Біофізика

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ArrayБЛБ - 33с, БЛБ - 34с
532доцент Бура М. В.БЛБ - 31с, БЛБ - 32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛБ - 31сдоцент Бура М. В.
БЛБ - 32сдоцент Бура М. В.
БЛБ - 33сдоцент Гарасим Н. П.
БЛБ - 34сдоцент Гарасим Н. П.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни “Біофізика” – сформувати у студентів біофізичне мислення та базові знання, необхідні для сприйняття й розуміння сучасної біофізики; здатність кількісного опису складних біологічних явищ на основі точних експериментів та задовольнити інтерес до вивчення природних явищ. Особлива увага звернена на застосування точних і чутливих біофізичних методів досліджень, на вміння оцінити біофізичні параметри й вірно використати їх для побудови фізичних і математичних моделей біологічних об’єктів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є явища живої природи, які відбуваються на всіх рівнях її організації, починаючи від молекулярного та клітинного рівня і закінчуючи біосферою в цілому; сучасні інформаційні технології, які використовуються при моделюванні медико-біологічних систем; біоелектричні процеси, які виникають під час функціонування клітин та біологічних систем в цілому.

 Міждисциплінарні зв’язки: Біофізика базується на наступних дисциплінах: анатомія, фізика, неорганічна хімія, органічна хімія, цитологія, фізіологія людини і тварин, радіобіологія, ботаніка, фізіологія рослин.

Провідна ідея предмета – показати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки фізичних, хімічних і біологічних знань стосовно живого організму, а також необхідність інтеграції знань для вирішення завдань в області людинознавства на теоретичному рівні пізнання. Основним елементом структури знань предмета є теорія кінетики біологічних процесів, термодинамічних процесів, теорія впливу електромагнітного випромінювання на живий організм, теорія фотобіологічних процесів, теорія реакції.

Курс «Біофізика» є основою для розуміння базових закономірностей поведінки біологічних систем, він базується на результатах, отриманих в області цитології, генетики, молекулярної біології з використанням фізичних методів дослідження, тому теоретичні положення курсу «Біофізики» розроблялися з урахуванням знань і умінь, отриманих в процесі вивчення вищеперерахованих дисциплін.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати :

 • основні поняття, теорії та закони біологічної фізики;
 • класифікацію, методи роботи, властивості біофізичних систем;
 • особливості механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • біомеханічні основи рухових дій та рухової діяльності;
 • теоретичні концепції сучасної біомеханіки;
 • фізичні закономірності руху крові по серцево-судинній системі та методи, що дозволяють оцінити роботу серця;
 • основи перетворення енергії в живому організмі;
 • принципи теорії проникності, особливості протікання явищ дифузії, теплопровідності, електропровідності в мембранній структурі;
 • сутність особливості протікання збудження по нервовому волокні;
 • фундаментальну і сучасну біофізичну літературу.

вміти :

 • застосовувати знання у практичній діяльності;
 • вирішувати тестові завдання;
 • володіти основами системного підходу до аналізу складних явищ;
 • застосовувати на практиці знання механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • пояснити основні принципи сучасних біофізичних методів дослідження та ідентифікації біомакромолекул;
 • уміти синтезувати знання в нових ситуаціях;
 • уміти проводити енергетичний аналіз деяких біологічних процесів;
 • уміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Рекомендована література

 1. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 567 с.
 2. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА / Під редакцією П.Г.Костюка. – К.: Оберіг, 2001. – 544 с.
 3. Костюк П.Г. та др. Биофизика. – К.: «Высшая школа», 1988. – 504 с.
 4. Рубин А.Б. Биофизика 1, 2 том. – М.: «Высшая школа», 1987.
 5. Посудін Ю.І. Біофізика: Підручник.‒ Київ, 2016. – 451 с.
 6. Літнарович Р.М. Біофізика. Медична фізика, теоретична і прикладна фізика. Збірник задач. МЕГУ, Рівне, 2011.- 39 с.
 7. Азнакаєв Е.Г. Біофізика. Навч.посібник.- К.:Книжкове вид-во НАУ, 2005.- 308 с.
 8. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика: Підруч.-Львів: Світ, 2003.  591 с.
 9. Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач. − К.: Вища шк., 2001.

Додаткова література:

 1. Санагурський Д.І. Об’єкти біофізики: Монографія. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 522 с.
 2. Тарновська А.В. Практикум з біофізики: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Тарновська, М.Б. Галан, Н.П. Головчак, М.В. Бура, Санагурський Д.І. // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 3. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, – 208 с.
 4. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов.– М.:Высшая школа.– 1989.– 252 с.
 5. Владимиров Ю.И., Аргаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука. – 1972. – 252 с.
 6. Гамалея Н.Ф. Лазеры в медицине. – Киев, Здоров’я. – 1988. – 43 с.
 7. Гойда Е.А. Биофизические аспекты раннего онтогенеза животных. – К.: Наукова думка. – 1993. – 224 с.
 8. Клевець М.Ю. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем. – В кн.: Фізіологія людини і тварин: Навч. пос. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – С.168-188.
 9. Feliks Jaroszyk. Biofizyka podrecznik dla studentov, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
 10. Zofia Jozwiak, Grzegorz Bartosz. Biofizyka-wybrane zagadnienia wraz z cwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 11. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. – Л.: Изд-во СПб: Спец. Лит, 2004.

Інформаційні ресурси

 1. Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука 1988.djv.
 2. Волькенштейн М.В. Молекулярная биофизика. М.: Наука 1975.djv.
 3. Ревин В.В., Максимов Г.В., Кольс О.Р. Биофизика.djvu.
 4. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика.djvu.
 5. Романовский Ю.М. и др. Математическая биофизика. М.: Наука, djvu.
 6. Рубин А.Б. Биофизика: в 2-х т.
 7. Базыкин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. 
 8. Губанов Н.И, Утепбергенов А.А. Медицинская биофизика (1978).djvu.

Матеріали

Питання на модуль ІІ Біофізика

БІОФІЗИКА_3_питання на іспит

Методичка заочники_2013

Методичка_біофізика_Бура

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму