Центр, 2010. – 352 с.
 15. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007р. № 423. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України” ; вид-во “Толока”, 2008. – 31 с.
 16. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: навч. посібник / І.П’ятницька-Позднякова. – К.: [б.в.], 2003. – 116 с.
 17. Свердан М. М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 с.
 18. Соболь Х.С., Петровська Н.І., Гуняк О. М. Методологія і принципи наукових досліджень: навч. посіб. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 92 с.
 19. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л.А. Пономаренко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Толока, 2007. – 80 с.

Допоміжна

 1. Affinity Chromatography: Principles and Methods / Handbooks from GE Healthcare. – 159 р. (ел.варіант).
 2. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень: учбовий посібн. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.
 3. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту [Текст] / І.В.Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997.- 56 с.
 4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 280 с.
 5. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. – М.: Техносфера, 2005. – 254 с. (стр. 53-75).
 6. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, – 2010.
 7. Сердюк И., Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике. Структура. Функция. Динамика: уч. пособ. в 2-х т. – М.: Изд-во Книжный дом «Университет», 2009-2010. – Т. 1. – 568 с.; Т. 2. – 736 с.
 8. Сердюк И., Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике. Структура. Функция. Динамика: уч. пособ. в 2-х т. – М.: Изд-во Книжный дом «Университет», 2009-2010. – Т. 1. – 568 с.; Т. 2. – 736 с.
 9. Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрия и определение массы больших молекул // Сорос. образов. журн. – 2000. – Т. 6, №11. – С. 41-45.
 10. Физические методы исследования: уч. пособ. / Ярышев Н.Г. с соавт. – К.: Изд-во «Прометей», 2015. – 208 с.
 11. Хроматографічний аналіз: підруч. / Мінаєва В.О. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 284 с. (розділ 5).

Інформаційні ресурси

 1. Закон України «Про вищу освіту» : від 19вересня 2014 р. № 2984-ІІІ. – К., 2014. – 69 с. (поточна редакція — Редакція від 03.2020)
 2. Руденко О.В. Методологія та організація наукових досліджень ПРОГРАМА для магістрів 1 курсу;
 3. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] . -Електрон, дан. – К.: Верховна Рада України.
 4. Електронний ресурс_МассСпектроскопія
 5. [Хроматографія]
 6.  ХVI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача
 7. XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського: вимоги до тез [Електронний ресурс]. – 2018.
 8. Біологічні студії / Studia Biologica: керівництва для авторів [Електронний ресурс].
 9.  Вісник Львівського університету. Серія біологічна
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЛЬВІВСЬКОМУ  НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус