Біофізика

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Cанагурський Д. І.БЛБ - 33с, БЛБ - 34с
532доцент Бура М. В.БЛБ - 31с, БЛБ - 32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛБ - 31сдоцент Бура М. В.
БЛБ - 32сдоцент Бура М. В.
БЛБ - 33сдоцент Гарасим Н. П.
БЛБ - 34сдоцент Гарасим Н. П.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни “Біофізика” – сформувати у студентів біофізичне мислення та базові знання, необхідні для сприйняття й розуміння сучасної біофізики; здатність кількісного опису складних біологічних явищ на основі точних експериментів та задовольнити інтерес до вивчення природних явищ. Особлива увага звернена на застосування точних і чутливих біофізичних методів досліджень, на вміння оцінити біофізичні параметри й вірно використати їх для побудови фізичних і математичних моделей біологічних об’єктів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є явища живої природи, які відбуваються на всіх рівнях її організації, починаючи від молекулярного та клітинного рівня і закінчуючи біосферою в цілому; сучасні інформаційні технології, які використовуються при моделюванні медико-біологічних систем; біоелектричні процеси, які виникають під час функціонування клітин та біологічних систем в цілому.

 Міждисциплінарні зв’язки: Біофізика базується на наступних дисциплінах: анатомія, фізика, неорганічна хімія, органічна хімія, цитологія, фізіологія людини і тварин, радіобіологія, ботаніка, фізіологія рослин.

Провідна ідея предмета – показати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки фізичних, хімічних і біологічних знань стосовно живого організму, а також необхідність інтеграції знань для вирішення завдань в області людинознавства на теоретичному рівні пізнання. Основним елементом структури знань предмета є теорія кінетики біологічних процесів, термодинамічних процесів, теорія впливу електромагнітного випромінювання на живий організм, теорія фотобіологічних процесів, теорія реакції.

Курс «Біофізика» є основою для розуміння базових закономірностей поведінки біологічних систем, він базується на результатах, отриманих в області цитології, генетики, молекулярної біології з використанням фізичних методів дослідження, тому теоретичні положення курсу «Біофізики» розроблялися з урахуванням знань і умінь, отриманих в процесі вивчення вищеперерахованих дисциплін.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати :

 • основніпоняття, теорії та законибіологічноїфізики;
 • класифікацію, методи роботи, властивості біофізичнихсистем;
 • особливості механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • біомеханічніосновируховихдійі руховоїдіяльності;
 • теоретичніконцепціїсучасноїбіомеханіки;
 • фізичнізакономірностіруху кровів серцево-судинній системі та методи, що дозволяють оцінитироботусерця;
 • основиперетворенняенергіївживомуорганізмі;
 • принципитеоріїпроникності, особливості протіканняявищдифузії, теплопровідності, електропровідності вмембраннійструктурі;
 • сутність особливості протіканнязбудженняпо нервовомуволокні;
 • фундаментальну ісучаснубіофізичнулітературу.

вміти :

 • застосовувати знання у практичній діяльності;
 • вирішувати тестові завдання;
 • володіти основами системного підходу до аналізу складних явищ;
 • застосовувати на практиці знання механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • пояснити основні принципи сучасних біофізичних методів дослідження та ідентифікації біомакромолекул;
 • уміти синтезувати знання в нових ситуаціях;
 • уміти проводити енергетичний аналіз деяких біологічних процесів;
 • уміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Матеріали

Питання на модуль ІІ Біофізика

БІОФІЗИКА_3_питання на іспит

Методичка заочники_2013

Методичка_біофізика_Бура